6. Що означає “прийняття дарунку”?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Договір дарування вважається здійсненим за наявності воле-

виявлення обдаровуваної особи, висловленого у будь-якій формі.

Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту

його прийняття.

Але якщо дарунок направлено обдаровуванаму без його попе-

редньої згоди і він негайно не заявить про відмову від нього, то та-

кий дарунок вважається прийнятим.

Прийняття обдаровуваним символів речі, яка є предметом до-

говору дарування, або документів, що посвідчують право власнос-

ті на річ (наприклад, акт про право власності на житло, земельну

ділянку тощо), вважається прийняттям дарунку.

Отже, коли обдаровуваний прийняв дарунок, то на нього по-

кладаються певні обов’язки та права, а саме:

Обдаровуваний зобов'язаний:

1) належним чином дбати про річ, яка становить історичну,

нау кову, культурну цінність;

2) виконати обов'язок на користь третьої особи, якщо це

передба чено у договорі.

Обдаровуваний має право:

1) вимагати відшкодування шкоди у разі, якщо дарувальник

не сповістив про недоліки та особливості речі, що призвело до

запо діяння шкоди при володінні та користуванні дарунком;

2) у будь-який час до прийняття дарунка відмови тися від ньо-

го на підставі договору дарування з обов'язком передати дарунок

у майбутньому;

3) у разі настання строку (терміну) або відкладальної обста-

вини, встановлених договором дарування з обов'язком передати

дарунок у майбутньому, обдаровуваний має право вимагати від да-

рувальника передання дарунка або відшкодування його вартості.

Як тільки обдаровуваний прийняв дарунок від дарувальника та

якими-небудь діями підтвердив свою згоду на прийняття, то він

стає власником одержаного від дарувальника майна.

Увага! Прийняття дарунка є правом, а не обов’язком обдаро-

ваного. Отже, він може відмовитись від його прийняття, але від-

мова повинна мати місце лише в момент передачі речі.

В договорах дарування, в яких час укладання договору і пере-

дача дарунку не співпадає, право власності переходить від дару-

вальника до обдаровуваного не в момент укладання правочину, а

після прийняття речі останнім.