§ 4. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повноваження й організація роботи : Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні - за ред. С.Г. Серьогіної : Книги по праву, правоведение

§ 4. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повноваження й організація роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
РЕКЛАМА
<

Голови місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні

адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, персонально

відповідають за виконання покладених на ці органи завдань і за здійс

нення ними своїх повноважень. За Законом України «Про державну

службу» посади голів обласних, Київської і Севастопольської міських

державних адміністрацій належать до першої категорії посад державних

службовців і їм може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранг державного службов

ця, посади їх перших заступників — до другої категорії посад держслуж

бовців, яким може бути присвоєно 5, 4 і 3 ранг, а посади заступників цих

голів, а також голів районних, районних у містах Києві і Севастополі

державних адміністрацій належать до третьої категорії посад, і їм може

бути присвоєно 7, 6 і 5 ранг.

щодо громадян та працівників апарату державного управління, які

скоїли правопорушення. Здійснення цієї підфункції забезпечує швид

ке, своєчасне та ефективне покарання порушників громадського поряд

ку, службової дисципліни, а також осіб, що порушують права та свобо

ди інших громадян. Юрисдикційна діяльність місцевих державних

адміністрацій має розглядатися в нерозривному зв’язку з такою функ

цією, як захист громадського порядку, прав та свобод громадян.

Сутність контрольної функції місцевих держадміністрацій полягає в

здійсненні на відповідних територіях державного контролю за: збере

женням та раціональним використанням державного майна; станом

фінансової дисципліни, виконанням державних контрактів та зо

бов’язань перед бюджетом; використанням та охороною природних

ресурсів; охороною пам’яток історії та культури, збереженням житло

вого фонду; додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиран

ням, додержанням правил благоустрою, архітектурнобудівельних

норм, правил і стандартів, правил торгівлі, побутового, транспортного,

комунального обслуговування; додержанням законодавства з питань

науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнст

ва та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту на

селення, фізичної культури і спорту; охороною праці; додержанням гро

мадського порядку та ін.

Для реалізації місцевими держадміністраціями своїх повноважень

вони мають право: проводити перевірки стану додержання Конституції

та законів України, інших актів законодавства органами місцевого са

моврядування, їх посадовими особами, керівниками підприємств, уста

нов, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування за

напрямами, визначеними статтею 16 Закону України «Про місцеві дер

жавні адміністрації»; залучати вчених, спеціалістів, представників гро

мадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що

входять до компетенції держадміністрацій; одержувати статистичну

інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого са

моврядування, їх посадових осіб, об’єднань громадян, підприємств,

установ та організацій; давати згідно з чинним законодавством обов’яз

кові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ,

організацій незалежно від форм власності і громадянам з контрольова

них питань, порушувати питання про їх відповідальність у встановле

ному законом порядку.

У перспективі, в межах адміністративноправової реформи, пла

нується зміна преференцій місцевих державних адміністрацій від вико

навчорозпорядчих до контрольнонаглядових функцій документами; головування на засіданнях колегії місцевої держадмі

ністрації; участь у роботі сесії відповідної місцевої ради; координаційні

і селекторні наради; звітування перед главою держави, урядом, населен

ням; індивідуальний прийом громадян; зустрічі з керівниками органів

публічної влади, підприємств, установ, організацій; пресконференції

та інтерв’ю.

Повноваження голів місцевих держадміністрацій припиняються

Президентом у разі: порушення ними Конституції і законів України;

втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства; ви

знання судом недієздатним; виїзду на проживання в іншу країну; набран

ня законної сили обвинувального вироку суду; порушення вимог не

сумісності; смерті; за ініціативою Президента з підстав, передбачених

законодавством про місцеві державні адміністрації та державну службу;

висловлення недовіри двома третинами голосів від складу відповідної

ради; подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Їх повноваження можуть також припинятися Президентом України в

разі: а) прийняття відставки голови відповідної державної адміністрації;

б) подання Кабінету Міністрів з підстав, передбачених законодавством

про державну службу; в) висловлення недовіри більшістю голосів від скла

ду відповідної ради.

У разі обрання нового Президента України голови місцевих дер

жадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до при

значення нових голів. У разі припинення повноважень голови місцевої

держадміністрації його перші заступники і заступники заявляють про

припинення своїх повноважень новопризначеним головам.