КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Схарактеризуйте зміст поняття держави як консти­
туційно-правового інституту.

Розкрийте конституційні характеристики держави.

Схарактеризуйте конституційно-правовий статус дер­
жавних органів влади в зарубіжних країнах.

Схарактеризуйте зміст поняття "форма державного
правління".

Схарактеризуйте     типологію     форм    державного
правління.

Дайте загальну характеристику монархічної форми
правління в зарубіжних країнах.

Схарактеризуйте абсолютну монархію в зарубіжних
країнах.

Схарактеризуйте дуалістичну монархію в зарубіжних
країнах.

Дайте загальну характеристику поліархічної форми
державного правління в зарубіжних країнах

Схарактеризуйте поняття президентської поліархії та
основні її різновиди в зарубіжних країнах.

Схарактеризуйте поняття парламентарної поліархії та
основні її різновиди в зарубіжних країнах.

Визначте зміст поняття "змішана форма поліархічного
правління".

13.           Класифікуйте   держави   зі   змішаною    формою
поліархічного правління.

Схарактеризуйте змішані поліархії із домінуванням
президентських елементів.

Схарактеризуйте змішані поліархії із домінуванням
парламентських елементів.

16.           Порівняйте форми державного правління України та
інших змішаних поліархій Європи.

17.           Розкрийте зміст поняття "політико-територіального
устрою" держав.

Класифікуйте держави за їх політико-територіальним
устроєм.

Схарактеризуйте ознаки унітарної форми політико-те­
риторіального устрою.

Схарактеризуйте ознаки федеративної форми політи­
ко-територіального устрою.

Дайте загальну характеристику автономії як форми те­
риторіальної організації влади.

Схарактеризуйте політичну автономію в зарубіжних
країнах

Схарактеризуйте адміністративну автономію в за­
рубіжних країнах

Схарактеризуйте політичні і державні режими.

Визначте особливості сучасного демократичного режи­
му.

ВАРІАНТ №

1. Визначте:

1.1) В яких з перелічених держав президент обирається особливою колегією виборців з числа депутатів парламенту та місцевих органів влади?

 


а) Ізраїль, Греція

 

б) США, Аргентина

 

в) Індія, Італія

 

2) Який різновид поліархічної форми правління встанов­лений в цих державах: а) президентська; б) парламентарна; в) змішана:

 

а) ФРН, Греція

 

б) США, Аргентина

 

в) Індія, Італія

 

Поясніть значення терміна "міністеріалізм".

Дайте визначення поняття "державна автономія"

4.             Відобразіть у вигляді схеми президентську форму
поліархичного правління.

5.             Класифікуйте політичні та державні режими.

6.             Порівняйте ознаки федерації та децентралізованої
унітарної держави, зробіть висновки.

7.             Використовуючи   текст   конституції   Латвії,   про­
аналізуйте    конституційно-правовий    статус    Сейму.
Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на відповідні статті кон­
ституції.