С п и с о к  н о р м а т и в н и х  а к т і в   т а  л і т е р а т у р и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. №  280/97-ВР (зі змін.) // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – №  24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – №  46. – Ст.393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – №  31. – Ст.149; 2001. – №  32. – Ст.172; 2001. – №  33. – Ст.175; 2001. – №  49. – Ст.259; 2003. – №  4. – Ст.31; 2003. – №  24. – Ст.159; 2003. – №  27. – Ст.209; 2003. – №  28. – Ст.216; 2003. – №  37. – Ст.301; 2003. – №  45. – Ст.360; 2004. – №  9. – Ст.79; 2004. – №  15. – Ст.228; 2004. – №  19. – Ст.259; 2004. – №  23. – Ст.323; 2005. – №  9. – Ст.172; 2005. – №  7-8. – Ст.162; 2005. – № 18-19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. –  № 48. – Ст. 483; 2005. – № 49. – Ст. 519; 2006. – № 2-3. – Ст.35; 2006. – № 12. – Ст. 104; 2006. –  №№ 9, 10-11. – Ст. 96; 2006. –  № 16. – Ст. 133; Закон України №812-V від 22.03.2007 р.

Про всеукраїнський та мiсцевий референдуми: Закон України від 03.07.1991 р. // Там же. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (зі змін.) // Там же. – 1996. – № 47. – Ст. 256; 1999. – № 26. – Ст.219; 2005. – №11. – Ст. 200.

Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затв. Постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 р. №  3748-XII // Там же. – 1994. – № 6. – Ст. 30.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-III // Відом.Верх.Ради України. – 2001. – №  37-38. – Ст. 189.

Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56 – 93 (зі змін.) // Відом.Верх.Ради України. – 1993. – № 30. – Ст.336; 1993. – № 32. – Ст.340; 1995. – № 30. – Ст.229; 1999. – № 5-6. – Ст.39; 1999. – № 18. – Ст.140; 1999. – № 45. – Ст.399; 2000. – № 10. – Ст.78; 2000. – № 29. – Ст.231; 2000. – № 39. – Ст.333; 2001. – № 33. – Ст.179; 2002. – № 2. – Ст.5; 2003. – № 26. – Ст.185; 2003. – №28. – Ст.216; 2005. – № 17. – Ст.267.

Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 р. № 21-рп/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) // Офіц. вісн. України. – 2003. –  № 52. – Ст. 2829.

Рішення Конституційного Суду України від 18.06.2002 р. № 12-рп/2002 (справа про об’єднання територіальних громад) // Там же. – 2002. – №  26. – Ст. 1233.

Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Моногр. – К.: „Ін Юре”, 2003.

Коваленко А.А.  Теорія і практика місцевого самоврядування в Україні. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002.

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Моногр. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000.

                Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства: Моногр. – Х.: Одіссей, 2006.