§ 3. Організація роботи депутатів місцевих рад у виборчих округах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної гро

мади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захи

щати інтереси відповідної територіальної громади та її частини — ви

борців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх

повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні

місцевого самоврядування.

Формами діяльності депутатів у виборчому окрузі є: прийом виборців;

участь у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах

громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації

населення, що проводяться в межах його виборчого округу; звітування

перед виборцями і зустрічі з ними.

У виборчому окрузі депутат зобов’язаний підтримувати зв’язок не

тільки з виборцями, територіальною громадою, організаціями, які ви

сунули його кандидатом у депутати, а й з колективами інших підпри

ємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами

місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, роз

ташованими на відповідній території. Він повинен вивчати громадську

думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її

органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні.

Оскільки основним обов’язком депутата у виборчому окрузі є прийом

виборців, він має визначити й оприлюднити час та місце прийому; вес

ти його регулярно (не рідше одного разу на місяць); розглядати звернен

ня членів громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного

вирішення. Депутат представляє раду перед населенням, пояснює її по

зицію, а тому повинен не рідше одного разу на півріччя інформувати ви

борців про роботу ради та її органів, про виконання планів і програм еко

номічного і соціального розвитку, місцевого бюджету, рішень ради.

Депутат місцевої ради зобов’язаний не рідше одного разу на рік

звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого

округу, об’єднаннями громадян. Звіт повинен містити відомості про

його діяльність у раді, її органах, виборчому окрузі, про прийняті радою

рішень та поправки до них; висловлюватися щодо персонального скла

ду утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обирають

ся, призначаються або затверджуються радою; порушувати питання про

недовіру сільському, селищному, міському голові, розпуск органів, утво

рених радою, звільнення посадових осіб місцевого самоврядування; брати

участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам,

співдоповідачам, головуючому на засіданні; вносити пропозиції про за

слуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будьяко

го органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, пору

шувати питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконт

рольних раді органів, підприємств, установ, організацій; оголошувати на

засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян

або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення; об’єднуватися з

іншими депутатами в депутатські групи, фракції.

Депутат місцевої ради має право ухвального голосу з усіх питань, що

розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він вхо

дить. Депутат, який не входить до складу відповідного органу ради, може

брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

До обов’язків депутата місцевої ради в раді та її органах належить

додержання Конституції та законів України, актів Президента, Кабінету

Міністрів, регламенту ради, інших нормативноправових актів, що ви

значають порядок діяльності ради та її органів. Депутат місцевої ради,

крім секретаря ради, голови районної в місті, районної, обласної ради

та їх заступників, повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Відповідно участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів,

до складу яких він входить, та сприяння виконанню їх рішень є його

обов’язком. Депутат зобов’язаний бути присутнім на пленарних засідан

нях ради та її органів, до складу яких він входить. У разі неможливості

бути присутнім на засіданні він повинен повідомити про це особу, яка

очолює відповідний орган. Крім того, депутат зобов’язаний виконува

ти доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови

чи голови ради, інформувати їх про виконання доручень.

Здійснюючи свої повноваження, він має дотримуватися правил де(

путатської етики, які полягають у тому, що депутат повинен керувати

ся загальнодержавними інтересами, інтересами громади чи виборців

свого округу; не використовувати депутатський мандат в особистих інте

ресах чи в корисливих цілях; не принижувати честі й гідності виборців,

інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій; не прий

мати гонорарів, подарунків, не отримувати винагород за дії, пов’язані

зі здійсненням депутатських повноважень.

Основними формами діяльності депутатів у місцевій раді є участь у

її пленарних засіданнях, робота в постійних і контрольних комісіях, діяльністю; б) суб’єктами, до яких може бути подано запит, є посадові осо

би ради і її органів, сільський, селищний, міський голова, керівники

підприємств, установ і організацій, які розташовані або зареєстровані на

відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), рай

онної, обласної ради — також голова місцевої держадміністрації, його за

ступники, керівники відділів і управлінь; депутатське звернення подається

до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

та їх посадових осіб, керівників правоохоронних та контролюючих органів,

підприємств, установ та організацій, розташованих на території

відповідної ради; в) закон передбачає можливість внесення запиту не

тільки депутатом одноособово, а й групою депутатів, звернення ж по

дається депутатом індивідуально; г) запит вноситься на пленарному

засіданні ради або попередньо, підлягає включенню до порядку денно

го і в разі необхідності може обговорюватися. Для звернення така про

цедура не передбачена; ґ) якщо для подачі запиту потрібна його під

тримка радою, то для звернення така вимога не встановлена; д) депу

татське звернення повинно бути викладено в письмовій формі, а запит

може бути внесений у письмовій чи усній формі.

Суб’єкти, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов’язані в

десятиденний строк розглянути порушене питання та надати йому

відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки — не

пізніш як у місячний строк. Якщо звернення не може бути розглянуто

в цей строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрун

туванням мотивів необхідності продовження строку.

Строк розгляду депутатського запиту визначає рада, яка може зо

бов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про

виконання рішення по запиту. Орган чи посадова особа, до яких звер

нуто запит, зобов’язані в цей строк дати письмову відповідь раді й де

путату, а якщо запит не може бути розглянуто в цей строк, повинні пись

мово повідомити їм, запропонувавши інший строк, який не повинен

перевищувати один місяць з дня одержання запиту.

Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарно

му засіданні. Депутат має право дати оцінку відповіді на свій запит, за

результатами чого може бути проведено обговорення, якщо на цьому

наполягає не менше чверті присутніх на засіданні депутатів.

Закон дає змогу депутату взяти участь у розгляді свого звернення,

про що місцеві органи публічної влади та їх посадові особи, керівники

підприємств, установ та організацій повинні йому повідомити завчас

но, але не пізніш як за п’ять календарних днів. Якщо депутат не задо

волений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві орга

ни виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи,

керівники підприємств, установ, організацій, розташованих на території

ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у

встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

та її органами рішення, про хід їх виконання та про його особисту участь

в обговоренні, прийнятті та в організації виконання цих рішень, дору

чень виборців свого округу. Строки проведення звітів визначає рада,

затверджуючи певні графіки.

Доручення депутатові його виборці дають на зборах під час звітів чи

зустрічей з питань, що випливають з потреб виборчого округу чи тери

торіальної громади в цілому, не суперечать законодавству України і на

лежать до відання місцевих рад та їх органів. Місцева рада та її органи

аналізують доручення виборців і з урахуванням матеріальних, фінансо

вих можливостей приймають рішення щодо їх реалізації. В організації

виконання доручень виборців депутат місцевої ради зобов’язаний бра

ти участь як одноособово, так і в складі постійних, тимчасових комісій

або депутатської групи, утвореної з цією метою.

При здійсненні повноважень у виборчому окрузі депутат має пра

во представляти виборців та інтереси територіальної громади в місце

вих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування,

підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності

з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування

відповідного рівня, та порушувати перед зазначеними органами, їх по

садовими особами, керівниками правоохоронних та контролюючих

органів питання, що торкаються інтересів виборців, вимагати їх вирі

шення; вносити на розгляд вказаних суб’єктів пропозиції з питань,

пов’язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі,

брати участь у їх розгляді.

Депутат місцевої ради на території ради має право на невідкладний

прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, ор

ганів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ,

організацій з питань депутатської діяльності. У разі виявлення порушень

прав та законних інтересів громадян, інших порушень законності він

має право вимагати припинення порушень або звернутися до місцевих

органів влади, їх посадових осіб, правоохоронних і контролюючих ор

ганів з вимогою вжити заходів щодо припинення порушень законності.