ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО ПРАВА ЄС : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО ПРАВА ЄС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

На початку цього року було затверджено додаткові заходи, спрямовані на захист прав страхувальників — прийнято дві Директиви стосовно «маржі плато­спроможності» (зоїуепсу таг§іп) страхових компаній, які здійснюють пряме стра­хування життя та інші види прямого страхування відповідно (детальніше про це — у розділі «Маржа платоспроможності страховиків»).

Проект Директиви Європейського Парламенту та Ради

щодо посередництва у сфері страхування (внесений Комісією на розгляд у 2000 році)

Метою розробки та внесення проекту є досягнення двох цілей: спрощення порядку надання посередницьких послуг у сфері страхування та гарантування високого рівня захисту інтересів споживачів. Положення цієї директиви після її прийняття мають замінити Директиву 77/92/ЕЕС щодо створення умов для ефективного користування свободою підприємницької діяльності та свободою надання послуг страховими агентами і страховими брокерами та, зокрема, про тимчасові заходи в цій сфері і Рекомендацію Комісії 92/48/ЕЕС щодо страхових посередників, які було прийнято з метою гармонізації національних положень стосовно регулювання діяльності посередників у сфері страхування.

Вводиться система реєстрації всіх посередників у сфері страхування та пе­рестрахування. На основі такої реєстрації посередники отримають право здійс­нювати свою діяльність на території іншої держави-члена. Передбачено засто­сування наступних мінімальних критеріїв, яким мають відповідати посередники (як фізичні, так і юридичні особи):

—   наявність відповідного рівня знань та навичок;

—   добра репутація (відсутність притягнення до кримінальної відповідаль­ності, не повинні бути визнані банкрутами у минулому та ін.);

—   обов'язковість страхування професійної відповідальності посередників чи отримання інших подібних гарантій щодо відповідальності, яка може виникнути внаслідок професійної недбалості;

—   підтримання належного фінансового стану посередника у випадку, якщо він при здійсненні своєї діяльності розпоряджається коштами клієнта (наприклад, шляхом формування гарантійного фонду).

Запровадження таких мінімальних критеріїв, однак, не позбавляє держави-члени права встановлювати більш суворі правила, але лише стосовно посеред­ників, зареєстрованих на їх території.

Проект також містить певні вимоги до діяльності страхових посередників, дотримання яких має гарантувати достатній рівень захисту прав споживачів. Наприклад, споживач повинен мати доступ до інформації щодо найменування та адреси посередника, його прямих чи опосередкованих зв'язків зі страховими компаніями, інформації, чи посередник працює на одну страхову компанії або кілька, а також повідомити найменування цих компаній та ін.

Крім того, посередник має поінформувати споживача, чи він надає поради з питань страхування на засадах проведення всебічного аналізу або ні. І якщо так, то він повинен детально вивчати весь спектр продуктів, що пропонуються на ринку страхових послуг.

Проект Директиви Європейського Парламенту та Ради

стосовно страхування життя (внесений Комісією на розгляд у 2000 році)

При розробці цього проекту Комісією визнано важливість та необхідність спрощення та роз'яснення положень законодавства ЄС з метою забезпечення його доступності для пересічних громадян.

Введено поняття «регульованого ринку» та його визначення. Термін вперше було запроваджено Третьою Директивою щодо страхування життя (92/96/ЕЕС) на тимчасовий період до заміни його визначенням, яке мало бути затверджено у Директиві щодо інвестиційних послуг (93/22/ЕЕС). Але з набуттям чинності Директивою 93/22/ЕЕС це питання не було вирішено, оскільки до сфери її дії не було включено відносини страхування життя. І тому введення цього терміна виявилось можливим лише шляхом подання пропозиції щодо внесення відпо­відних змін до положень, як регулюють страхування життя. Таким чином, при визначенні «регульованого ринку» держави-члена буде запроваджено посилайня на п. 13 статті 1 Директиви 93/22/ЕЕС, а стосовно ринків третіх країн — ними будуть визнаватися «фінансові ринки, які є такими, що відповідають подібним вимогам [таким, що висуваються державою-членом до власних ринків]».

З прийняттям Третьої Директиви 92/96/ЕЕС було запроваджено принцип «контролю країною приналежності». Що стосується «обчислення майбутніх прибутків», то у положеннях Директиви залишено прогалину, яка при прове­денні розрахунків опосередковано дозволяє застосовувати законодавство не тільки держави приналежності, а будь-якої держави-члена ЄС. Даний проект спрямо­вано на виправлення цього недоліку з метою повноцінного втілення принципу контролю країною приналежності.

Відповідно до попередніх змін у законодавстві щодо страхування життя, положення щодо плану діяльності філій та відділень страхових компаній були вилучені, оскільки втратили свою необхідність із запровадженням Третьою Директивою 92/96/ЕЕС єдиної системи авторизації на спільному ринку страхо­вих послуг ЄС (для страхової компанії, що зареєстрована у одній державі-члені, більше не вимагається авторизації у іншій державі-члені для проведення своєї діяльності на її території, так само, як і для її філій та відділень). Цим проектом пропонується знову запровадити такі плани для провадження діяльності філія­ми та відділеннями страхових компаній, головний офіс яких розташований за межами Співтовариства. Визначено вимоги, яким вони мають задовольняти (наприклад, щодо маржі платоспроможності страхової компанії та гарантійного фонду, принципів провадження діяльності та ін.).

Проект Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо зближення за­конів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності при ви­користанні страхування життя (внесений Комісією на розгляд у 2000 році)