МОДУЛЬ III. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (програмні вимоги)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Для оволодіння сукупністю теоретичних знань Ш-го мо­дуля (Теми № 5-6) курсанти, студенти, слухачі повинні опра­цювати у процесі навчальної та самостійної роботи питання відповідних тем:

Тема № 5.   Вищі органи державної влади в    зарубіжних країнах

Тема № 5.1. Вибори як засіб формування  органів  дер­жавної влади

5.1.1.       Виборче право в державному (конституційному)
праві. Об'єктивне та суб'єктивне виборче право. Принципи
виборчого права та їх закріплення в конституційному законо­
давстві зарубіжних країн. Цензові та додаткові вимоги.

5.1.2.       Вибори в зарубіжних країнах. Соціальні функції ви­
борів. Класифікація виборів. Організація і порядок проведен­
ня виборів у зарубіжних країнах.

5.1.3.       Виборчі  системи  в  зарубіжних  країнах.   Кла­
сифікація виборчих систем: мажоритарна виборча система та
її   різновиди   (відносної,   абсолютної   та   кваліфікованої
більшості); пропорційна система, її особливості в різних
країнах; змішана виборча система.

Тема № 5.2. Органи  законодавчої  влади   в  зарубіжних

країнах

5.2.1. Поняття парламентаризму та парламенту у держав­ному (конституційному) праві. Порядок формування парла­ментів   в   зарубіжних   країнах,   їх   склад  та  організація.

Внутрішня структура парламентів. Комісії (комітети ) як еле­мент структури парламентів.

Правовий статус депутата парламенту в зарубіжних
країнах. Юридична природа депутатського мандата. Права та
обов'язки     парламентарія.      Парламентський     імунітет.
Індемнітет. Об'єднання парламентаріїв.

Повноваження парламентів зарубіжних країн. Зако­
нодавчі повноваження парламентів, стадії законодавчого проце­
су. Контрольні повноваження парламентів. Судові, фінансові та
зовнішньополітичні повноваження законодавчих органів.

Тема № 5.3. Органи виконавчої влади в зарубіжних країнах

Глава держави, його місце в системі конституційної
влади.  Монарх, особливості його конституційно-правового
статусу. Повноваження монарха. Президент: порядок обрання
і заміщення посади, його повноваження.

Уряд, його місце в системі державної влади. Поря­
док формування урядів у зарубіжних країнах, їх структура та
внутрішня   організація.   Конституційна   відповідальність
урядів. Повноваження урядів, їх правотворчість.

Тема№ 5.4. Судові та правоохоронні органи в зарубіжних країнах

Поняття і соціальні функції судової влади в за­
рубіжних країнах. Структура судової влади. Правовий статус
суддів, прокурорів та слідчих. Конституційно-правові принци­
пи організації і діяльності судових систем. Система судів за­
гальної юрисдикції.

Конституційна юстиція в зарубіжних країнах. Орга­
ни конституційного контролю. Об'єкти та суб'єкти консти­
туційного контролю. Види конституційного контролю. Компе­
тенція органів конституційного контролю і механізм ЇЇ ре­
алізації.

Правоохоронні органи в зарубіжних країнах: проку­
ратура, адвокатура, органи внутрішніх справ.


Тема № 6.   Конституційно-правовий   статус   політичних партій в зарубіжних країнах

Політичні партії, їх місце в політичних системах за­рубіжних країн. Класифікація політичних партій. Інсти-туціоналізація політичних партій. Партійні системи за­рубіжних країн, їх особливості.

*     *     *

У результаті опанування навчального матеріалу 3-го мо­дуля "Конституційно-правовий статус органів державної влади та політичних партій у зарубіжних країнах" студенти, курсанти та слухачі повинні:

а)             знати:

принципи виборчого права зарубіжних країн;

суть різних виборчих систем;

загальні шляхи формування та основні завдання,
функції та повноваження вищих органів державної

влади;

особливості системи судових та правоохоронних ор­
ганів різних держав;

складові частини конституційно-правового статусу
політичних партій.

б)            вміти:

використовувати методики різних виборчих систем
для визначення результатів виборів, оцінити їх;

порівнювати організаційну структуру та компетенцію
вищих органів державної влади зарубіжних країн та
України, прогнозувати розвиток деяких з них в нашій

країні;

♦              оцінювати, базуючись на конституційному законо­
давстві, діяльність політичних партій.