Особливі умови щодо офіційних лістингів цінних паперів : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Особливі умови щодо офіційних лістингів цінних паперів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

—   публікування лістингових подробиць;

—   часткове або повне звільнення від публікування лістингових подро­биць;

—   дозволене неподання певної інформації у лістингових подробицях;

—   зміст лістингових подробиць в окремих випадках може змінюватись51;

—   контроль та поширення лістингових подробиць;

—   визначення компетентного органу відбувається за місцем реєстрації головного офісу емітента52;

—   взаємне визнання. Публікування лістингових подробиць53:

—   відображення активів, пасивів, фінансового стану, прибутків, втрат, перспектив емітента;

—   інформація надається відповідно до положень Директиви Ради 2001/34, описів А, Б, В та Додатку І до неї.

Часткове або повне звільнення від публікування лістнгових подробиць54:

*•   якщо цінні папери, щодо яких подано заявку на одержання допуску до офіційного лістингу, є:

—   цінними паперами випуску цінних паперів, що передбачені для роз­повсюдження серед визначеного кола осіб;

—   цінними паперами, випущеними у зв'язку з пропозицією про погли­нання;

—   цінними паперами, випущеними у зв'язку зі злиттям, що включає придбання іншої компанії або створення нової компанії, поділ ком­панії, передачу всіх або частини активів і пасивів підприємства, або як компенсація за передачу активів інших, ніж готівкові кошти.

*•   якщо цінні папери, щодо яких подано заявку на одержання допуску до офіційного лістингу, є:

—   акціями, наданими безкоштовно власникам акцій, що вже зареєст­ровані на тій самій фондовій біржі;

—   акціями, одержаними внаслідок конвертування боргових цінних па­перів, або акціями, створеними внаслідок обміну на обмінювані бор­гові цінні папери; якщо акції компанії, як пропонуються шляхом конвертування або обміну, вже зареєстровані на тій самій фондовій біржі;

—   акціями, одержаними внаслідок реалізації прав, наданих гарантіями, якщо акції компанії, запропоновані держателям гарантій, вже зареє­стровані на тій самій фондовій біржі;

—   акціями, випущеними в обмін акцій, вже зареєстрованих на тій са­мій фондовій біржі, якщо випуск таких нових акцій не включає збіль­шення випущеного акціонерного капіталу компанії;

>>   якщо цінні папери, щодо яких подано заявку на допуск до офіційного лістингу, є:

—   акціями, кількість, оціночна ринкова вартість , номінальна вартість, або, за відсутності номінальної вартості, облікова номінальна вар­тість яких не перевищує 10 % кількості або відповідної вартості акцій тієї ж категорії, що вже зареєстрована на тій самій біржі;

—   борговими цінними паперами, випущеними компаніями та іншими юридичними особами, які зареєстровані в державі-члені і які:

•     здійснюючи свою діяльність, одержують вигоду з державних мо­нополій;

•     засновані і їх діяльність регулюється спеціальним законом або відповідно до такого закону, або чиї позики беззастережно і без-відзивно гарантовані державою-членом або однією з федераль­них областей держави-члена;

—   борговими цінними паперами, випущеними юридичними особами, крім компаній, що зареєстровані в одній з держав-членів:

•     засновані спеціальним законом;

•    діяльність яких регулюється спеціальним законом і полягає ви­ключно:

ф в мобілізації капіталу під контролем держави через випуск бор­гових цінних паперів;

ф в фінансуванні виробництва коштами, які вони мобілізували, і коштами, наданими державою-членом;

—   боргові цінні папери, які з метою допуску до офіційного лістингу розглядаються національним законом як боргові цінні папери, випу­щені або гарантовані державою;

—   акції, розподілені між співробітниками, якщо акції тієї ж категорії вже були допущені до офіційного лістингу на тій самій фондовій біржі; акції, що відрізняються одна від одної тільки щодо дати одер­жання першого дивіденду, не вважаються акціями різних категорій;

—   цінні папери, вже допущені до офіційного лістингу на іншій фондо­вій біржі в тій самій державі-члені;

—   акції, випущені як компенсація за цілковиту або часткову відмову керівництва товариства з обмеженою відповідальністю з акціонер­ним капіталом від своїх статутних прав на прибуток, якщо акції тієї ж категорії вже допущені до офіційного лістингу тієї самої фондової біржи;

—   додаткові сертифікати, що представляють акції, випущені взамін на оригінальні цінні папери, якщо випуск таких нових сертифікатів не призвів до будь-якого зростання випущеного капіталу компанії, а також за умови, що сертифікати, що представляють такі акції, вже зареєстровані на тій самій фондовій біржі, якщо:

•     емітент виконав вимоги, встановлені національними органами щодо оприлюднення інформації на фондовій біржі, і надав річні звіти, а також річні і проміжні звіти, які органи визнали адекват­ними;

•     лістингові подробиці, що відповідають Директиві 2001/34, вже були опубліковані;

•     інформація щодо кількості і виду цінних паперів, які будуть до­пущені до офіційного лістингу, та обставин, за яких такі цінні папери були випущені, вже опублікована;

якщо цінні папери або акції емітента, або сертифікати, що представля­ють такі акції, були офіційно зареєстровані в іншій державі-члені за пе­ріод не менше ніж три роки до подання заявки на допуск до офіційного лістингу;

задовольняючи вимогу компетентних органів держави-члена, в якій до­магаються одержання допуску до офіційного лістингу, компетентні ор­гани держави-члена або держав-членів, в яких цінні папери емітента офіційно зареєстровані, підтвердили, що протягом попередніх трьох ро­ків або протягом всього періоду з часу реєстрації цінних паперів, і якщо це менше, ніж три роки, емітент виконував всі вимоги щодо інформації і допуску до лістингу, поставлених перед компаніями, цінні папери яких офіційно зареєстровані в силу Директиви 2001/34; Лістингові подробці повинні містити наступну інформацію:

—   підтвердження подання заявки на допуск цінних паперів до офіцій­ного лістингу

•     деталі про будь-які важливі зміни або події, що сталися після дати, до яких належать документи;

•     інформація, характерна для ринку країни, в якій домагаються допуску, щодо, зокрема системи оподаткування доходів, агента з розрахунків за дорученням і за рахунок емітента, а також щодо способів, в який публікуються повідомлення для інвесторів;

•     заява осіб, відповідальних за інформацію, щодо відповідності на­даної інформації;

—    останні річні звіти, що підлягали аудиту (коли емітент складає вла­сні і консолідовані річні звіти, подаються обидва звіти);

—   будь-які лістингові подробиці, проспекти та відповідні документи, опубліковані емітентом впродовж 12 місяців, що передували подан­ню заявки на допуск до офіційного лістингу;

>    повідомлення, оголошення, плакати, а також документи, які повідомля­ють про допуск цінних паперів до офіційного лістингу і містять важливу інформацію про такі цінні папери;

>    інформація повинна бути надіслана компетентним органам до оприлюд­нення;

>• якщо компанії, акції яких вже протягом двох років продаються на вто­ринному ринку, який регулюється і за яким здійснюють нагляд органи, визнані державними органами, домагаються, щоб їх цінні папери одер­жали допуск до офіційного лістингу в тій самій державі-члені, а також, якщо на думку компетентних органів інформація, еквівалентна за своєю суттю тій, що вимагається Директивою 2001/34, була доступною інвес­торам до дати, з якої доступ до офіційного лістингу набрав чинності.