1.4.4. Категорії державного управління

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Як і кожна наука, державне управління оперує певним набором категорій - фундаментальних понять, що відображають найбільш суттєві, закономірні управлінські зв'язки та відносини. Побудова системи категорій державного управління, як і суто наукова інтерпретація їх змісту, на сьогоднішній день перебуває в початковому стані. Перед тим, як назвати основні категорії державного управління, зробимо декілька загальних застережень:

-  категорії державного управління мають об'єктивний характер, їх зміст відображає суспільні відносини в соціальному управлінні, що існують незалежно від волі та свідомості суб'єктів управління;

-  вони мають історичний характер, бо розроблялися протягом усієї історії розвитку управлінської думки і, безумовно, їхній зміст збагачується новими надбаннями цивілізації;

-  кожен новий період розвитку державності збагачує категоріальний каркас державного управління відповідними надбаннями;

-   система   категорій   державного   управління   відображає   основні проблеми його дослідження, структуру його предмета.

Категорії, якими оперує державне управління, в узагальненому вигляді представлено схемою (див. рис.1.2).

 

Державне управління

Функції державного управління

Методи державного управління

Форми державного управління

Управлінські відносини

Апарат державного управління

Державна служба

Орган державного управління

Посадова особа

Державна посада

Державний службовець

Рис. 1.2. Основні категорії державного управління.

Як бачимо, сучасна адміністративно-управлінська наука має розгалужений категоріальний каркас - своєрідний кістяк, навколо якого концентрується відповідна проблематика. Інтерпретація базових категорій, а тим більше їх систематизація, тільки формуються. Ця проблема є надзвичайно актуальною для становлення управління як науки, адже, як відомо, будь-яка наукова теорія отримує статус науки лише тоді, коли вона розпочинає вивчення своїх засад тієї категоріальної основи, за допомогою якої вона освоює дійсність і доводить до людей головні висновки. Таке осмислення має історичний характер. Отже, головною проблемою осягнення предмета державного управління є пізнання його розвитку          генези предмета в контексті загальноцивілізаційної

адміністративно-управлінської практики і державного будівництва.