§ 4. Організація роботи апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Апаратом Ради міністрів АРК є Управління справами Ради міністрів

АРК, яке здійснює правове, організаційне, фінансовогосподарське і

матеріальнотехнічне забезпечення діяльності уряду Автономної Рес

публіки Крим. Управління справами очолює Міністр Ради міністрів АРК.

До структури Управління справами входять головні управління, управ

ління, відділи і патронатна служба керівництва Ради міністрів АРК.

У складі головних управлінь можуть утворюватися відділи і сектори.

Управління справами здійснює такі повноваження:

– організовує взаємодію членів Ради міністрів АРК з органами

публічної влади України, інших країн, з якими укладені угоди, а також

з підприємствами, установами, організаціями;

– розробляє і вносить на розгляд Ради міністрів АРК проекти актів,

здійснює контроль за своєчасним наданням проектів іншими органа

ми виконавчої влади АРК;

– готує інформаційні матеріали, проекти виступів, доповідей, спів

доповідей, забезпечує вирішення організаційних питань;

– організовує супроводження Голови Ради міністрів АРК і його за

ступників під час службових поїздок, оформлює за їх результатами про

токольні доручення і інформує про їх виконання;

– організовує прийом громадян та посадових осіб Головою Ради

міністрів АРК і його заступниками;

міністрів АРК і забезпечують проведення в життя державної політики

у відповідній сфері суспільних відносин. Республіканські комітети

здійснюють функції управління і державного контролю в тій чи тій га

лузі на території Автономної Республіки Крим.

Республіканський комітет очолює голова, який призначається і

звільняється з посади Верховною Радою АРК за поданням голови уря

ду АРК і за узгодженням з Постійним Представником Президента Укра

їни в АРК і відповідним центральним органом виконавчої влади. В струк

турі республіканських комітетів можуть створюватися структурні під

розділи. Республіканські комітети при виконанні покладених на них

завдань взаємодіють з відповідними підрозділами республіканських

органів виконавчої влади АРК, місцевих органів виконавчої влади,

підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Керівники місцевих державних адміністрацій в АРК призначають

ся на посади і звільняються з посад Президентом за поданням Кабіне

ту Міністрів України, погодженим з Головою Верховної Ради АРК і Го

ловою Ради міністрів АРК, Постійним представником Президента

України в АРК.

інспекція закупівель і якості сільськогосподарської продукції при Раді

міністрів АРК; Державний архів в АРК (подвійного підпорядкування,

фінансується з Державного бюджету України).

Гранична чисельність республіканських та інших органів виконав

чої влади АРК — 1145 одиниць, у тому числі керівництво Ради міністрів

АРК — 8 одиниць. Їх утримання фінансується з республіканського бю

джету Автономної Республіки Крим.

Міністерства АРК є республіканськими органами виконавчої вла

ди, які забезпечують виконання повноважень Ради міністрів АРК по

реалізації державної політики у відповідній сфері. Вони здійснюють свої

повноваження через відповідні структури районних держадміністрацій

і виконавчих комітетів місцевих рад і діють на підставі положень, які

затверджуються урядом АРК. У межах своїх повноважень міністерства

видають накази, організовують і контролюють їх виконання.

Міністерство очолює міністр, який призначається на посаду і

звільняється з посади рішенням Верховної Ради АРК за поданням Го

лови Ради міністрів АРК за узгодженням з Постійним Представником

Президента України в Автономній Республіці Крим. Міністр здійснює

керівництво дорученою йому сферою діяльності і несе персональну

відповідальність перед Верховною Радою АРК і Радою міністрів АРК.

Граничну чисельність центрального апарату, структуру, штатний розпис

міністерства затверджує уряд АРК. Міністр має перших заступників,

яких за його поданням призначає Голова Ради міністрів АРК. Обов’яз

ки заступників, повноваження структурних підрозділів міністерства

визначає міністр.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій за голов

ними напрямами діяльності, обговорення найважливіших програм і

вирішення інших питань в міністерстві може бути створена наукова рада

з вчених і висококваліфікованих спеціалістів. У міністерствах з ураху

ванням специфіки їх діяльності можуть утворюватися й інші дорадчі і

консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затвер

джує міністр.

Для узгодженого вирішення питань, які належать до компетенції

міністерств, координації дій структурних підрозділів, виробки рекомен

дацій з найважливіших напрямків їх діяльності створюються колегії,

склад яких затверджується урядом АРК за поданням міністра. До скла

ду колегії входить міністр, який за посадою є її головою, його заступ

ники, інші працівники міністерств і республіканських комітетів, вчені,

фахівці галузі. Колегія правомочна при наявності двох третин її складу.

Її рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх на

засіданні членів колегії, і проводяться в життя наказами міністра.

Республіканські комітети Автономної Республіки Крим є республі

канськими органами виконавчої влади АРК, вони підпорядковані Раді кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місце

вого значення в межах Конституції і законів України» (ст. 140). Аналіз

наведених положень дає підставу зробити висновок, що місцеве само

врядування як об’єкт конституційноправового регулювання виступає

як засада конституційного ладу України; специфічна форма народовлад

дя; право жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної

громади) на самостійне вирішення питань місцевого значення.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» в ст. 2

закріплює більш розширене поняття місцевого самоврядування, яке

трактується як гарантоване державою право та реальна здатність тери

торіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у

сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або

під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядуван

ня вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і за

конів України.

За Конституцією України право територіальної громади на місцеве

самоврядування здійснюється громадою як безпосередньо через різно

манітні форми прямої демократії (місцеві референдуми та вибори, за

гальні збори тощо), так і через діяльність виборних та інших органів

місцевого самоврядування, тобто шляхом представницької демократії.

Сукупність різних організаційних форм здійснення місцевого само

врядування утворює систему місцевого самоврядування. Згідно зі ст.5

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ця система

включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сіль

ського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищ

ної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні

інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації

населення.