ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Юдин Ю.А. Новое законодательство о политических
партиях (Политико-правовой анализ) // Государство и право.
-1992.-№7.

Консерватизм: современные интерпретации.-М.,1990.

Христианские партии и самодеятельные объедине-
ния.-М.,1990.

 IV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 3

Третій модульний контроль проводиться після вивчення програмного матеріалу тем №№ 5 (5.1-5.4) і 6 у вигляді пись­мової контрольної роботи, модельний варіант якої наводиться нижче. Для успішного її виконання слід повторити матеріал модуля та відповісти на наступні контрольні питання.

? КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ?

Схарактеризуйте конституційні принципи виборчого
права.

Дайте загальну характеристику виборчих систем.

Визначте та схарактеризуйте ознаки мажоритарної ви­
борчої системи.

Визначте та схарактеризуйте ознаки пропорційної ви­
борчої системи.

Визначте та схарактеризуйте ознаки змішаної виборчої
системи.

Визначте місце та схарактеризуйте роль парламентів у
системі влади зарубіжних країн.

Визначте поняття парламенту та парламентаризму.

Схарактеризуйте склад і організацію парламентів в за­
рубіжних країнах.

Схарактеризуйте сучасні бікамеральні парламенти.

Схарактеризуйте способи формування верхніх палат.

Схарактеризуйте компетенцію бікамерального парла­
менту.

Схарактеризуйте конституційно-правовий статус де­
путатів.

Схарактеризуйте повноваження зарубіжних парла­
ментів.

Дайте загальну характеристику органів виконавчої
влади.

Схарактеризуйте конституційний статус глави держа­
ви, визначте його особливості.

Схарактеризуйте загальну компетенцію глав держав.

Схарактеризуйте порядок формування урядів у за­
рубіжних країнах.

Схарактеризуйте компетенцію урядів у зарубіжних
країнах.

Схарактеризуйте конституційні принципи судоустрою
та судочинства.

Схарактеризуйте органи конституційної юстиції.

Схарактеризуйте компетенцію органів конституційно­
го контролю і механізм її реалізації.

Схарактеризуйте політичні партії за організаційною
ознакою.

Схарактеризуйте основні види партійних систем у за­
рубіжних країнах.

Розкрийте суть інституціоналізації політичних партій.

ВАРІАНТ №_

Роз'ясніть значення терміну "бікамералізм"".

Розкрийте зміст поняття "інституціоналізація" полі­
тичних партій. Використовуючи Конституцію ФРН, наведіть
конкретний приклад інституціоналізації політичних партій у
Німеччині.

3.Порівняйте поняття "парламент"і "парламентаризм".

4.Схарактеризуйте конституційний статус глави держа­ви, визначте його особливості.

5. Вирішіть наступні ситуаційні задачі:

Задача №1. Використовуючи метод дільників В.Д'Ондта, визначте кількість мандатів, які отримає кожна з п'яти партій (А, Б, В, Г, Д), якщо для розподілу між собою 8 мандатів вони набрали по виборчому округу відповідну кількість голосів:

 

Партії

А

Б

В

Г

Д

Голоси

126000

94000

88000

65000

43000

Задача №2: Імператор Японії отримав від свого гостя -короля Швеції - автомобіль "Вольво" як подарунок. Парла­мент Японії наклав вето на дії імператора.

Чи має право парламент втручатись дії імператора? Відповідь обґрунтуйте використовуючи конституційне зако­нодавство Японії.

Задача №3: Віце-президент США заміняв Президента на його посту один рік і 11 місяців. Після цього він був обраний Президентом США. Після закінчення терміну президентства він знову висунув свою кандидатуру на пост Президента США. Це було оскаржено, тому що він вже третій раз претен­дував на президентство.

Оцінить дану ситуацію, використовуючи конституційне законодавство США.