С п и с о к  н о р м а т и в н и х   а к т і в  і  л і т е р а т у р и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 22. – Ст.983.

                Про Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування: Указ Президента України від 26.04.2005 р.№ 706/2005 (зі змін.) // Там же  – 2005. – №17. – Ст.901; 2006. – № 18. – Ст.1321.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підруч. /За ред.С.Г.Серьогіної. – Х.: Право, 2005.

Конституційно-правові засади становлення української державності / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2003.

Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Кресіна І.О., Погорілко В.Ф., Ставнійчук М.І. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.

Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – Х.: Право, 2002. – Вип. 2. – С. 34 – 44.