Використана література

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із зміна-

ми за станом на 15 січня 2004 р.- Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004.

3. Цивільний кодекс України: Підручник: У 2-х кн./ О.В.Дзе-

ра (кер. авт. кол.), Д.В.Доброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.

О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., доповн. і перероб. – К.:

Юрінком Інтер, 2004. – кн.1

4. Цивільний кодекс України: Офіційний текст / Міністерство

юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947.-ІІІ

6. Закон України “Про цінні папери” від 23.02.2006 р. № 348-IV.

7. Закон України “Про нотаріат” від 02.09.1993 р. № 3425-XII.

8. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від

08.06.2000 р. № 1805-ІІІ.

9. Постанова Пленуму Верховного Суду “Про практику розгля-

ду судами цивільних справ за позовами про відшкодування

шкоди” від 27.03.1992 р. № 6.

10. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Положення

про Державний реєстр національного культурного надбання”

від 12.08.1992 р. № 466.

11. Зразки цивільно-правових документів: Науково-практичний

посібник / За ред. В.О.Кузнєцова. – К.: Істина, 2006.

Видання здійснено в рамках українсько-нідерландського проекту МAТРА

“Впровадження нового Цивільного кодексу в Україні”

The publication is made within the frameworks of the Ukrainian – Netherlands

project MATRA“Implementation of the Ukrainian Civil Code”

Програма трансформації

суспільства Центральної та

Восточної Європи (МАТРА)

Міністерства закордонних

справ Королівства

Нідерландів

Social Transformation

Programme Central and

Eastern Europe (MATRA) of

the Netherlands Ministry of

Foreign Affairs

Центр міжнародного

правового

співробітництва

(Нідерланди)

Center for International

Legal Cooperation

(Netherlands)

Центр

суддівських студій

(Україна)

Centre

for Judicial Studies

(Ukraine)

Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО

Договір дарування

Компьютерна верстка: А.Казаков, В.Станіславський

Підписано до друку 21 IX 2006 р. Формат А5/40. Папір офсетний.

Гарнітура Петербург. Друк офсетний. Наклад 4 000 пр. Зам. № П-1018 від 30.08.06.

Надруковано ТОВ “Поліграф-Експрес”,

04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2А. Тел.: (044) 417-61-60.

Свідоцтво про видавничу діяльність: Серія КІ № 88 від 16 ІІ 2006 р. видане

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України