Умови допуску акцій як інструменту наступні: : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Умови допуску акцій як інструменту наступні:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

—   юридичний статус повинен відповідати законодавству держави-чле-на взагалі та законрдавству ЄС зокрема;

—   акції повинні мати вільний обіг;

—   акції повинні бути повністю оплачені;

—   акції не повністю оплачені, але вжиті заходи, що забезпечують мож­ливість необмеженої передачі таких акцій і населенню надається вся необхідна інформація;

—   якщо акції потребують спеціального схвалення, але схвалення не вплине негативно на ринок21.

—   якщо випуск цінних паперів, передбачених для розповсюдження се­ред визначенго кола осіб, передує допуску до офіційного лістингу, перший лістинг може бути складений тільки після завершення пе­ріоду, протягом якого можуть бути подані заявки на передплату22;

—   достатня кількість акцій повинна бути розповсюджена серед насе­лення в одній або більше держав-членів не пізніше дня допуску23;

—   якщо акції розповсюджуються через фондову біржу, то допуск до офіційного лістингу може бути наданий у випадку, коли компетентні органи переконані, що за короткий проміжок часу через фондову біржу буде розповсюджена достатня кількість акцій;

—   якщо подано заявку на допуск до офіційного лістингу щодо додатко­вого пакету акцій тієї ж категорії, компетентні органи можуть зважи­ти на факт достатнього розповсюдження не тільки додаткового паке­ту, а й випущених акцій;

—   якщо акції допущено до офіційного лістингу в одній або більше дер­жавах, які не є членами Співтовариства, компетентні органи можуть передбачити допуск таких акцій до офіційного лістингу за умови, що достатня кількість акцій була розповсюджена серед населення дер­жави або держав, що не є членами Співтовариства, де зареєстровані такі акції;

—   вважається, що розповсюдження акцій, щодо яких подано заявку на допуск до офіційного лістингу, є достатнім, або коли на руках насе­лення знаходиться не менше 25% підписного капіталу, представле­ного відповідною категорією акцій, або ж коли, з огляду на велику кількість акцій однієї й тієї ж категорії і розповсюдження їх серед населення, вважається, що ринок функціонуватиме належним чи­ном і при нижчому відсоткові.

—   заявка на одержання допуску цінних паперів до офіційного лістингу повинна охоплювати всі вже впущені акції тієї ж категорії.

Виняток: якщо акції тієї ж категорії, щодо яких подано заявку на одержання допуску до офіційного лістингу, належать до пакетів, за допомогою яких здійснюється управлін­ня компанією, або такі пакети акцій впродовж якогось проміжку часу не можуть бути передані відповідно до угод, за умови, що населення було попередньо поінформоване і не існує небезпеки для інтересів власників акцій, щодо яких зроблена заявка на допуск до офіційного лістингу24.

—   матеріальна форма акцій повинна відповідати законодавству тієї дер-жави-члена, в якій отримується допуск до офіційного лістингу25;

—   форма акцій держави, яка не єчленом Співтовариства, повинна гаран­тувати належний захист інвесторів26;

—   не допускаються до лістингу акції, не зареєстровані в країні похо­дження (якщо країна не є членом Співтовариства) або в країні зосе­редження контрольного пакету таких акцій27.

Виняток: якщо відсутність реєстрації не впливає на рівень захисту інвесторів, ком­петентні органи можуть прийняти рішення допустити такі акції до офіційного лістингу на фондовій біржі28.