ПОВНОВАЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ПОВНОВАЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Повноваження компетентних органів держави-члена полягають в наступному^'.

>    прийняття рішення про допуск цінних паперів до офіційного лістингу в межах її території (кожна заявка на допуск цінних паперів до офіційного лістингу повинна містити інформацію про подання такої заявки до ін­шої країни-члена, якщо цей факт має місце);

>    прийняття рішення щодо відмови у наданні допуску цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі, якщо не виконуються умови до­пуску цінних паперів до офіційного лістингу;

компетентні органи можуть вимагати від емітента всю необхідну інфор­мацію з метою захисту інвестора або опублікувати цю інформацію за

нього, але з його дозволу6'; призупинення реєстрації цінних паперів'

>    припинення реєстрації цінних паперів0

Емітент має право звернутись до суду в разі відмови у наданні допуску до офіційного лістингу своїх цінних паперів.

Додаток І Директиви Ради 2001/34 містить схему лістингових подробиць для одержання допуску цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі, яка включає в себе:

>    Розпис літингових подробиць для одержання допуску акцій до офіційно­го лістингу на фондовій біржі64:

—   відомості про відповідальних за лістингові подробиці і аудит розра­хунків;

—   інформація щодо допуску до офіційного лістингу та щодо акцій, сто­совно яких подано заяву на допуск;

—   характер емісії і обсяг;

—   способи виплати, зокрема щодо оплати акцій, які не повністю опла­чені;

—   загальна інформація про емітента і його капітал;

—   інформація про діяльність емітента;

—   інформація про активи і пасиви емітента, його фінансовий стан, а також прибутки і втрати;

—   інформація про адміністрацію, управлінський склад і нагляд;

—   інформація про розвиток і перспективи емітента;

>    Розпис лістингових подробиць для одержання допуску до офіційного лістингу на фондовій біржі щодо боргових цінних паперів65:

—   відомості про відповідальних за лістингові подробиці і проведення аудиторської перевірки рахунків;

—   інформація про позики і допуск боргових цінних паперів до офіцій­ного лістингу;

—   загальна інформація про емітента і його капітал;

—   інформація про діяльність емітента;

—   інформація про активи і пасиви емітента, його фінансовий стан, а також прибутки і втрати;

—   інформація про адміністрацію, управлінський склад і нагляд;

—   інформація про розвиток і перспективи емітента;

>    Розпис лістингових подробиць для допуску сертифікатів, що представ­ляють акції, до офіційного лістингу на фондовій біржі66:

—   загальна інформація про емітента;

—   інформація про сертифікати;