ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Амеллер М. Парламенты.-М.,1967.

Білецька І.  Канада:  Парламент у системі розподілу
функцій влади // Віче.-1997.-№1.-С.142-147.

Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм: проблеми те­
орії та практики. - Чернівці: Рута, 1998.

Карпикова КС. Итальянский парламент.-М.,1965.

Круглоголов М.А. Парламент Французской республи-
ки.-М.,1988.

Маклаков В.В. Парламенты стран - членов Европей­
ского со юза. -М., 1994.

Марисюк   К.   Парламент   Канади   //   Право   Ук­
раїни.- 1999.-№7.

Чиркин В.Е. Очерки парламентского права.-М.: ИГП
РАН, 1993.

Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм.-К.,1993.

Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави.-К., 1995.