ТЕМА №3. Конституційні   засади   суспільного   ладу  за­рубіжних країн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

3.1.          Поняття суспільного ладу. Суспільний лад і державне
право.    Способи    конституційного    регулювання    основ
суспільного ладу.

3.2.          Закріплення в конституціях загальних засад еко­
номічної організації суспільства. Конституційно-правове ре­
гулювання соціальної системи. Духовно-культурні відносини,
їх регулювання конституціями зарубіжних країн. Політична

система та її конституційно-правове регулювання.

*     *     *

У результаті вивчення тем 1-го модуля "Поняття дер­жавного права зарубіжних країн" студенти, курсанти, слу­хачі повинні:

а)             знати:

предмет,  метод  і  систему  державного  права  за­
рубіжних країн;

джерела державного права зарубіжних країн та особ­
ливості їх використання в різних правових системах;

конституції зарубіжних країн, їх сутність та тенденції
розвитку на сучасному етапі;

конституційно-правові засади суспільного ладу за­
рубіжних країн.

б)            вміти:

•               класифікувати джерела державного права зарубіжних

країн;

класифікувати конституції зарубіжних країн;

аналізувати шляхи та способи прийняття конституцій
у зарубіжних країнах, оцінювати їх.

І. ТЕЗИ ЛЕКЦІЇ

1. Державне право як галузь права. 2. Державне
(конституційне) право зарубіжних країн як наука.
3. Державне (конституційне) право зарубіжних країн як
навчальна дисципліна