ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Конституционное (государственное) право зарубеж­
ных стран: Учебник в 4-х томах /Отв.ред. проф. Б.А.Стра-
шун.- М: Изд-во БЕК, 1996.- Т.1-2.-С.169-215.

Чиркан В.Е. Конституционное (государственное) право
зарубежных стран: Учебник.-М.,1997.-С.88-100.

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн:
Підручник.- К.,1997.- С.3-18.

IV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Перший модульний контроль проводиться після вивчення програмного матеріалу тем №№ 1-3 у вигляді контрольної ро­боти, примірний варіант якої наводиться нижче. Для успішного її виконання слід повторити матеріал модуля та відповісти на наступні контрольні питання.

? КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ?

Схарактеризуйте зміст поняття конституційне (дер­
жавне) право.

Схарактеризуйте  основні  етапи  розвитку  консти­
туційного права в зарубіжних країнах

Дайте характеристику державного права зарубіжних
країн (ДПЗК) як науки.

Схарактеризуйте ДПЗК як навчальну дисципліну.

Дайте загальну характеристику джерел ДПЗК.

Розкрийте соціальну та юридичну суть конституції -
головного джерела державного (конституційного) права.

Класифікуйте конституції зарубіжних країн.

Схарактеризуйте способи прийняття конституцій у за­
рубіжних країнах.

Схарактеризуйте способи зміни конституцій в за­
рубіжних країнах.

Дайте дефініцію суспільного ладу, визначте як його за­
сади закріплюються та охороняються державою?

Як здійснюються конституційна регламентація еко­
номічної організації суспільного життя?

12.           Розкрийте основні риси конституційного регулюван­
ня соціальних і духовно-культурних засад суспільного життя.


ВАРІАНТ № _

1.             До якої галузі права відносяться такі правові джерела як
органічні закони:

а)             кримінальне право;

б)            державне (конституційне) право;

в)             екологічне право.

2.             Розкрийте значення терміна "конституанта"

3.             Дайте  визначення  поняття   "державне право за­
рубіжних країн".

Передайте у вигляді схеми формалізовані джерела дер­
жавного права зарубіжних країн.

Класифікуйте конституцію Швеції.

Наведіть два приклади конституційного закріплення:

 

питань власності;

сім'ї і шлюбу.

*     *     *

7.             Схарактеризуйте способи зміни конституцій у за­
рубіжних країнах.

Сумарна оцінка цього та інших   модулів складається з оцінок, які були отримані студентом (курсантом), наприклад,

за:

роботу на семінарських заняттях;

наукову організацію своєї праці (ведення конспекту
лекцій тощо);

своєчасне і якісне виконання завдань для самостійної

роботи;

контрольну роботу;

відвідування занять;

ведення конспектів лекцій та першоджерел.