ДОПУСК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДО ЛІСТИНГУ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ДОПУСК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДО ЛІСТИНГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондові біржі регулює Директива Ради 2001/34 ЄС від 28 травня 2001 року щодо допуску цінних папе­рів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери (далі — Директива 2001/34). Метою цієї Директиви є узгодження норм, що регулюють умови та порядок допуску цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі та фінансової інформації, яку повинні надавати підприємства, цінні папери яких котируються на фондовій біржі, інвесторам. Директива 201/34 також застосовується до країн, які не є членами ЄС, або їх регіональних та місцевих органів та до міжнародних сус­пільних організацій.

Положення Директиви 2001/34 застосовуються до:

—   цінних паперів, які одержали допуск до офіційного лістингу на фон­довій біржі;

—   цінних паперів, щодо яких подана заявка на допуск до офіційного лістингу на фондовій біржі, яка розташована або діє в межах держа-ви-члена;

—   компаній, акції яких допущено до офіційного лістингу на фондовій біржі, що розміщена або діє в державі-члені, незалежно від того чи

пе-

були допущені акції чи сертифікати на акції і незалежно від дати, коли було одержано такий допуск. Дане положення не застосовуєть­ся до13:

—   інвестиційних компаній та інвестиційних фондів;

—   центральних банків (за ініціативою держави-члена).

Загальні умови допуску цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі. Держави-члени повинні забезпечувати14:

—   недопущення цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі, яка розміщена або діє на їх території, якщо умови, викладені в Директиві 2001/34, не виконані;

—   виконання емітентами цінних паперів, які були допущені до такого офіційного лістингу, незалежно від дати одержання допуску, зобо­в'язань, передбачених Директивою 2001/34.

Держави-члени не можуть допустити до офіційного лістингу цінні папе­ри, випущені компаніями або іншими юридичними особами, які зареєстровані в іншій державі-члені, відповідно до умови, що цінні папери вже повинні бути допущені до офіційного лістингу на фондовій біржі, яка розміщена або діє в одній із держав-членів15.

Умови допуску цінних паперів до офіційного лістигну на фондовій біржі виписані відповідно до кожної окремої з наступних категорій цінних паперів: акції, боргові цінні папери, сертифікати на акції. Директива 2001/34 містить в собі загальні умови допуску та більш суворі або додаткові умови і зобов'язання щодо цінних паперів.

Більш схематично використання норм Директиви 2001/34 стосовно загаль­них умов допуску цінних паперів до офіційного лісингу можна зобразити на­ступним чином16.

 

 

Акції

Боргові цінні папери

Сертифікати на акції

статті

Умови допуску

42-51

52-63

42-44 та 45-50

Зобов'язання емітентів

64-69

78-84

64-69

Допуск до лістингу акцій та сертифікатів на акції

Умови допуску акцій містять такі вимоги:

—   вимоги до компанії-емітента, щодо акцій якої зроблено заявку на допуск до офіційного лістингу;

—   вимоги до акцій як інструменту.

Умови, що висуваються до компанії Директивою 2001/34, передбачають, що:

—   юридичний статус компанії не повинен суперечити законодавству країни створення та власному статуту17;

—   ринкова капіталізація акцій або капітал та резерви компанії, включа­ючи прибутки і витрати, за останній фінансовий рік повинні стано­вити не менше одного мільйона євро. Якщо ця вимога не виконуєть­ся, допуск акцій можливий за умовою наявності відповідного ринку18.

Примітка: ця умова застосовуються щодо допуску до офіційного лістингу додатково­го пакету акцій тієї ж категорії, які вже зареєстровані.

—   якщо вимоги на ринку даної держави є еквівалентними або менши­ми від встановлених на рівні Співтовариства, то держава-член може вимагати більшої прогнозованості капіталізації або більшого обсягу капіталу чи резервів19;

—   компанія повинна опублікувати або оприлюднити свої річні звіти, складені відповідно до національного законодавства, за три фінансо­вих роки, що передували поданню заявки на допуск до офіційного лістингу.

Виняток: компетентні органи можуть не дотримуватися цієї умови, якщо це є бажа­ним і відповідає інтересам компанії або інвесторів і якщо компетентні органи перекона­ні, що інвестори володіють необхідною інформацією для того, щоб мати змогу зробити обгрунтований висновок щодо компанії та акцій, стосовно яких подано заявку на одер­жання допуску до офіційного лістингу20.