С п и с о к  н о р м а т и в н и х   а к т і в  і  л і т е р а т у р и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

                Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР у ред. Закону України від 22.12.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134; 1998. – № 40-41. – Ст. 250; 2000. – № 12. – Ст. 96; 2000. – №13. – Ст.107; 2006. – № 17. – Ст. 146.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. №776/97-ВР // Там же. – 1998. – № 20. – Ст.99.

Про структуру апарату Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 20.04.2000 р. №1678-ІІІ (зі змін.) // Там же. – 2000. – № 31. – Ст. 253; 2004. – № 51. – Ст. 555.

Положення про Постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України, затв. Постановою Верховної Ради України від 20.05.1999 р. № 691-XIV // Там же. – 1999. – № 30. – Ст.244.

Про розподіл обов’язків між Головою Верховної Ради України, Першим заступником і заступником Голови Верховної Ради України: Розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.02.2000 р. № 140 // Держ. буд-во. – Т.1. – Х.: Гриф, 2002. – С. 509 – 512.

Положення про Апарат Верховної Ради України, затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України від 31.05.2000 р. №459 // Там же. – Т. 1. – Х.: Гриф, 2002.

Рішення Конституційного Суду України від 28.03.2001 р. № 2-рп/2001 (справа про позачерговий розгляд законопроектів) // Офіц. вісн. України. – 2001. – №15. –  Ст. 658.

Ольховський Б.І. Роль комітетів Верховної Ради України в розробці законопроектів // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – № 66. – С. 12 – 20.