ДОДАТКИ КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН КОНСТИТУЦІЯ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ (витяги)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

(Прийнята Великими Народними Зборами 12 липня 1991 року)

Глава друга ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ГРОМАДЯН

Стаття 58

Громадяни зобов'язані додержувати Конституції та законів і
виконувати їх. Вони зобов'язані поважати права і законні інтереси
інших.

Релігійні та інші переконання не є підставою для відмови ви­
конувати обов'язки, встановлені Конституцією і законами.

Стаття 59

і. Захист Вітчизни є обов'язком і честю кожного болгарського громадянина. Зрада та зрадництво Вітчизни є найтяжчим злочином і караються з усією суворістю закону.

2. Виконання військових обов'язків, умови та порядок звільнен­ня від них або заміна їх альтернативною службою встановлюються законом.

Стаття 60

Громадяни зобов'язані платити податки та збори, встановлені
законом, відповідно до своїх доходів та майна.

Податкові пільги та надбавки можуть встановлюватися тільки
законом.

Стаття 61

Громадяни зобов'язані сприяти державі та суспільству у випад­ку, коли трапляється стихійне чи інше лихо, на умовах і в порядку, визначених законом.

Глава третя НАРОДНІ ЗБОРИ

Стаття 62

Народні Збори здійснюють законодавчу владу і застосовують парламентський контроль. Стаття 63

Народні Збори складаються з 240 народних представників. Стаття 64

Народні Збори обираються строком на чотири роки.

На випадок війни, воєнного чи іншого надзвичайного стану,
що виник під час або після закінчення мандата Народних Зборів,
строк їхніх повноважень продовжується до припинення цих обста­
вин.

Вибори до нових Народних Зборів проводяться не пізніше
ніж через два місяці після припинення повноважень попередніх.

Стаття 65

Народним представником може бути обраний болгарський
громадянин, який не має іншого громадянства, досяг 21 року, не пе­
ребуває під опікою та не відбуває такого покарання, як позбавлення
волі.

Кандидати в народні представники, зайняті на державній
службі, припиняють її виконання після своєї реєстрації.

Стаття 66

Законність виборів може бути заперечена в Конституційному Суді в порядку, визначеному законом. Стаття 67

Народні обранці представляють не тільки своїх виборців, а й
увесь народ. Покладення обов'язкового мандата недійсне.

Народні представники діють на основі Конституції та законів
згідно зі своїми совістю та переконаннями.

Стаття 68

Народні представники не можуть виконувати іншу державну
службу або займатися діяльністю, яка згідно з законом є несумісною
зі статусом народного представника.

Народний представник, обраний міністром, припиняє повно­
важення на час, протягом якого є міністром. У такому разі він
заміщається у визначеному законом порядку.

Стаття 69

Народні представники не несуть кримінальної відповідальності за висловлення своєї думки і за своє голосування в Народних Збо­рах.

Стаття 70

Народні представники не можуть бути затримані і проти них не може бути порушене кримінальне переслідування, за винятком тяж­ких злочинів, до того ж з дозволу Народних Зборів, а коли вони не засідають - Голови Народних Зборів. Запит про дозвіл на затриман­ня не робиться при затриманні в момент вчинення тяжкого злочину, але в такому разі негайно сповіщаються Народні Збори, а коли вони не засідають - Голова Народних Зборів.

Стаття 71

Народні представники одержують винагороду, розмір якої виз­начається Народними Зборами.

Стаття 72

1.             Повноваження народного представника припиняються дост­
роково:

якщо робиться заява про відставку перед Народними Збора­
ми;

якщо набуває чинності вирок, що встановлює покарання у ви­
гляді позбавлення волі за умисний злочин або коли виконання пока­
рання у вигляді позбавлення волі не відкладено;

якщо встановлюється невиборність або несумісність;

у разі смерті.

2.             У випадках, зазначених у пп. 1 і 2, рішення приймається На­
родними Зборами, а у випадку, зазначеному в п. З, - Консти­
туційним Судом.

Стаття 73

Організація та діяльність Народних Зборів провадяться на ос­нові Конституції та ухваленого ними регламенту.

Стаття 74

Народні Збори є постійно діючим органом. Вони самі визнача­ють час, протягом якого не засідають.

Стаття 75

Новообрані Народні Збори скликаються на перше засідання Президентом Республіки не пізніше ніж через один місяць після об-

рання Народних Зборів. Якщо у визначений строк Президент не скликає Народних Зборів, вони скликаються однією п'ятою народ­них представників. Стаття 76

Перше засідання Народних Зборів відкривається найстаршим
з-поміж присутніх народним представником.

На першому засіданні народні представники складають таку
присягу: "Присягаю іменем Республіки Болгарія додержувати Кон­
ституції та законів країни і в усіх своїх діях керуватися інтересами
народу. Присягу склав".

На тому самому засіданні Народних Зборів обираються Голо­
ва і заступник Голови.

Стаття 77

1.             Голова Народних Зборів:

представляє Народні Збори;

пропонує проект порядку денного засідань;

відкриває, керує і закриває засідання Народних Зборів і за­
безпечує порядок при їх проведенні;

засвідчує своїм підписом прийняті Народними Зборами акти;

опубліковує рішення, декларації та звернення, прийняті На­
родними Зборами;

організовує міжнародні зв'язки Народних Зборів.

2.             Заступник Голови Народних Зборів допомагає Голові і
здійснює покладені на нього обов'язки.

Стаття 78

Народні Збори скликаються на засідання Головою Народних Зборів:

з його ініціативи;

за ініціативою однієї п'ятої народних представників;

за ініціативою Президента;

за ініціативою Ради Міністрів.
Стаття 79

1.             Народні Збори обирають зі свого складу постійні та тимчасові
комісії.

2.             Постійні комісії сприяють діяльності Народних Зборів і
здійснюють від їхнього імені парламентський контроль.