10. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

“Державне будівництво і місцеве СаМоврядування в Україні”

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з курсу “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” здійснюється на основі результатів ПМК, індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Завдання поточного модульного контролю (ПМК) та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ, – від 0 до 50 балів.

ПКЗ з курсу державного будівництва та місцевого самоврядування  в Україні  проводиться у формі іспиту. Загальна кількість балів за підсумковий іспит складає від 0 до 50 балів.

Конкретний перелік питань, що охоплюють зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються, як правило, три теоретичні питання.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно з  такою шкалою:

 

Оцінка за шкалою ECTS

 

Визначення

За національно системою

За системою НЮАУ

 ім. Ярослава Мудрого

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

90-100

B

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4

80-89

C

ДОБРЕ – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок

75-79

DD

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

70-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-69

FFX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2

35-59

FF

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язко-вий  повторний курс

1-34