ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Для підготовки до успішної здачі підсумкового контролю необхідно повторити весь матеріал навчального курсу. В цьо­му вам допоможуть тези лекцій, методичні рекомендації до семінарських занять, завдання для самостійної роботи, слов­ник термінів і понять, контрольні питання, рекомендована до кожної теми додаткова література.

Підсумковий контроль проводиться у формі індивідуаль­ної співбесіди шляхом постановки викладачем питань, розв'язування студентом (курсантом ) задач, вправ тощо. Щоб успішно скласти його, студенти, курсанти, слухачі повинні:

а) знати:

Термінологію державного права зарубіжних країн,
тобто тлумачення різних термінів. У цьому допоможе слов­
ник термінів і понять, складений протягом всього періоду вив­
чення навчальної дисципліни.

Наступні питання курсу:

 

Схарактеризуйте зміст поняття державне (консти­
туційне) право.

Розкрийте  історичні  засади  державного   (консти­
туційного) права.

Дайте характеристику державного права зарубіжних
країн (ДПЗК) як науки.

Схарактеризуйте ДПЗК як навчальну дисципліну.

Дайте загальну характеристику джерел ДПЗК.

Розкрийте соціальну та юридичну суть конституції -
головного джерела державного (конституційного) права.

Класифікуйте конституції зарубіжних країн.

Схарактеризуйте способи прийняття конституцій у за­
рубіжних країнах.

Схарактеризуйте способи зміни конституцій в за­
рубіжних країнах.

Дайте дефініцію суспільного ладу, як його засади
закріплюються та охороняються державою?

Як здійснюється конституційна регламентація еко­
номічної організації суспільного життя?

Розкрийте основні риси конституційного регулювання
соціальних і духовно-культурних засад суспільного життя.

Схарактеризуйте зміст поняття держави як консти­
туційно-правового інституту.

Розкрийте конституційні характеристики держави.

Схарактеризуйте конституційно-правовий статус дер­
жавних органів влади в зарубіжних країнах.

Схарактеризуйте зміст поняття "форма державного
правління".

Схарактеризуйте     типологію     форм     державного
правління.

Дайте загальну характеристику монархічної форми
правління в зарубіжних країнах.

Схарактеризуйте абсолютну монархію в зарубіжних
країнах.

Схарактеризуйте дуалістичну монархію в зарубіжних
країнах.

Дайте загальну характеристику поліархічної форми
державного правління в зарубіжних країнах

Схарактеризуйте поняття президентської поліархії та
основні її різновиди в зарубіжних країнах.

Схарактеризуйте поняття парламентарної поліархії та
основні її різновиди в зарубіжних країнах.

Визначте зміст поняття "змішана форма поліархічного
правління".

Класифікуйте    держави    зі    змішаною    формою
поліархічного правління.

Схарактеризуйте змішані поліархії із домінуванням
президентських елементів.

Схарактеризуйте змішані поліархії із домінуванням
парламентських елементів.

Порівняйте форми державного правління України та
інших змішаних поліархій Європи.

Розкрийте зміст поняття "політико-територіального
устрою" держав.

Класифікуйте держави за їх політико-територіальним
устроєм.

Схарактеризуйте ознаки унітарної форми політико-те­
риторіального устрою.

Схарактеризуйте ознаки федеративної форми політи­
ко-територіального устрою.

Дайте загальну характеристику автономії як форми те­
риторіальної організації влади.

Схарактеризуйте політичну автономію в зарубіжних
країнах

Схарактеризуйте адміністративну автономію в за­
рубіжних країнах

Схарактеризуйте політичні і державні режими.

Визначте особливості сучасного демократичного режи­
му.

Схарактеризуйте конституційні принципи виборчого
права.

Дайте загальну характеристику виборчих систем.

Визначте та характеризуйте ознаки мажоритарної ви­
борчої системи.

Визначте та схарактеризуйте ознаки пропорційної ви­
борчої системи.

Визначте та схарактеризуйте ознаки змішаної виборчої
системи.

Визначте місце та схарактеризуйте роль парламентів у
системі влади зарубіжних країн.

Визначте поняття парламенту та парламентаризму.

Схарактеризуйте склад і організацію парламентів у за­
рубіжних країнах.

Схарактеризуйте сучасні бікамеральні парламенти.

Схарактеризуйте способи формування верхніх палат.

Схарактеризуйте компетенцію бікамерального парла­
менту.

Схарактеризуйте конституційно-правовий статус де­
путатів.

Схарактеризуйте повноваження зарубіжних парла­
ментів.

Дайте загальну характеристику органів виконавчої
влади.

Схарактеризуйте конституційний статус глави держа­
ви, визначте його особливості.

Схарактеризуйте загальну компетенцію глав держав.

Схарактеризуйте порядок формування урядів у за­
рубіжних країнах.

Схарактеризуйте компетенцію урядів у зарубіжних
країнах.

Схарактеризуйте конституційні принципи судоустрою
та судочинства.

Схарактеризуйте органи конституційної юстиції.

Схарактеризуйте компетенцію органів конституційно­
го контролю і механізм її реалізації.

Схарактеризуйте політичні партії за організаційною
ознакою.

Схарактеризуйте основні види партійних систем у за­
рубіжних, країнах.

Розкрийте суть інституціоналізації політичних партій.

Розкрийте  суть  поняття  громадянства  в  консти­
туційному праві зарубіжних країн.

Схарактеризуйте порядок набуття і припинення грома­
дянства у зарубіжних країнах.

Схарактеризуйте інститути політичного притулку та
екстрадиції (видачі) у конституційному праві зарубіжних
країн.

Здійсніть класифікацію прав, свобод і обов'язків люди­
ни і громадянина в зарубіжних країнах.

Схарактеризуйте особисті права і свободи.

Схарактеризуйте політичні права і свободи.

Схарактеризуйте соціально-економічні та культурні
права і свободи.

Схарактеризуйте обов'язки громадянина в зарубіжних
країнах.

Схарактеризуйте гарантії прав і свобод в зарубіжних
країнах.

б) вміти:

I.              Порівнювати різні точки зору, робити власні висновки.

II.            Класифікувати юридичні факти; проаналізувати кон­
ституційне законодавство, дати оцінку.

Диференціювати або інтегрувати знання за окреми­
ми проблемами;

Застосовувати правила, методи, принципи, норма­
тивно-правові акти для вирішення конкретної ситуації.

V.            Будувати схеми, графіки, діаграми, інтерпретувати їх.