КОНСТИТУЦІЯ РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ (витяги) (від 22 грудня 1990 р.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

1. Сабор Республіки Хорватія

Стаття 71

До Палати представників входять не менше 100 і не більше 160 представників, обраних на основі прямого, загального і рівного ви­борчого права шляхом таємного голосування.

Громадяни у кожній провінції на основі загального виборчого права шляхом прямого таємного голосування обирають трьох пред­ставників до Палати провінцій.

Президент Республіки після спливу строку своїх повноважень стає довічним членом Палати провінцій, якщо він прямо не заявив про відмову від цього обов'язку

Президент Республіки може призначити до п'яти представників у Палату провінцій з-поміж громадян, які мають особливі заслуги перед Республікою.

Стаття 73

Вибори представників до палат Сабору Республіки Хорватія проводяться не пізніше ніж через 60 днів після спливу строку повно­важень або розпуску палат Сабору. Перша сесія палат Сабору Рес­публіки Хорватія проводиться не пізніше ніж через 20 днів після закінчення виборів.

Стаття 76

Строк повноважень представників Сабору Республіки Хорватія може бути продовжений законом лише у випадку війни.

Стаття 77

Палата представників та Палата провінцій можуть бути розпу­щені, якщо таке рішення ухвалює більшість усіх їх представників.

Згідно з Конституцією Президент Республіки може розпустити Палату представників.

Стаття 78

Чергові сесії палат Сабору Республіки Хорватія проводяться двічі на рік - з 15 грудня по ЗО червня та з 15 вересня по 15 грудня.

Позачергова сесія палат Сабору проводиться на вимогу Прези­дента Республіки, Уряду або більшості представників палат.

Стаття 79

Внутрішня структура та порядок роботи Палати представників та Палати провінцій встановлюється відповідним регламентом.

Регламент приймається більшістю голосів усіх представників у палаті.

Палата представників та Палата провінцій мають свого Голову та одного або більше заступників Голови. Права та обов'язки Голови та його заступників визначаються регламентом палат. Голова Пала­ти представників є Головою Сабору Республіки Хорватія.

Стаття 80

Палата представників ухвалює рішення щодо:

прийняття та внесення змін і доповнень до Конституції;

прийняття законів;

прийняття державного бюджету;

оголошення війни та підписання миру;

зміни кордонів Республіки;

оголошення референдумів;

проведення виборів, призначення на посади та усунення з по­
сад відповідно до Конституції та законів;

—            нагляду за роботою Уряду Республіки Хорватія та інших
носіїв державної влади, що є підзвітними Сабору, відповідно до Кон­
ституції та законів;

оголошення амністії за учинення правопорушень;

інших справ, що визначаються Конституцією.
Стаття 82

Палата представників та Палата провінцій приймають рішення більшістю голосів присутніх членів, якщо Конституція не передба­чає іншого.

Представники голосують особисто.

Стаття 85

Члени Палати представників, керівний орган Палати представ­ників. Палата провінцій та Уряд Республіки мають право законодав­чої ініціативи.

Стаття 86

Представники у палатах Сабору відповідно до регламенту ма­ють право робити запит до уряду Республіки Хорватія та окремо кожного з міністрів

Стаття 89

Президент Республіки промульгує закони протягом восьми днів після того, як їх, відповідно до Конституції, було прийнято Палатою представників.

2. Президент Республіки Хорватія

Стаття 94

Президент Республіки Хорватія є главою держави.

Президент Республіки представляє державу як у її межах, так і поза ними. Він є гарантом додержання Конституції, забезпечення те­риторіальної цілісності та єдності Республіки і належного функціонування державної влади.

Стаття 95

Президент Республіки обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Одна і та сама особа не може бути обрана Президентом більш ніж на два строки.

Президент Республіки обирається більшістю голосів виборців, які беруть участь у виборах. Якщо під час виборів жоден із канди­датів не набирає більшості голосів, вибори проводяться повторно че­рез 14 днів.

Два кандидати, які за результатами першого голосування набрали більшість голосів, мають право висувати свою кандидатуру на повтор­них виборах. Якщо один із кандидатів, який набрав найбільшу кількість голосів, знімає свою кандидатуру, то право балотуватися здобуває кандидат, який за кількістю набраних голосів іде наступним.

Вибори нового Президента Республіки мають бути проведені не пізніше як за ЗО і не раніше як за 60 днів до спливу строку повнова­жень попереднього Президента.

Перед початком виконання своїх обов'язків Президент Рес­публіки урочисто складає присягу на вірність Конституції.

Порядок проведення виборів Президента Республіки визна­чається законом.

Стаття 96

Президент Республіки не може виконувати ніяких інших гро­мадських або професійних обов'язків, крім партійних.

Стаття 98

Президент Республіки:

призначає вибори палат Сабору Республіки Хорватія та скли­
кає їх першу сесію;

оголошує референдум відповідно до Конституції;

призначає на посаду та звільняє з посади Прем'єр-міністра
Республіки Хорватія;

призначає на посади та звільняє з посад заступників Прем'єр-
міністра та членів Уряду за поданням Прем'єр-міністра Республіки
Хорватія;

здійснює помилування;

присвоює відзнаки та нагороди, встановлені законом;

—            здійснює інші повноваження, визначені Конституцією.
Стаття 99

Президент Республіки приймає рішення за пропозицією Уряду про утворення дипломатичних та інших представництв Республіки Хорватія за кордоном.

Президент Республіки призначає та відкликає дипломатичних представників Республіки Хорватія, приймає вірчі та відкличні гра­моти від дипломатичних представників іноземних держав.

Стаття 100

Президент Республіки є Головнокомандувачем Збройних сил Республіки Хорватія.

Президент Республіки призначає членів Національної ради обо­рони Республіки Хорватія та очолює її, призначає на посади та звільняє з посад військове командування відповідно до закону.

За рішенням Сабору Республіки Хорватія Президент Рес­публіки може оголошувати стан війни та укладати мир.

Стаття 101

Президент Республіки видає укази, які мають силу закону, та вжи­ває надзвичайних заходів у випадку стану війни, або за наявності безпо­середньої загрози незалежності в єдності Республіки, або коли інші ор­гани державної влади позбавлені стійкої здатної виконувати свої кон­ституційні обов'язки. Під час здійснення Президентом Республіки та­ких повноважень Палату представників не може бути розпущено. Ука­зи, що мають силу закону, Президент Республіки подає на затверджен­ня до Пал, представників одразу, як тільки Сабор має змогу зібратися.

Стаття 102

Президент Республіки може скликати засідання Уряду Республіки Хорватія та внести до його порядку денного питання, які, на його думку, мають бути розглянуті.

Президент Республіки головує на засіданні Уряду, у якому він бере участь.

Стаття 103

Президент Республіки може надсилати до Сабору послання про стан справ у Республіці та раз на рік виступати у Саборі з цього пи­тання.

Стаття 104

За пропозицією Уряду та за наявності контрасигнації Прем'єр-міністра Президент Республіки, попередньо проконсультувавшись із Головою Палати, може розпустити Палату представників, якщо ця Па­лата виразила недовіру Урядові або якщо вона не затвердила держав­ного бюджету протягом місяця після того, як його було запропоновано.

Президент Республіки не може знову розпустити Палату пред­ставників до спливу одного року від дня її розпуску.

Стаття 105

Президент Республіки несе відповідальність за порушення Кон­ституції, вчинене ним під час виконання своїх обов'язків.

Процедура відповідальності Президента Республіки може бути розпочата за рішенням Палати представників, прийнятим двома тре­тинами голосів усього складу представників.

Рішення щодо відповідальності Президента Республіки прий­мається Конституційним Судом Хорватії двома третинами голосів його складу.

Якщо Конституційний Суд Хорватії підтвердив рішення Пала­ти представників, повноваження Президента Республіки припиня­ються силою Конституції.

Стаття 106

При здійсненні повноважень Президентові Республіки допома­гають члени Президентської ради та інших дорадчих і допоміжних органів, яких призначає та звільняє Президент Республіки.

3. Уряд Республіки Хорватія

Стаття 108

Уряд Республіки Хорватія складається з Прем'єр-міністра, за­ступників Прем'єр-міністра та інших членів. Стаття 109 Організація і порядок діяльності Уряду, а також порядок прийняття ним рішень регулюються законом та процедурними нормами.

Внутрішня структура міністерств регулюється постановами Уряду, який створює відповідні служби для ведення справ.

Стаття 110

Уряд видає постанови згідно з Конституцією та законами, вино­сить на розгляд законопроекти, вносить пропозиції щодо державно­го бюджету, виконує закони та інші нормативні акти, прийняті Сабо-ром Республіки Хорватія.

Стаття 111

Уряд є підзвітним Президентові Республіки та Палаті представ­ників Сабору Республіки Хорватія.

Прем'єр-міністр, заступники Прем'єр-міністра та члени Уряду несуть колективну відповідальність за рішення, прийняті Урядом, та несуть індивідуальну відповідальність! дії в межах своєї компетенції.

Стаття 112

Прем'єр-міністр не пізніше ніж через 15 днів після призначення пропонує Палаті представників склад Уряду і просить виразити довіру Урядові. Призначення Прем'єр-міністра та членів Уряду вва­жається прийнятим, якщо довіру було виражено більшістю членів Палати представників.

Стаття 113

За пропозицією щонайменше однієї десятої складу Палати представників може бути і висунуто вимогу проголосувати за довіру Прем'єр-міністрові, окремим членам Уряду і Урядові загалом.

Голосування за довіру Урядові може бути запропоноване Прем'єр-міністром. Голосування за довіру не може проводитися раніше ніж че­рез три дні після подання і пропозиції до Палати представників.

Рішення про недовіру Урядові вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загальної кількості представників. Якщо Палата представників відхилить пропозицію щодо вираження недовіри Урядові представники, які звернулися з цією пропозицією, не можуть знову подати її на розгляд протягом трьох місяців.

Якщо недовіру було виражено Прем'єр-міністрові чи Урядові загалом, Прем'єр-міністр подає заяву про свою відставку Президен­тові Республіки, який розпускає Уряд. Якщо вотум недовіри вира­жено одному з членів Уряду, Прем'єр-міністр може піти відставку чи запропонувати Президентові Республіки звільнити з посади члена Уряда якому було виражено недовіру.

ПОСТАНОВА ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ ХОРВАТСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО САБОРУ

"ПРО ПРОГОЛОШЕННЯ ЗМІН КОНСТИТУЦІЇ РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ"

(витяги)

(від 9 листопада 2000 р.) Стаття 17

Частина 2 статті 71 змінюється і викладається в наступній ре­дакції:

"Палата жупаній складається не більш ніж із шістдесяти п'яти депутатів, що відповідно до закону обираються безпосередньо таємним голосуванням у жупаніях і містах зі статусом жупаній". Ча­стини 3 і 4 виключаються.

Стаття 18

У статті 73 слова "Хорватський державний сабор" заміняється словами "Хорватський сабор" у відповідному падежі, а за частиною 2 іде частина 3 у наступній редакції:

"Кожна палата Сабора конституюється обранням голови палати на першому її засіданні, на якому є присутнім більшість депутатів".

Стаття 19

У статті 76 слова "Хорватському державний сабору" заміняють­ся словами "Хорватському сабору", а наприкінці речення виклю­чається крапка і потім ідуть слова "або у випадках, зазначених у стат­тях 17 і 101 Конституції".

Стаття 20

Стаття 77 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Палата представників і Палата жупаній можуть саморозпусти-тися для проведення дострокових виборів, якщо за таке рішення проголосує більшість від загального числа депутатів кожної палати.

Відповідно до положень статті 104 Конституції Президент Рес­публіки може розпустити Палату представників".

Стаття 21

У пункті 1 статті 78 слова "ЗО червня" заміняються словами "15 липня", а слова "Хорватського державного сабора" у частинах 1 і 2 заміняються словами "Хорватського сабора".

За частиною 2 іде нова частина 3 у наступній редакції:

"Голова палати може скликати її позачергове засідання після консультацій з парламентськими групамиСтаття 22

Стаття 79 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Палата представників і Палата жупаній мають голови й одного або кількох заступників голови.

Голова Палати представників є одночасно і головою Хорватсь­кого сабора.

Організація і порядок діяльності кожної палати Сабора регулю­ються її регламентом відповідно до Конституції.

Регламент приймається більшістю голосів від загального числа депутатів кожної палати".

Стаття 23

У статті 80 частини 1 за пунктом 4 ідуть нові пункти 5, 6 і 7 у на­ступній редакції:

"приймає акти, що виражають політику Сабора;

приймає стратегію національної безпеки і стратегію оборони Ре­спубліки Хорватія;

здійснює цивільний нагляд над Збройними Силами і службами безпеки Республіки Хорватія".

Діючі пункти 5, 6, 7, 8, 9 і 10 стають відповідно пунктами 8, 9, 10, 11, 12 і 13.

Стаття 26

Стаття 85 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Право законодавчої ініціативи належить кожному депутату Па­лати представників, парламентським групам у Палаті представників, робочим органам Палати представників, Палати жупаній і Уряду Ре­спубліки Хорватія".

Стаття 27

Стаття 86 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Депутати Хорватського сабора мають право звертатися з пи­таннями до Уряду Республіки Хорватія.

Не менш однієї десятої депутатів Палати представників може внести інтерпеляцію про роботу Уряду Республіки Хорватія чи ок­ремих його членів.

Звертання з питаннями і внесення інтерпеляції докладно регу­люється регламентом палат".

Стаття 29

Стаття 89 змінюється і викладається в наступної редакції:

"Президент Республіки обнародує закони протягом восьми днів із дня їхнього прийняття Хорватським сабором.

Якщо Президент Республіки вважає, що проголошений закон суперечить Конституції, він може порушити процедуру оцінки його конституційності в Конституційному суді Республіки Хорватія".

Стаття 33

Стаття 94 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Президент Республіки Хорватія представляє Республіку Хор­ватія усередині країни і за рубежем.

Президент Республіки піклується про регулярну і погоджену діяльність державної влади, а також її стабільності.

Президент Республіки несе відповідальність за захист незалеж­ності і територіальної цілісності Республіки Хорватія".

Стаття 34

У статті 95 частина 2 змінюється і викладається в наступний ре­дакції:

"Ніхто не може обиратися президентом більш двох разів". Час­тина 5 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Перед вступом на посаду Президент Республіки приносить урочисту присяіу перед головою Конституційного суду Республіки Хорватія, у якій клянеться на вірність Конституції".

У частині 6 після слова "Республіка" ставиться кома і додають­ся слова "присяга і її складання".

Стаття 35

Стаття 96 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Президент Республіки не може займати ніяку іншу публічну чи професійну посаду.

Після обрання Президент подає заяву про вихід зі складу партії і повідомляє про це Палату представників Хорватського сабора".

Стаття 37

У пункті 1 частини 1 статті 98 слова "Хорватського державного сабора" заміняються словами "Хорватського сабора".

Пункти 3 і 4 заміняються новим пунктом 3 у наступній редакції:

"вручає мандат на сформування Уряду особі, що на підставі роз­поділу депутатських місць у Палаті представників і після проведе­них консультацій користається довірою більшості всіх депутатів Па­лати представників".

Діючі пункти 5, 6, 7 стають пунктами 4, 5, 6.

Стаття 38

Стаття 99 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Президент Республіки й Уряд Республіки Хорватія співробітничають у формуванні і проведенні зовнішньої політики.

Президент Республіки за пропозицією Уряду і при наявності контрасигнатури голови Уряду приймає рішення про встановлення дипломатичних представництв і консульських відділень Республіки Хорватія за кордоном.

Президент Республіки за пропозицією Уряду і при ознайом­ленні компетентного комітету Палати представників Хорватського сабора призначає і відзиває дипломатичних представників за кордо­ном при наявності контрасигнатури голови Уряду Республіки Хор­ватія.

Президент Республіки приймає вірчі і відкличні грамоти іно­земних дипломатичних представників".

Стаття 39

У частині 2 статті 100 слова "посадовий склад Збройних Сил" змінюється на "командний склад Збройних Сил".

Частина 3 виключається.

У діючій частині 4, що стає частиною 3, слова "Хорватського державного сабора" заміняються словами "Хорватського сабора".

За частиною 3 іде нова частина 4 у наступній редакції:

"У випадку безпосередньої погрози незалежності, єдності й існуванню держави Президент Республіки може при наявності кон­трасигнатури голови Уряду віддати наказ про застосування Зброй­них Сил без оголошення воєнного стану".

Стаття 40

Стаття 101 змінюється і викладається в наступній редакції:

"У період воєнного стану Президент Республіки може видавати укази, що мають силу закону, на підставі й у рамках повноважень, от­риманих від Палати представників Хорватського сабора. Якщо Па­лата представників не проводить сесію, Президент Республіки має повноваження регулювати указами, що мають законну силу, усі пи­тання, що ставить воєнний стан.

У випадку безпосередньої погрози незалежності, єдності й існу­ванню держави або коли органи державної влади не в змозі постійно виконувати свої конституційні обов'язки, Президент Республіки може за пропозицією голови Уряду і при наявності його контрасигна­тури видавати укази, що мають законну силу.

Президент Республіки направляє укази, що мають законну си­лу, на затвердження Палати представників, як тільки Палата зможе зібратися на засідання.

Якщо Президент Республіки не представить указ Палаті пред­ставників на затвердження відповідно до частини 3 цієї статті або як­що Палата представників його не затвердить, указ, що має законну силу, утрачає силу.

У випадку, зазначеному в частинах 1 і 2 цієї статті, Президент Республіки має право скликати засідання Уряду і головувати на засіданні Уряду".

Стаття 41

Стаття 102 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Президент Республіки може запропонувати Уряду скликати засідання Уряду і розглянути певні питання.

Президент Республіки може бути присутнім на засіданні Уряду і брати участь у розгляді питань".

Стаття 42

Стаття 103 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Президент Республіки й Уряд Республіки Хорватія, відповідно до Конституції і закону, беруть участь у регулюванні діяльності служб безпеки.

Акти про призначення керівників служб безпеки, після ознайом­лення з думкою компетентного комітету Палати представників, підпи­сують Президент Республіки і голова Уряду Республіки Хорватія".

Стаття 43

Стаття 104 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Президент Республіки за пропозицією Уряду і при наявності контрасигнатури голови Уряду, а також після консультацій із пред­ставниками парламентських груп може розпустити Палату пред­ставників Хорватського сабора, якщо зазначена Палата виразила не­довіру Уряду чи якщо вона не прийняла державний бюджет протя­гом ста двадцяти днів із дня його представлення.

Президент Республіки Хорватія не може за пропозицією Уряду розпустити Палату представників протягом усього періоду встанов­лення його відповідальності за порушення Конституції".

Стаття 44

У статті 105 за частиною З іде нова частина 4 у наступній редакції:

"Конституційний суд може прийняти рішення про відповідальність Президента Республіки Хорватія за порушення Конституції протягом тридцяти днів із дня прийняття до розгляду пропозиції про установлення відповідальності Президента Рес­публіки Хорватія за порушення Конституції".

Діюча частина 4 стає частиною 5.

Стаття 45

За статтею 105 іде стаття 105(a) у наступній редакції:

"Стаття 105(a)

Президент Республіки користається імунітетом.

Президент Республіки може бути затриманий під варту без зго­ди Конституційного суду тільки в тому випадку, якщо він був захоп­лений у момент скоєння злочину, за яке передбачене покарання не менш п'яти років позбавлення волі. Про такий випадок державний орган, що заарештував Президента Республіки, повинен негайно до­вести до відома голови Конституційного суду".

Стаття 46

Стаття 106 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Президенту в здійснення його функції надають допомогу до­радчі органи. Члени цих органів призначаються і звільняються від займаної посади Президентом Республіки. Не допускається призна­чення посадових осіб у порушення принципу поділу влади.

Дорадчі, спеціальні й інші функції виконуються в Адміністрації Президента Республіки. Організація і коло повноважень Адміністрації Президента регулюються законом і її регламентом".

Стаття 47

Стаття 108 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Уряд Республіки Хорватія складається з голови, одного чи кількох заступників і міністрів.

Без дозволу Уряду його голова і члени Уряду не можуть займа­тися якою-небудь іншою публічною чи професійною діяльністю".

Стаття 48

Стаття 109 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Членів Уряду пропонує особа, якому Президент Республіки довірив мандат на сформування Уряду.

Кандидат на посаду голови Уряду повинен негайно після фор­мування Уряду і не пізніше чим через тридцять днів з моменту прийняття мандата запропонувати Палаті представників Хорватського сабора програму і склад Уряду і просити її про вираження довіри.

Уряд стає на посаду після одержання вотуму довіри всіх депу­татів Палати представників.

Голова і члени Уряду приносять присягу перед Палатою пред­ставників. Текст присяги затверджується законом.

Голова Уряду призначається Президентом Республіки на підставі вотуму довіри Хорватського сабора при наявності контрасигнатури голови Хорватського сабора, а члени Уряду призначаються головою Уряду при наявності контрасигнатури голови Хорватського сабора".

Стаття 49

За статтею 109 ідут статті 109(a) і 109(b) у наступній редакції:

"Стаття 109(a)

Якщо кандидат на посаду голови Уряду не сформує його склад протягом тридцяти днів із дня призначення, Президент Республіки може продовжити мандат на визначення складу Уряду не більше ніж на тридцять днів.

Якщо в зазначений термін кандидат на посаду голови Уряду не встигне сформувати Уряд або воно не одержить вотуму довіри, Пре­зидент Республіки довіряє мандат на сформування Уряду іншій особі.

Стаття 109(b)

Якщо Уряд не буде сформовано у відповідності зі статтями 109 і 109(a) Конституції, Президент Республіки призначає тимчасовий службовий Уряд і одночасно призначає дострокові вибори в Палату представників".

Стаття 50

Стаття 110 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Уряд Республіки Хорватія:

пропонує проекти законів і інші акти Хорватському сабору;

пропонує проект державного бюджету і звіт про його виконання;

виконує закони й інші акти Сабора;

приймає розпорядження і накази у виконання законів:

здійснює зовнішню і внутрішню політику,

направляє і здійснює нагляд над діяльністю органів державного управління;

піклується про господарський розвиток країни;

направляє діяльність і розвиток публічних служб;

здійснює інші функції, передбачені Конституцією і законом.

Стаття 51

Стаття 111 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Організація, порядок діяльності, прийняття рішень і види актів, прийнятих Урядом, визначаються законом і регламентом".

Стаття 52

Стаття 112 змінюється і викладається в наступній редакції:

"Уряд підзвітний Палаті представників Хорватського сабора.

Голова і члени Уряду несуть солідарну відповідальність за рішення Уряду, а також персональну відповідальність за доручену їм область діяльності".

Стаття 53

Стаття 113 змінюється і викладається в наступній редакції:

"За пропозицією не менш однієї п'ятої депутатів Палати пред­ставників Хорватського сабора може бути поставлене питання про довіру голові Уряду, окремому члену Уряду чи Уряду в цілому.

Питання про довіру Уряду може бути поставлене і його головою.

Голосування про довіру Уряду не може здійснюватися протягом семи днів із дня внесення пропозиції в Палату представників.

Постанова про вираження недовіри Уряду вважається прийня­тим, якщо за нього проголосувало більшість від загального числа де­путатів Палати представників.

Якщо Палата представників виразить вотум недовіри голові Уряду чи Уряду в цілому, голова Уряду й Уряд у цілому подають у відставку. Якщо протягом тридцяти днів не буде виражена довіра новому кандидату на посаду голови Уряду і членам Уряду, голова Палати представників Хорватського сабора повідомляє про це Пре­зидента Республіки Хорватія. Після одержання повідомлення голо­ви Палати представників Хорватського сабора Президент Рес­публіки негайно приймає рішення про розпуск Палати представ­ників і одночасно призначає вибори депутатів зазначеної палати.

Якщо виражена недовіра окремому члену Уряду, голова Уряду може замість нього запропонувати іншого кандидата Палаті представ­ників із пропозицією про вираження довіри чи подати у відставку.

В усіх випадках, коли голова Уряду чи Уряд у цілому подають у відставку, застосовується процедура відповідно до частини 7 цієї статті".