Тема 2. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

Підприємницька діяльність фізичних осіб.

Додатковий нормативний матеріал:

1. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 р. // ВВР України. - 2001. - № 25-26. – Ст.  131.

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // ВВР України. – 2001. - №  5-6. - Ст. 30.

3. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // ВВР України. – 1993. - № 39. – Ст. 383.

4. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // ВВР України. - 1991. - №  49. - Ст. 682.

5. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. // ВВР України. – 1993. - № 52. – Ст. 490.

6. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 р. // ВВР України. – 1995. - № 34. – Ст. 266.

7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 р. // ВВР України. – 1999. - № 42-43. - Ст. 378.

8. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. // ВВР України. – 2001. - № 30. – Ст. 142.

9. Про пенсійне забезпечення: Закон України від  05.11.1991 р. // ВВР України. – 1992. - № 3. – Ст. 10.

10. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. в ред. від 04.10.2001 р. // ВВР України. – 2002. - № 7. – Ст. 50.

11. Правила опіки та піклування: Затв. наказом Держкомітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 р. № 34/166/131/88 // Офіційний вісник. - 1999. -  №  26. – Ст. 1252.

12. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.1972 р. № 3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. - № 5. – С. 5.

13. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. - № 5. – С. 172.

Завдання:

7. Шевченко дала своєму чоловікові Івану розписку в тому, що під час складання заповіту вона зробить пряму вказівку про усунення від спадщини свого старшого сина Петра. Після смерті Шевченко з’ясувалося, що у заповіті її старший син Пе­тро вказаний як спадкоємець. Іван Шевченко звернувся до суду з позовом про визнання заповіту недійсним, посилаючись на письмове зобов’язання своєї поме­рлої дружини.

На які питання розрахована ця задача? Яке рішення винесе суд?

8. Тринадцятирічний Сашко за участь у телевізійних передачах отримав винагороду у сумі 50 грн. За ці гроші він купив маркер (7 грн.) і електронний калькулятор (40 грн.). Батьки Сашка вирішили, що він нерозумно витратив гроші, оскільки в сім’ї є вже декілька маркерів і калькулятор. Вони віднесли покупки до крамниці, вимагаючи від директора повернення грошей. Директор відмовився за­довольнити їх вимогу, пояснюючи це тім, що хлопчик зробив покупки за власні гроші, якими неповнолітні особи вправі розпоряджатися самі.

Вирішіть справу.

9. Гончаренко здійснювала приватну нотаріальну діяльність. Її брат – один із заснов­ників товариства з обмеженою відповідальністю “Надія” (далі – ТОВ), запропону­вав їй працювати юристом в ньому, на що Гончаренко погодилась і стала до ро­боти.

Дізнавшись про це, прокурор району висунув вимогу про звільнення Гонча­ренко з роботи у ТОВ на підставі того, що нотаріуси не мають права займатися підприємницькою діяльністю. На це Гончаренко відповіла, що, по-перше, вона працює за трудовим договором у ТОВ, отже підприємницькою діяльністю не за­ймається. По-друге, у зв’язку з тим, що вона є приватним, а не державним нотарі­усом, на неї не поширюються вимоги заборони, і взагалі, заборона працівникам нотаріату займатися підприємницькою діяльністю є обмеженням їх цивільної пра­воздатності.

На яке коло питань розраховане завдання?  Вирішіть справу.

10. Василенко за рішенням суду у 16 років вступила у шлюб. Через три мі­сяці вони з чоловіком вирішили переїхати на проживання до іншого міста, а перед від’їздом продати будинок, який належав Василенко. Довідавшись про наміри до­чки, її батько, вважаючи себе законним представником неповнолітньої, заявив но­таріусу, що він не дасть згоди на продаж будинку. Нотаріус, погоджуючись з ба­тьком, на підставі ст. 32 ЦК, відмовив у посвідченні договору купівлі-продажу будинку. Василенко звернулася до суду зі скаргою на дії нотаріуса.

На яке коло питань розраховане це завдання? Вирішіть справу.

11. Сімнадцятирічна Павлова працювала у товаристві з обмеженою відпові­дальністю секретарем. Свій заробіток вона витрачала на придбання дорогої кос­метики. Мати Павлової вимагала, щоб та більш розумно розпоряджалась гро­шима, зважуючи на те, що їх сім’я не є забезпеченою. Однак донька не прислуха­лась до цих зауважень. Мати звернулася до суду з заявою про обмеження доньки у дієздатності.

На яке коло питань розраховане це завдання ? Вирішіть справу.

12. Середній заробіток неповнолітнього Алексєєва, який працював в акціо­нерному товаристві, складав 150 грн. у місяць. Він вирішив придбати програвач компакт-дисків, а для цього продати куплений раніше магнітофон. Алексєєв про­дав магнітофон покупцеві, який зобов’язався заплатити через 10 днів необхідну суму грошей. Дізнавшись про цей правочин, мати Алексєєва заявила вимогу про його розірвання і повернення магнітофону. При цьому вона вказала, що такий до­говір суперечить інтересам її сина, оскільки той взагалі може не отримати грошей від покупця. Покупець заявив, що мати не може втручатися в справи свого сина, бо той працює, а магнітофон був куплений останнім за власні кошти і є його при­ватною власністю.

На яке коло питань розраховане завдання ? Вирішіть справу.

13. Сидоренко, працюючи завідуючим відділом промисловості і інвестицій Харківської міської ради, бажає придбати акції відкритого Акціонерного то­вариства (далі – АТ) “Посейдон”, створеного в процесі приватизації майна держа­вного підприємства. Його цікавлять наступні питання: Чи вправі посадова особа бути акціонером? Чи правомірними були б його дії, якби він виступив засновни­ком АТ? Чи змінилися б відповіді на поставлені питання, якби він був  учасником ТОВ, повного товариства або командитного товариства? Чи вважаються акціо­нери, засновники і учасники господарських товариств підприємцями? Чи можна розцінювати заборону на заняття підприємницькою діяльністю для окремих кате­горій осіб як обмеження правоздатності фізичної особи? З якого моменту (віку) у фізичних осіб виникає такий елемент правоздатності, як право на підприємницьку діяльність?

Дайте відповіді.

14. Неповнолітній Гриценко працював реалізатором у приватного підпри­ємця на підставі трудового договору. Бажаючи придбати комп’ютер, він уклав до­говір позики на суму, еквівалентну 1 тис. доларів США. Довідавшись про це, ба­тьки Гриценка заявили вимогу про розірвання договору, укладеного без їх згоди. Позикодавець Ковальчук відмовився розірвати договір, посилаючись на те, що Гриценко працює по трудовому договору, має самостійний заробіток і тому пови­нен вважатися повністю дієздатним. Орган опіки і піклування, до якого зверну­лися батьки за роз’ясненням, згоден за своїм рішенням надати неповнолітньому Гриценко повної цивільної дієздатності, але тільки за згодою батьків. При цьому батьки були попереджені, що на випадок якщо вони не погодяться з цим, Коваль­чук зможе звернутися з позовом до суду про визнання Гриценка повністю дієзда­тним. Сторони не дійшли згоди і звернулись за роз’ясненням до юриста.

Яке роз’яснення їм належить дати? Які підстави набуття фізичною осо­бою повної цивільної дієздатності до досягнення нею повноліття?

15. Віктор навчався в коледжі. При виплаті стипендії касир запропонував йому придбати білет грошово-речової лотереї. На цей білет випав виграш – пральна машина вартістю 2,5 тис. грн. Не порадившись з батьками, Віктор отри­мав всю суму виграшу і придбав акції акціонерної компанії “Куп'янський моло­чно-консервний комбінат”. Через деякий час батьки Віктора довідались про це, а також про те, що курс придбаних ним акцій різко впав і звернулись за порадою до адвоката. Адвокат, з’ясувавши, що Віктору виповнилось 14 років після придбання ним акцій, порекомендував звернутися з позовом до суду про визнання укладених Віктором договорів недійсними.

Чи вірну пораду дав адвокат ?Який обсяг часткової  та  неповної цивільної дієздатності?

16. Громадянин України Вороненко уклав 3-місячний контракт з американ­ською будівельною компанією і виїхав на роботу в Нью-Йорк. Під час трагедії, що сталося 11 вересня 2001 р. саме в цьому місті США, Вороненко за свідченням працівників компанії, знаходився на 81 поверсі Всесвітнього торговельного центру, де виконував роботи в одному з офісів електронної компанії “Майкро­софт”. Після трагедії він більше не телефонував своїй дружині. На її запити уряд США повідомив, що серед поранених, а також загиблих Вороненка не знайдено. Дружина Вороненка звернулась до суду з заявою про встановлення факту смерті її чоловіка, оскільки їй та її дітям повинна бути призначена пенсія в разі втрати го­дувальника. Також це їй необхідно для отримання страхової суми за договором особистого страхування, що був укладений її чоловіком.

На яке коло питань розраховане завдання? В чому полягає різниця між встановленням факту смерті та оголошенням фізичної особи померлою?

17. Кредитори приватного підприємця звернулись в юридичну консульта­цію з наступними питаннями: Чи несе останній відповідальність як підприємець по договорам, укладеним ним до реєстрації в якості підприємця? Чи застосову­ються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юри­дичних осіб до підприємницької діяльності фізичних осіб? Чи може фізична особа-підприємець бути визнана банкрутом і які правові наслідки цього? На яке майно може бути звернено стягнення за боргами фізичної особи-підприємця? Слід врахувати, що за місяць до звернення кредиторів з позовом до господарсь­кого суду приватний підприємець подарував автомобіль “Ніссан-Максіма”, а та­кож котедж своїй дружині. Чи може на це майно бути накладено арешт з метою забезпечення позову?

Дайте відповіді на ці питання.

18. Лєонов продав своєму знайомому Демиденку фотоапарат за 100 грн. На­ступного дня до Демиденка звернулася дружина Лєонова, яка пояснила, що її чо­ловік обмежений у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями і тому не мав права самостійно укладати цивільно-правовий правочин, а вона не давала згоди на його укладення. Демиденко зауважив, що зі слів Лєонова він дізнався, що той виграв фотоапарат по лотерейному білету і може самостійно ним розпоря­джатися.

На яке коло питань розраховане завдання? Як треба вирішити спір?

19. 16-річний Андрій поступив на роботу в товариство з обмеженою відпо­відальністю (далі – ТОВ). Через кілька місяців до директора ТОВ прийшов батько Андрія і сказав, що син нерозумно витрачає свій заробіток - купує дуже дорогі речі, відвідує кафе та більярдну і тощо. В той же час сім’я знаходиться в скрут­ному матеріальному становищі, оскільки окрім Андрія є ще двоє малолітніх дітей, а мати Андрія непрацездатна за станом здоров’я. Директор з розумінням постави­вся до проблеми сім’ї і розпорядився видавати Андрію на руки лише частину зар­плати, а решту видавати його батькам.

Чи правильно зробив директор?

20. Татарченко придбав в магазині музикальних інструментів концертний рояль. На наступний день до директора магазину прийшла його дружина з вимо­гою прийняти рояль назад і повернути отриману магазином грошову суму. При цьому вона пояснила, що чоловік хворіє на шизофренію, перебуває під наглядом психоневрологічного диспансеру, а вона найближчим часом збиралася звернутися  до суду із заявою про визнання його недієздатним. Продавець, який оформляв ку­півлю роялю, повідомив, що поведінка Татарченка не свідчила про його психічні вади. Навпаки, останній при випробуванні інструменту виконав на високому про­фесійному рівні декілька технічно складних уривків із творів Бетховена і Чайков­ського. На це дружина Татарченка надала медичну довідку в якій зазначалось, що Татарченко на протязі кількох років страждає періодичними нападами шизофре­нії, які за останні місяців почастішали, але в проміжках між ними він здатний ус­відомлювати свої дії і керувати ними.

Чи є  підстави для визнання правочину недійсним?

21. Між подружжям Феніних склалися неприязні стосунки. У вересні 1997 р. чоловік виїхав до м. Одеси на постійне місце проживання, а в листопаді цього ж року прислав дружині листа з м. Луганська. Більше жодних повідомлень від нього не надходило. У листопаді 2000 р. дружина звернулася до суду з заявою про ого­лошення її чоловіка померлим, що і було зроблено. Одержавши свідоцтво про право на спадщину, Феніна продала майно, яке належало чоловікові на праві при­ватної власності (одяг, стереосистему, автомобіль ”Опель-Вектра”). Крім цього, вона продала будинок, перебудований подружжям під час сумісного проживання, а шкіряний плащ подарувала своєму братові. Інше майно чоловіка (золотий го­динник, колекцію монет) вона зберегла. Через деякий час Феніна вийшла заміж. У червні 2003 р. Фенін повернувся, пояснивши свою відсутність тим, що довгий час тяжко хворів, не хотів обтяжувати жінку клопотами і побоювався заразити ди­тину. Після розмови з колишньою дружиною він звернувся до прокуратури з ви­могою спростувати рішення суду про оголошення його померлим, вважаючи, що суд виніс рішення незаконно, а також заявив позов про повернення автомобіля, будинку, стереосистеми, шкіряного плащу до тих осіб, що їх придбали, а до ко­лишньої дружини позов про повернення збережених нею речей і виплати вартості майна, яке нею було відчужене, але власників якого знайти не вдалося.

На яке питання теми розраховане це завдання ? Вирішіть справу.

22. Приватний підприємець Артеменко, який займався торгівлею чоловічого взуття, 19 липня 2001 р. виїхав з міста Харкова на власному автомобілі “Форд- Транзіт” до Польщі за партією взуття фабрики “Норд”. 20 липня він зателефону­вав своїй дружині з автомобільного переходу “Краковець” і більше ніяких відомо­стей від нього не надходило. В серпні 2002 р. за заявою дружини Артеменко ви­знано судом безвісно відсутнім. В цей же час на адресу Артеменко надійшла ух­вала господарського суду про відкриття провадження по справі за позовом торгі­вельного комплексу до приватного підприємця Артеменко про стягнення заборго­ваності за договором користування контейнерами для зберігання товарів; претен­зії декількох контрагентів, які перерахували кошти за договорами купівлі-про­дажу взуття на рахунок Артеменко, але товар не отримали. Крім того до дружини звернулися реалізатори, які працювали у Артеменко, з вимогою сплатити їм забо­ргованість по заробітній платі, стверджуючи, що їм відомо про реальну кількість коштів на рахунку її чоловіка. Дружина Артеменко звернулась до адвоката.

Яку консультацію він повинен надати ?