Шановний читачу !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Недостатня правова обізнаність громадян досить часто є при-

чиною порушень їхніх основних прав і свобод у повсякденному

житті, серйозною перепоною реалізації ними конституційно закрі-

плених норм. Таке становище зумовлює необхідність всебічного

роз’яснення правових актів, утвердження їх у свідомості громадян,

перетворення на переконання і втілення в практику повсякденної

поведінки.

У цьому посібнику ми розкриємо правові аспекти договірних

правовідносин, зокрема договору дарування.

Саме право громадян на дарування спрямовано на більш по-

вний захист цивільних прав та інтересів громадян.

Разом з тим діюче цивільне законодавство значно розширило

права громадян у здійсненні дарування, як наприклад, передбачи-

ло можливість подарувати річ з обов’язком передати її в майбут-

ньому, зобов’язати обдарованого вчинити певну дію на користь

іншої особи тощо, що в свою чергу потребує роз’яснення та висвіт-

лення серед широкого кола читачів.

З огляду на це метою розроблення посібника стало в доступ-

ній формі довести до відома населення право громадян на дару-

вання та на отримання подарунку, зосереджуючи увагу на таких

важливих питаннях, як: предмет договору дарування, форма до-

говору дарування, сторони договору дарування, деякі особливості

договору дарування, пожертва тощо.

Читайте! На ці та інші запитання ви отримаєте відповідь на

сторінках цієї збірки.