АСОІІІ5 СОММІШАІІТАтЕ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ АСО.Ш8 СОММШАІІТАІКЕ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Під поняттям асціш соттшіаиіаіге розуміються основні положення євро­пейського права, у відповідність до яких повинно бути приведено законодавст­во всіх держав-членів та всіх країн, які мають бажання вступити до Європейсь­кого Союзу.

В асяіш сотігшпаиіаіге щодо банківської діяльності можна виділити наступ­ні складові:

—   діяльність кредитних установ повинна ліцензуватися відповідними ком­петентними органами держав-членів. Встановлюється необхідний міні­мум інформації, який кредитна установа повинна надавати для отри­мання ліцензії, та визначаються вимоги до кредитних установ;

—   не ліцензується відкриття структурних підрозділів кредитних установ в державах-членах інших, ніж держава, де знаходиться її головний офіс;

—   держави-члени мають застосовувати національний режим для структур­них підрозділів кредитних установ, головний офіс яких знаходиться поза межами цієї держави-члена;

—   визначається порядок проведення заходів щодо відновлення платоспро­можності (санації) та ліквідації кредитної установи;

—   встановлюється відповідна структура власних коштів кредитної установи;

—   визначаються спосіб обчислення коефіцієнту платоспроможності та його мінімальний рівень;

—   встановлено перелік банківських операцій, які мають визнаватись всіма державами-членами;

—   депозити мають бути гарантованими, для чого впроваджується система гарантування депозитів;

—   для всіх переказів (у всіх валютах) встановлюється однаковий рівень зборів;

—   вироблено відповідні форми звітності кредитних установ, установлено порядок їх опублікування;

—   встановлюється високий рівень пруденційного нагляду за кредитними установами з боку відповідних компетентних органів держав.