Строки публікації: : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Строки публікації:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

>    строк, який встановлюється національним законодавством або компе­тентними органами до дня набрання чинності офіційного лістингу;

>    відкладення публікації лістингових подробиць можливе до:

—   дати набрання чинності офіційного лістингу, у випадку з цінними паперами категорії, що вже була зареєстрована на тій самій фондовій біржі, випущених як компенсація за передачу активів, крім готівки;

—   дати початку здійснення торгових операцій з переважними підпис­ними правами на покупку акцій по підписці

>    якщо допуск боргових цінних паперів до офіційного лістингу збігається з їх публічним випуском і якщо деякі з умов випуску до останнього моменту остаточно не узгоджені, компетентні органи можуть вимагати опублікувати впродовж розумного строку лістингові подробиці, які не містять інформації щодо таких умов, але з вказівкою на те, як про них буде повідомлено. Така інформація повинна бути опублікована ще до дня набрання чинності офіційним лістингом, за винятком, коли боргові цінні папери випускаються на постійній основі за цінами, що зміню­ються;

>    будь-яка інформація, що впливає на оцінку цінних паперів відобража­ється в додатку до лістингових подробиць, перевіряється і публікується;

Публікація і передача інформації після допуску до лістингу6'*:

>    інформація публікується в одній або більше газетах, що розповсюджу­ються на території держави-члена або відповідних держав;

>    піврічний звіт повинен бути опублікований в державі-члені або держа-вах-членах, в яких акції допущені до офіційного лістингу шляхом вкладення в одну або більше газет, що розповсюджуються на всій території держави;

>    одночасно компанія надсилає копію свого піврічного звіту компетент­ним органам кожної держави-члена, в якій її акцій допущені до офіцій­ного лістингу. Вона це робить не пізніше першої публікації піврічного звіту в державі-члені.

Мова, на якій повинна бути складена публікація10'.

>    річні звіти повинні бути складені офіційною мовою або мовою, що ви­користовуються у фінансовій сфері і приймається компетентними орга­нами;

>    лістингові подробиці повинні бути опубліковані офіційною мовою або однією з офіційних мов держави-члена, в якій подано заявку на допуск до офіційного лістингу.

Крім того Директива Ради 2001/34 містить положення, що визначають об­сяг зобовязань щодо інформації про продаж або придбання контрольного паке­ту акцій. Якщо фізична або юридична особа набуває або продає пакети акцій компанії і якщо після набуття або продажу співвідношення голосів, якими во­лодіє така особа, перевищує або опускається нижче одного з порогів у 10%, 20%, 1/3, 50% і 2/3, така особа одночасно повідомляє компанію і компетентні органи протягом семи календарних днів про відсоток голосів, якими вона від­повідає. Державам-членам не потрібно застосовувати:

>    пороги у 20% або 1/3 голосів, якщо вони застосовують єдиний поріг у 25%,

>    поріг у 2/3, якщо вони застосовують поріг у 75%.

Семиденний строк починається з моменту, коли власник контрольного па­кету акцій дізнається про придбання або продаж, або з моменту, коли, з огляду на обставини, він повинен був дізнатися про це. Компанія може бути поінфор­мована також про відсоток капіталу, яким володіє фізична або юридична осо­ба71. Дана інформація повинна бути доступною і поширюватись серед громад­ськості у вигляді декларації.

Директива Ради 2001/34 визначає право голосу, яким володіє фізична або юридична особа72:

г право голосу, яким володіють інші фізичні або юридичні особи, що діють під своїм власним іменем, але від імені такої фізичної або юридичної особи;

>    право голосу, яким володіє підприємство, підконтрольне такій фізичній або юридичній особі73;

>    право голосу, яким володіє третя сторона, з якою юридична чи фізична особа уклала письмову угоду щодо зобов'язання шляхом погодженого використання прав голосу, якими вони володіють, дотримуватися три­валої спільної політики в управлінні відповідної компанії,

>    право голосу, яким володіє третя сторона згідно з письмовою угодою, укладеною з такою фізичною або юридичною особою, або підконтроль­ним підприємством з такою фізичною або юридичною особою, котра

передбачає тимчасову передачу у власність як зустрічне задоволення від­повідних прав голосу,

>    право голосу, що пов'язане з акціями, якими володіє така фізична або юридична особа і які заставлені як гарантія, за винятком, якщо юридич­на або фізична особа, яка володіє такою заставою, контролює права го­лосу і оголошує про свій намір реалізувати їх, такі права вважаються правами голосу останньої,

>    право голосу, пов'язане з акціями, в яких така юридична або фізична особа має довічний відсоток,

>    права голосу, які така юридична або фізична особа має право набувати тільки за своєю власною ініціативою, відповідно до офіційної угоди; в таких випадках повідомлення робиться в день укладення угоди,

>    права голосу, що пов'язані з акціями, депонованими у таку юридичну або фізичну особу, які така фізична чи юридична особа може реалізувати на свій розсуд за відсутності спеціальних розпоряджень з боку їх влас­ників.

У випадку, коли фізична чи юридична особа є членом групи підприємств, від яких вимагається складення консолідованих звітів, вона звільняється від обов'язку надавати декларацію, якщо вона зроблена материнським підприємст­вом74. Якщо придбання або прожаж контрольного пакету акцій здійснюється ділером з торгвлі цінними паперами і якщо таке придбання не використовуєть­ся дилером з метою втручання в управління відповідною компанією, компе­тентні органи вимагають, щоб професійні дилери з торгівлі цінними паперами були членами фондової біржі, яка розташована або діє на території держави-члена, або повинні бути схвалені чи підконтрольні компетентному органу75.

Санкції, щодо невиконання згаданих положень держави-члени визначають віідповідно до положень національного законодавства.