§ 2. Функції та компетенція місцевих рад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Основні сторони соціального призначення представницьких ор

ганів місцевого самоврядування в Україні, в яких втілюються конкретні

напрями і види їх діяльності щодо здійснення завдань, визначених Кон

ституцією України, законами України і підзаконними нормативними

актами, розкриваються у функціях місцевих рад.

У системі функцій місцевих рад є певна диференціація, тобто сільські,

селищні, міські, районні в містах, районні і обласні ради, поряд із загаль

ними, мають окремі функції, які характеризують їх особливий статус в

системі місцевих рад. Для усіх місцевих рад характерні, зокрема, представ

ницька, нормотворча, установча, кадрова, контрольна, організаційно

розпорядча функції. З урахуванням сфер діяльності місцевих рад виок

ремлюють: політичну, економічну, соціальну, культурну, екологічну, іде

ологічну функції. Підкреслюючи важливість завдань, які вирішуються

радами на територіальному рівні, виокремлюють: функцію забезпечен

ня і охорони прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина,

фінансовобюджетну і матеріальнотехнічну функції.

Функції місцевих рад у своїй сукупності утворюють складну ди

намічну систему, яка виражає найхарактерніші їх риси: а) представниць(

ка функція — сільські, селищні, міські, районні в місті (в разі їх створен

ня) ради представляють інтереси відповідних територіальних громад,

районні та обласні ради представляють спільні інтереси територіальних

громад сіл, селищ, міст; б) нормотворча функція — врегулювання суспіль

них відносин у сфері місцевого самоврядування; в) установча функція —

діяльність місцевих рад щодо формування власної структури, утворен

ня виконавчих органів, організацій, установ, допоміжних і консульта

тивних служб; г) кадрова функція — формування персонального складу

органів, що створюються місцевими радами, призначення посадових

осіб; ґ) організаційно(розпорядча функція — діяльність по вирішенню

організаційноправових питань функціонування місцевих рад та їх ор

ганів, управління об’єктами комунальної власності; прийняття, зміна,

скасування актів ненормативного (індивідуального) характеру; д) конт(

рольна функція — контроль за діяльністю виконавчих органів рад і їх

посадових осіб, органів самоорганізації населення, підприємств, уста

нов, організацій; е) економічна функція — діяльність місцевих рад щодо

економічного розвитку відповідних територій; є) соціальна функція —

напрямок діяльності місцевих рад щодо соціального захисту населення,

місцевих рад», депутатські групи утворюються для спільної роботи у

здійсненні депутатських повноважень у виборчих округах. Депутати

місцевої ради об’єднуються в групи за єдністю території їх виборчих

округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознака

ми. Депутатські фракції формуються депутатами на основі єдності по

глядів або партійного членства, однак до їх складу можуть входити і

позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість

фракцій. Кількісний склад депутатських об’єднань сільських, селищних

рад повинен становити не менше трьох депутатів, а міських рад — не

менше п’яти депутатів. Кількість депутатських об’єднань у раді може

бути різним (наприклад, у Рівненській міській раді, загальний склад якої

53 депутати, утворено дві фракції; у Житомирській міськраді (склад 48

депутатів) — одна депутатська група і чотири фракції1.

3. Невід’ємним структурним елементом місцевої ради є постійні

комісії ради, що утворюються з числа її депутатів для вивчення, поперед

нього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснен

ня контролю за виконанням рішень ради та її виконкому. Перелік,

функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних

комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про

постійні комісії, що затверджується радою. Постійною комісією можуть

бути утворені підкомісії і робочі групи.

4. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа

її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою пи

тань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

5. Секретар сільської, селищної, міської ради обирається радою за

пропозицією голови з числа її депутатів на строк повноважень ради і

працює на постійній основі.

Структура районної, обласної, районної в місті ради є такою:

1. Голова обласної, районної, районної в місті ради є головною поса

довою особою ради, що обирається відповідною радою з числа депутатів

таємним голосуванням строком на чотири роки.

2. Заступник голови районної, обласної, районної в місті ради, який

обирається радою за поданням голови з числа депутатів цієї ради шля

хом таємного голосування.

3. Депутатські групи і фракції, кількісний склад яких не повинен

бути менше п’яти депутатів.

4. Постійні комісії ради.

5. Тимчасові контрольні комісії.

6. Президія (колегія) ради утворюється на обласному і районному рівні

і являє собою факультативний, дорадчий орган, до складу якого входять

голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені

Важливими для розвитку місцевого самоврядування є повноважен

ня місцевих рад у бюджетній та фінансовій сферах: затвердження місце

вого бюджету, звіту про його виконання; встановлення місцевих по

датків i зборів та розмірів їх ставок у межах визначених законом; прий

няття рішень щодо випуску місцевих позик, щодо надання відповідно

до чинного законодавства пільг по місцевих податках i зборах.

Повноваження по управлінню комунальною власністю включають:

прийняття рішень щодо відчуження комунального майна; затверджен

ня переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають привати

зації; вирішення питань про створення, ліквідацію, реорганізацію

підприємств, установ та організацій комунальної власності; прийняття

рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управ

ління майном, яке належить до комунальної власності відповідної те

риторіальної громади.

До повноважень у сфері екологічної безпеки, належать: надання зго

ди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, сфе

ра екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами

включає відповідну територію; прийняття в межах рішень з питань бо

ротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями.

Здійснюючи повноваження по забезпеченню правопорядку, прав, сво(

бод та законних інтересів громадян, місцеві ради, зокрема, приймають

рішення про визначення територій, на яких можуть проводитися по

тенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населен

ня за участю особового складу Збройних Сил України, інших військо

вих формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння

і військової техніки.

До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належать

повноваження щодо організації і контролю за діяльністю виконавчих органів:

утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, за

твердження та внесення змін до його персонального складу; розпуск ви

конкому; затвердження за пропозицією сільського, селищного, місько

го голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апа

рату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; скасування

актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи зако

нам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим у

межах її повноважень; заслуховування звітів керівників виконавчих ор

ганів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує.