ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЕМІТЕНТІВ АКЦІЙ, ДОПУЩЕНИХ ДО ОФІЦІЙНОГО ЛІСТИНГУ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЕМІТЕНТІВ АКЦІЙ, ДОПУЩЕНИХ ДО ОФІЦІЙНОГО ЛІСТИНГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Зобов'язання емітентів акцій, допущених до офіційного лістингу, такі:

—   подавати заявку на допуск нових випусків акцій такої ж категорії до того ж самого лістингу не пізніше року з дня їх випуску або після дати, з якої виникає можливість їх вільного обміну29;

—   емітент забезпечує рівні права акціонерів30;

—   емітент зобовязан забезпечити доступність необхідної інформації для акціонерів у всіх державах-членах, де зареєстровані акції шляхом31:

•    повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів та на­дання їм можливості реалізувати їх право голосу;

П 2 Ст. 42 Директиви 2001/34 Ст. 50 Директиви 2001/34 П. 2 Ст. 50 Директиви 2001/34 Ст. 51 Директиви 2001/34. Ст 51 Директиви 2001/34. Ст. 64 Директиви 2001/34. П 1 Ст. 65 Директиви 2001/34. П 2 Ст 65 Директиви 2001/34.

108

•     публікувати повідомлення або розповсюдити брошури, що міс­тять інформацію про розподіл і виплату дивідендів, випуск нових акцій, в тому числі про розподіл, підписку, відмову від права вла­сності на акції або їх обмін;

•     призначати своїм агентом фінансову установу, через яку акціоне­ри можуть реалізовувати свої фінансові права, якщо тільки сама компанія не надає такі фінансові послуги.

При внесенні змін до реєстраційного документа або статуту*2: .   —  подати проект таких змін компетентним органам держав-членів, у яких зареєстровані акції;

—   проект повинен бути переданий компетентним органам не пізніше дня скликання загальних зборів.

Звітніст ь компанії-емітента33:

—   компанія зобов'язана надати населенню можливість ознайомитись з останніми власними або консолідованими річними звітами;

—   компетентні органи можуть вимагати більш детальної форми подан­ня звітів, якщо вони не відповідають положенням Директиви 2001/34.

Надання компанією-емітентом додаткової інформації34:

—   компанія зобов'язана поінформувати населення про будь-які зміни в ціні акцій компанії;

—   компанія зобов'язана негайно поінформувати населення про будь-які зміни в правах, що пов'язані з різними категоріями акцій;

—   компанія повинна негайно поінформувати населення про зміни в структурі контрольних пакетів акцій.

Обоє 'язкове надання компанією-емітентом еквівалентної та доступної інфор­мації фондовим біржам35:

—   якщо акції компанії офіційно зареєстровані на фондових біржах, які розташовані та діють в різних державах-членах;

—   якщо компанія офіційно зареєстрована на фондових біржах, які роз­ташовані та діють в одній або більше державах-членах, і в одній або більше державі, що не є членом Співтовариства, тоді відповідна ін­формація подається на ринок тієї країни-члена, в якій зареєстровані її акції.

Для допуску сертифікатів на акції до офіційного лістингу на фондовій біржі необхідно виконати умови, що регулюють допуск акцій до офіційного лістингу.