ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

лістингові подробиці повинні бути визнані іншими державами-членами, в яких було зроблено заявку на одержання допуску до офіційного лісти­нгу, без включення до лістингових подробиць додаткової інформації;

>    лістингові подробиці, схвалені компетентними органами, повинні бути визнані в іншій державі-члені, в якій зроблена заявка на одержання до­ступу до офіційного лістингу, навіть якщо було дозволено часткове ви­ключення або часткове недотримання:

—   часткове виключення або часткове недотримання відповідно визна­ються в правилах кожної окремої держави-члена;

—   умови, які обґрунтовують часткове виключення або часткове недо­тримання, існують в кожній окремій державі-члені;

>    компетентні органи надають сертифікати про схвалення компетентними органам інших держав-членів, в яких зроблено заявку на одержання до­пуску до офіційного лістингу;

>    емітент надає компетентним органам в кожній з інших держав-членів, в яких він звертається за допуском, проект лістингових подробиць, який він має намір використати в цій державі;

>    проспект випуску цінних паперів визнається лістинговими подробиця­ми в державі-члені або державах, в якій подано заявку на одержання допуску до офіційного лістингу, при цьому немає необхідності одержу­вати схвалення компетентних органів держави-члена і не вимагається включення до проспекту додаткової інформації;

>    при розгляді заявки на допуск до офіційного лістингу цінних паперів емітента не за місцем реєстрації офісу, а в одній або більше країнах-членах, та якщо акції емітента вже були допущені до офіційного лістин­гу, компетентні органи держави-члена за місцем допуску можуть діяти тільки після консультацій з компетентними органами держави-члена, в якій розташований зареєстрований офіс емітента відповідних акцій;

>    при подачі заявки на допуск до офіційного лістингу цінних паперів, що менше ніж за шість попередніх місяців були зареєстровані в іншій дер­жаві-члені, компетентні органи звертаються до компетентних органів, які вже допустили цінні папери до офіційного лістингу, і звільняють емітента від складення нових лістингових подробиць.

Більш суворі або додаткові умови та зобов'язання щодо допуску цінних папе­рів до офіційного лістингу на фондовій біржі можуть встановлюватись окремо кожною країною відповідно до вимог національного законодавства58. Недотри­мання цих умов можливе лише у випадку незастосування таких умов до всіх їх власників або у випадку, коли діяльність емітентів цінних паперів регулюється окремим законом або положенням59.