Основна література:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

Цивільне право України: Підручник: У 2-х томах /За ред. В.І. Борисовою, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. Т.1. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”. 2004.

Цивільне право України: Підручник: у 2-х кн. /О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової.-2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1.

Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах /За заг. ред. Я.М. Шевченко. Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”. 2003.

Кодификація приватного (цивільного) права України. /За ред. проф. А. Дов­герта.-К.:Український центр правничих студій.-2000.

Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины /Под ред. Ю.С. Червоного. – АК.: Истина, 2003.

Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник (Отв. ред. проф. Е.А. Суханов.-2-е изд., перераб. и доп.-М: Издательство БЕК, 2000.

М.М. Агарков Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002.

Ю.Г. Басин. Избранные труды по гражданскому праву. – СПб: Юрид. центр  Пресс, 2003.

В.А. Белов. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник.-М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003.

Е.В. Васьковский. Учебник гражданского права. М.: «Статут», 2003.

Ю.С. Гамбаров. Гражданское право. Общая часть. - М.: “Зерцало”, 2003.

О.С. Иоффе. Избранные труды в 4-х томах. Т.1, Т. 2 – СПб: Юрид. центр Пресс, 2003.

К.Д. Кавелин. Избранные произведения по гражданскому праву.-М.:АО «Центр ЮрИнфоР», 2003.

Д.И. Мейер. Русское гражданское право. (в 2 ч.). - М.: «Статут», 2000.

С.В. Пахман. Обычное гражданское право в России. - М.: “Зерцало”, 2003.

К.П. Победоносцев. Курс гражданского права. Первая часть. - М.: «Статут», 2002.

Право власності в Україні. Навчальний посібник /За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової. – Київ: Юрінком Інтер, 2000.

Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навчаль­них закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002.

В.И. Синайский. Русское гражданское право. - М.: «Статут», 2002.

Г.Ф. Шершеневич. Курс гражданского права. – Тула: «Автограф», 2001.

Основні нормативно-правові акти:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

Цивільний процесуальний кодекс України