10. Пожертва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Пожертва за своєю природою є різновидом договору дару-

вання – дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей

та цінних паперів фізичним особам, юридичним особам, державі

Україна, Автономній Республіці Крим, адміністративно-територі-

альним утворенням для досягнення ними певної, наперед визна-

ченої мети.

Пожертва відрізняється від договору дарування предметом

дарування, зокрема майнові права не можуть бути предметом по-

жертви. Предметом пожертви може бути будь-яке майно, яким

пожертвувач може розпорядитися. Частіше за все це – грошові

кошти, хоча можуть бути й інші речі (наприклад, для осіб, які по-

страждали від стихійного лиха).

Крім цього, разом з прийняттям пожертви на особу поклада-

ються обов’язок, спрямований на досягнення певної наперед обу-

мовленої мети суспільно-корисного характеру.

Загальна користь полягає в тому, що невизначена кількість

осіб може користуватися дарунком. У протилежному випадку,

якщо кошти призначаються конкретній особі без певного призна-

чення, то в даному випадку має місце звичайний договір даруван-

ня.

Виділення коштів з державного або місцевого бюджету, у тому

числі для загальнокорисних цілей, не є пожертвою, оскільки в

даному випадку немає дарування - кошти використовуються за

прямим призначенням.

Зауважимо, що договір пожертви від імені пожертвувача

може укласти його представник, але при наявності доручення.

Договір про пожертву вважається укладеним з моменту при-

йняття пожертви.

Права, які має пожертвувач:

1. Пожертвувач має право здійснювати контроль за викорис-

танням пожертви, спрямованої на досягнення певної мети. Дару-

вальник такого права не має, він може вимагати лише вчинення

певних дій на користь третьої особи.

2. Якщо використання пожертви за призначенням виявило-

ся неможливим, використання її за іншим призначенням можли-

ве лише за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації

юридичної особи - за рішенням суду.

3. Пожертвувач має право розірвати договір пожертви у разі її

нецільового використання.

Право вимоги розірвання договору пожертви мають також

правонаступники (спадкоємці) пожертвувача.

Існує випадок, коли пожертвувач передає майно (пожертву)

для досягнення певної мети, але використовувати його з такою

метою неможливо в силу певних обставин. У такому разі викорис-

товувати пожертву за іншим призначенням можливо тільки при

наявності на це згоди пожертвувача. Але це правило не додержу-

ється, якщо пропозиція звернена до невизначеного кола осіб та у

зібраних коштах неможливо виділити майно конкретних пожерт-

вувачів.