С п и с о к  н о р м а т и в н и х  а к т і в  т а   л і т е р а т у р и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

 

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – №37–38. – Ст. 189.

Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30.06.1999 р. № 783-XIV // Там же. – 1999. – № 34. – Ст.274.

                Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 03.03.1998 р. №147/ 98-ВР (зі змін.) // Там же – 1998. – №34. – Ст.228; 2000. – №5. – Ст. 35; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2002. – №26. – Ст. 173; 2004. – №10. – Ст. 96; 2004. – № 19. – Ст. 255; 2005. – №16. – Ст. 256; 2005. – №25. – Ст. 333; 2006. – № 4. – Ст.63.

Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993р. № 56-93 (зі змін.) // Відом.Верх.Ради України – 1993. – № 30. – Ст.336; 1993. – №32. – Ст.340; 1995. – № 30. – Ст.229; 1999. – № 5-6. –Ст.39; 1999. – № 18. – Ст.140; 1999. – № 45. – Ст.399; 2000. – № 10. – Ст.78; 2000. – № 29. – Ст.231; 2000. – № 39. – Ст.333; 2001. – № 33. – Ст.179; 2002. – №  2. – Ст.5; 2003. – № 26. – Ст.185; 2003. – № 28. – Ст.216; 2005. – № 17. –Ст.267; 2005. – № 48. – Ст.483.

Нижник Н.Р., Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г. та ін.Органи державної влади в Україні: структура, функції і тенденції розвитку: Навч. посіб. – К., 2003.

Баймуратов М.А., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине. – О.: Юрид. літ., 2003.

Серьогіна С.Г. Взаємодія держави й місцевого самоврядування: теоретико-правовий аналіз історичних моделей та новітніх тенденцій // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип.. 83. – С. 3-13.

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Моногр. / За ред. Ю.М.Тодики, В.А. Шумілкіна. – Х.: Одіссей, 2004.

Органи державної влади України: Моногр. / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.

Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства: Моногр. – Х.: Одіссей, 2006.

Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз: Моногр. – Х.: Право, 2006.