ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Боботов СВ., Колесов Н.С. Современная концепция прав
и свобод гражданина во Франции // Государство и право.-
1992.-Nb6.-C.134-1.41.

Визер Б. Право человека на информацию в Австрии //
Государство и право.-1992.-№ 4.-С.110-115.

Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод лич-
ности.-М.,1993.

Цоллер Э. Защита прав человека во Франции // Госу­
дарство и право.- 1992.- № 12.-С.108-117.

V. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №4

Четвертий модульний контроль проводиться після вив­чення програмного матеріалу тем №№ 7 і 8 у вигляді письмо­вої контрольної роботи, примірний варіант якої наводиться нижче. Для успішного її виконання слід повторити матеріал модуля та відповісти на наступні контрольні питання.

? КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ?

Розкрийте  суть  поняття  громадянства  в  консти­
туційному праві зарубіжних країн.

Схарактеризуйте порядок набуття і припинення грома­
дянства у зарубіжних країнах.

Схарактеризуйте інститути політичного притулку та ек­
страдиції (видачі) у конституційному праві зарубіжних країн.

Зробіть класифікацію прав, свобод і обов'язків людини
і громадянина в зарубіжних країнах.

Схарактеризуйте особисті права і свободи.

Схарактеризуйте політичні права і свободи.

Схарактеризуйте соціально-економічні та культурні
права і свободи.

Схарактеризуйте обов'язки громадянина в зарубіжних
країнах.

Схарактеризуйте гарантії прав і свобод у зарубіжних
країнах.

ВАРІАНТ №_

Роз'ясніть значення терміну "філіація".

Розкрийте зміст поняття "громадянство", як воно спів­
відноситься з "підданством".

 

Класифікуйте права людини і громадянина, відоб­
разіть це у вигляді схеми.

Схарактеризуйте способи набуття громадянства.


 

Використовуючи текст Конституції Японії, визначте,
як закріплені права, свободи і обов'язки людини і громадяни­
на в Основному законі цієї країни.

Вирішіть наступну ситуаційну задачу:

Клаус Шульц стверджує, що діями підприємства "Мерсе­дес" були порушені його права. Адміністрація підприємства не прийняла його на роботу і аргументувала це тим, що його віросповідання та світогляд не відповідають встановленим на підприємстві вимогам.

Оцініть дії адміністрації, спираючись на конституційне законодавство Німеччини.