Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти

і науки України як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

GO GO

Харківська державна

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ім. В.Г.Короленка

Ni

Луцьк

Кіаціію Іцавпій ІІщІІ

2000

 

УДК 350(01)(09)(022) ББК 67.301.011 М20

Затверджено до друку вченою радою Волинського державного університету їм. Лесі Українки

Рецензенти: В.А.Ребкало, доктор філософських наук, професор, зав. кафедри

політології Української Академії державного

управління при Президентові України; В.М.Бебик, доктор політичних наук, ректор Міжрегіональної

Академії управління персоналом; В.В.Долежан, доктор юридичних наук, професор, зав. кафедри

публічного    права   Волинського   державного

університету ім. Лесі Українки; Б,О.Ярош,     доктор політичних наук, професор, зав. кафедри

політології         Волинського          державного

університету ім. Лесі Українки.

Малиновський В.Я.  Державне управління: Навчальний посібник. -Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа " Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. -558 с.

ISBN 5-7763-1779-7

Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Викладені у ньому основи адміністративно-управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень у цій галузі й базуються на практичній управлінській діяльності.

Для слухачів, студентів з державного управління, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також тих, хто цікавиться питаннями теорії та історії управлінської науки.

УДК350(01)(09)(022) ББК 67.301.011

ISBN 5-7763-1779-7                   © В.Я.Малиновський, 2000

 

Сучасний історичний етап переходу України до відкритого демократичного суспільства вимагає наукового обгрунтування теорії і практики державного будівництва та його складової державного управління.

Управління має давню історію. З моменту зародження людського суспільства, з того часу, коли людина почала ставити перед собою конкретні цілі та завдання, виникла потреба в управлінні, в забезпеченні відповідної організації суспільно-економічних відносин         існуванні

держави. Людство нагромадило багатий досвід управління суспільними справами. Його вивчення, аналіз і вдосконалення сприяють ефективності здійснення державного управління, досягнення кращих його результатів.

Сьогодні цілком очевидним фактом стало існування об'єктивних загальних категорій, принципів, функцій і методів державного управління, які зумовлені характером політичної системи, соціально-економічними факторами та культурним рівнем суспільства. Вивчення цих фундаментальних засад адміністративно-управлінської науки та вироблення передової теорії набуває вкрай актуального характеру для динамічного розвитку нашої держави.

Сучасні суспільні процеси поставили гостру потребу в професійно підготовлених фахівцях, які здатні ефективно працювати в органах державної влади, вирішувати складні проблеми сьогодення. У подальшому, в умовах ускладнення завдань державного будівництва, потреба у таких спеціалістах зростатиме. Тому необхідно практично по-новому вести підготовку фахівців, які володітимуть основами адміністративно-управлінської науки і мистецтва управління для роботи в центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

Сказане дає змогу усвідомити актуальність вивчення навчальної дисципліни "державне управління" в системі вищої школи України. Адже підготовка професійних управлінців стала особливим напрямом у розвитку науки і практики в усіх високорозвинутих країнах світу. У нашій країні теж започатковано відповідну підготовку таких спеціалістів, але навчально-методична література національних авторів майже відсутня. Це пов'язано з тим, що вивчення проблем адміністративного управління до недавнього часу було сферою юридичної науки - переважно адміністративного права. Наукові праці, написані вченими-юристами, не ставили на меті дослідження конкретної діяльності апарату державного управління, а переважно зосереджувалися на нормативних аспектах роботи адміністративних служб. Дослідження організаційних структур державного управління було цариною політологічної науки. Проте за останні роки становище у цій сфері зазнало кардинальних змін. Сьогодні проблеми

 

державного управління розглядаються багатьма вченими як самостійна дисципліна, відмінна від публічного права та політології.

З метою узагальнення існуючого наукового матеріалу та практичного досвіду з державного управління й написано цю книгу. Вона є однією з перших в Україні спроб подати у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. При написанні навчального посібника автор спирався на здобутий досвід вивчення дисципліни "Державне управління" у вищих навчальних закладах -Українській Академії державного управління при Президентові України, Університеті Північного Лондона, програми та плани семінарських занять на кафедрі політології та юридичному факультеті Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Досвід засвідчив, що вивчення предмету дуже ускладнене недостатністю відповідної літератури, зокрема навчально-методичної. Це створило парадоксальну ситуацію, коли викладання дисципліни започатковане при відсутності кваліфікованих навчальних посібників, підручників. Тому фактор своєчасності видання цього посібника набуває виняткового значення.

Принциповою особливістю навчального посібника є введення до нього лише такого навчального матеріалу, що отримав відповідне ґрунтовне теоретичне висвітлення в літературі, оскільки емпіричного матеріалу з актуальних управлінських проблем сьогодні достатньо у періодиці. При цьому слід зазначити, що значна частина викладеного матеріалу у національній літературі не має солідного теоретичного обгрунтування. Тому багато посилань взято зі сфери теоретичних концепцій зарубіжних вчених-адміністаторів та науковців радянського періоду. Такий підхід дає можливість ознайомитися з різними точками зору авторів різноманітних управлінських шкіл.

Сучасне державне управління охоплює розмаїття підходів, методологій, теоретичних побудов, що знаходить своє відбиття в книзі. В її підготовці використано багатий науково-теоретичний матеріал, що стосується насамперед суперечливих реалій державного будівництва України як суверенної держави. Певні труднощі при написанні посібника були пов'язані із незавершеністю процесу формування апарату державного управління через проведення адміністративної реформи та недостатністю законодавчої бази, яка регулює функціонування виконавчої влади.

Навчальний матеріал подається з огляду входження України до світової спільноти та розвитку державного управління в умовах правової держави, демократії, ринкової економіки, враховується національний досвід, традиції, культура суспільства.

Проте слід зауважити, що сучасне державне управління аж ніяк не зводиться до суто українського, як, власне, І до будь-якого іншого національного. Воно є узагальненим соціальним явищем, що грунтується

 

на теоретичних надбаннях та практиці, вироблених усіма цивілізаціями

світу.

Викладені у книзі основи управлінської науки допоможуть студенту стати не просто спеціалістом у певній "вузькій" галузі, а фахівцем, який здатний мислити загальнодержавними категоріями і вирішувати складні питання державного будівництва. Саме багатоаспектність державного управління, яка грунтується на багатодисциплінарному підході, дає комплексні знання, які так необхідні майбутнім управлінцям. Адже без глибокого вивчення історії управління, без фундаментальних знань з теорії державного управління, без осягнення сучасних досягнень у цій галузі, не можна стати висококваліфікованим фахівцем та ефективно здійснювати управлінську діяльність.

Сподіваємося, що запропонована праця буде корисною і викличе інтерес в управлінців та всіх, хто цікавиться проблемами державного будівництва, дасть поштовх науковим дослідженням у галузі державного управління. Автор буде щиро вдячний за зауваження і побажання читачів, фахівців, науковців, котрі будуть враховані в процесі подальшого вдосконалення навчального посібника.

'*.<!,       t І  .Й