§ 7. Структура, функції та організація роботи аппарату Кабінету Міністрів України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
РЕКЛАМА
<

Організаційне, експертноаналітичне, правове, інформаційне, ма

теріальнотехнічне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів

України здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Сек

ретаріат є постійно діючим органом; його очолює Міністр Кабінету

Міністрів України, який призначається на посаду і звільняється з посади

Президентом за поданням Прем’єрміністра.

Указом Президента України від 5 червня 2003 року № 4802003 затвер

джено Положення про Міністра Кабінету Міністрів України, відповідно

до якого його основними завданнями є: а) організаційне забезпечення

діяльності Прем’єрміністра України, Першого віцепрем’єрміністра,

віцепрем’єрміністрів; б) керівництво роботою Секретаріату; в) забез

печення взаємодії Секретаріату з Адміністрацією Президента України,

Апаратом Верховної Ради України, центральними органами виконав

чої влади, місцевими держадміністраціями, іншими органами держав

ної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, уста