МОДУЛЬ IV. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (програмні вимоги)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Для оволодіння сукупністю теоретичних знань IV-го мо­дуля (Теми № 7-8) курсанти, студенти, слухачі повинні опра­цювати у процесі навчальної та самостійної роботи питання відповідних тем:

Тема № 7. Інститут громадянства в конституційному праві зарубіжних країн

Поняття громадянства в конституційному праві за­рубіжних країн. Набуття громадянства. Безгромадянство та багатогромадянство. Режим іноземців. Припинення громадян­ства. Інститут політичного притулку. Екстрадиція. Екс­патріація.

Тема № 8.   Права, свободи і обов'язки людини і громадяни­на в зарубіжних країнах

Класифікація прав і свобод людини і громадянина в кон­ституційному праві зарубіжних країн. Особисті права і свобо­ди: право на життя, свободу, особисту недоторканність. Таємниця приватного життя і комунікацій. Недоторканість житла. Кримінально-правові і процесуальні гарантії особис­тих прав і свобод. Особисті обов'язки людини і громадянина в зарубіжних країнах. Політичні права людини і громадянина. Соціально-економічні та культурні права і свободи.

Після вивчення МОДУЛЯ №4 "Конституційно-право­вий статус людини і громадянина в зарубіжних країнах"

курсанти, студенти та слухачі повинні: а) знати: ♦     способи набуття громадянства в конституційному

праві зарубіжних країн;

♦              основні права, свободи та обов'язки людини і громадя­
нина в зарубіжних країнах;

гарантії прав і свобод;
б) вміти:

класифікувати права і свободи людини і громадянина;

♦              використовувати знання конституційних прав, свобод
гарантій громадян у професійній діяльності.