ДОПУСК БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДО ЛІСТИНГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Умови, що висуваються до підприємств, щодо допуску боргових цінних папе­рів до офіційного лістингу:

—   юридичний статус підприємства повинен відповідати законодавству держави створення та здійснювати свою діяльність відповідно до по­ложень статуту36;

Умови, що висуваються до боргових цінних паперів, щодо допуску яких до офіційного лістингу подана заявка:

—   юридичний статус боргових цінних паперів, щодо допуску яких до офіційного лістингу подана заявка, повинен відповідати законодав­ству, яким він регулюється37;

—   боргові цінні папери повинні мати вільний обіг. Навіть при неповній оплаті боргових цінних паперів, але за наявності відкритих опера­цій з ними та подачі необхідної інформації населенню, компетентні органи визнають такі цінні папери такими, що вільно передаються38;

—   якщо випуск цінних паперів, передбачених для розповсюдження се­ред визначеного кола осіб, передує допуску до офіційного лістингу, то перший лістинг дозволяється після подачі заявки на підписку39.

Виняток: положення не застосовується до регулярних випусків публічних цінних паперів, якщо кінцевої дати підписки не встановлено.

—   заявка на допуск до офіційного лістингу повинна охоплювати всі боргові цінні папери, що характеризуються рівними правами40;

—   компетентні органи повинні повідомити населення про факт невід­повідності чинному законодавству матеріальної форми боргових цін­них паперів, підприємство-емітент яких зареєстрований в іншій держа-ві-члені41;

—   якщо підприємство зареєстроване у країні, що не є членом Співтова­риства, то матеріальна форма боргових цінних паперів повинна гаран­тувати належний захист інвесторів.

Інші умови42

—   розмір позики не повинен перевищувати 200 000 євро. Виняток ста­новлять регулярні державні випуски, коли розмір позики не встанов­лений;

—   якщо мінімальний розмір позики, виражений в національні валюті, залишається впродовж одного року в межах не менше 10% вартості 200 000 євро, держава-член повинна впродовж 12 місяців після закін­чення такого строку привести своє законодавство у відповідність з законодавством Співтовариства;

—   конвертовані або обмінювані боргові зобов'язання чи боргові зобо­в'язання з гарантіями допускаються тільки у тому випадку, якщо по­в'язані з ними акції вже зареєстровані на тій самій фондовій біржі або на іншому регульованому, постійно діючому, визнаному відкри­тим ринку, або одержують такий допуск одночасно;

—   держави-члени можуть забезпечити допуск до офіційного лістингу конвертованих або обмінюваних боргових зобов'язань або боргових зобов'язань з гарантіями, якщо компетентні органи переконані, що власники таких цінних паперів мають повну інформацію.

Особливі умови допуску до офіційного лістингу боргових цінних паперів, випу­щених державою, її регіональними чи місцевими органами або міжнародною орга­нізацією

Особливі умови допуску до офіційного лістингу боргових цінних паперів, випущених державою, її регіональними чи місцевими органами або міжнарод­ною організацією такі43:

—   боргові цінні папери повинні мати вільний обіг;

—   якщо випуск цінних паперів, що передбачений для розповсюдження серед визначеного кола осіб, передував офіційному лістингу, то пер­ший лістинг відбувається після подачі заявок на підписку. За винят­ком тих цінних паперів, на які не встановлено кінцевої дати підписки;

—   заявка на допуск до офіційного лістингу повинна охоплювати цінні папери, що характеризуються рівними правами;

—   матеріальна форма цінних паперів повинна відповідати законодавст­ву та гарантувати належний захист інвесторів.

Зобов'язання емітента боргових цінних паперів, які допущенні до офіційного лістингу

Зобов'язання емітента боргових цінних паперів, які допущенні до офіційно­го лістингу, слід розглядати окремо щодо:

—   боргових цінних паперів, випущених підприємством;

—   боргових цінних паперів, випущених державою, її регіональними чи місцевими органами або міжнародною організацією.

Боргові цінні папери, випущенні підприємством

—   підприємство повинно забезпечити рівність прав власників боргових цінних паперів44;

—   підприємство повинно забезпечити доступність інформації45:

•     опублікувати повідомлення або розповсюдити оголошення про проведення зборів власників боргових цінних паперів, виплату відсотка, здійснення конвертування, обміну, підписки чи відмо­ви від прав, а також погашення боргових цінних паперів;

•     призначити своїм агентам фінансову установу, через яку власни­ки боргових цінних паперів можуть реалізувати свої фінансові права, якщо тільки саме підприємство не надає таких фінансових послуг.

—   при зміні установчих документів або статуту підприємство зобов'я­зано попередньо подати проект такого рішення компетентному ор­гану тієї держави-члена, в яки боргові цінні папери допущені до ліс­тингу46;

—   підприємство повинно публікувати свої річні звіти. Компетентні ор­гани можуть вимагати більш детальної подачі інформації в звіті підприємства47;

—   підприємство зобов'язано надавати відповідну інформацію щодо офі­ційно зареєстрованих на фондових ринках боргових цінних паперів, на ринки всіх держав-членів48.

Інформація, яка підлягає поширенню серед невизначеного кола осіб негайно49:

—   про нові напрямки діяльності підприємства, які можуть значною мі­рою вплинути на його здатність виконувати свої зобов'язання;

—   про будь-яку зміну в правах власників боргових цінних паперів, що випливає, зокрема, із зміни в умовах позики або у відсотковій ставці;

—   про нові позикові випуски і, зокрема, про їх гарантування або забез­печення;

—   про будь-які зміни в правах, що повязанні з різними категоріями акцій, якщо боргові цінні папери є конвертованими" або обмінюва­ними борговими зобов'язаннями, або борговими зобов'язаннями з гарантіями.

Боргові цінні папери, випущені державою, її регіональними чи місцевими орга­нами або міжнародною організацією50.

—   зобов'язані забезпечити рівність прав власників боргових цінних па­перів однієї категорії;

—   забезпечити доступність всіх засобів інформації для реалізації прав власників цінних паперів, шляхом:

•     публікації повідомлення або розповсюдження оголошення про проведення зборів власників боргових цінних паперів, про ви­плати відсотків або про відмову від прав;

•     призначення як своїх агентів фінансові установи, через які влас­ники боргових цінних паперів можуть реалізувати свої фінансові права.

—   зобов'язані подавати відповідну інформацію на всі ринки країн, де офіційно зареєстровані боргові цінні папери.