ЗМІСТ ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ9:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

>    відповідальні за проспект:

—   імена та функції;

—   їх заяви про достовірність та повноту інформаці, наведеної у прос­пекті.

>    опис цінних паперів:

—   природа цінних паперів, що пропонуються;

—   обсяг та мета емісії;

—   права, які набувають власники цінних паперів;

—   прибутковий податок, утриманий на самому початку;

—   період, протягом якого пропозиція є відкритою;

—   дата, з якої починає діяти право на дивіденди чи відсотки;

—   особи, які підписують або гарантують пропозицію;

—   будь-які обмеження на вільну передачу цінних паперів, що пропону­ються, та ринків, на яких ними можуть торгувати;

—   установи, що діють як агенти по платежах;

—   ціна, по якій пропонуються цінні папери, або порядок та графік вста­новлення ціни, час складання проспекту;

—   методи платежу;

—   порядок реалізації будь-якого переважного права на покупку та ме­тоди і часові рамки для доставки цінних паперів.

>    інформація про емітента:

—   назва, зареєстрований офіс;

—   дата реєстрації, законодавство, що застосовується до емітента, юри­дична форма емітента, його цілі, зазначення регістра і відповідного вхідного номера;

—   обсяг акціонерного капіталу, випущеного за підпискою, номер і го­ловні подробиці про цінні папери, з яких складається капітал, та будь-яка частина капіталу, яку ще потрібно виплатити;

—   кількість будь-яких конвертованих боргових цінних паперів, обмі­нювані боргові цінні папери або боргові цінні папери з варантами та порядок конверсії, обміну або підписки;

—   група підприємств, до яких належить емітент;

—   у випадку з акціями повинна бути представлена така додаткова інфор­мація:

•     будь-які акції, які не представляють капітал; обсяг дозволеного до випуску акціонерного капіталу та тривалість такого дозволу;

•     якщо відомо, вказати акціонерів, які безпосередньо чи опосеред­ковано відіграють або можуть відігравати вирішальну роль в управ­лінні емітента.

>    види діяльності емітента:

—   опис його основних видів діяльності і будь-які виключні фактори, що вплинули на його діяльність;

—   будь-яка залежність від патентів, ліцензій або контрактів, якщо вони мають суттєве значення;

—   Інформація стосовно діючих інвестицій, якщо вони значні;

—   будь-які судові процедури, що мають важливий вплив на фінансовий стан емітента.

>    фінансовий стан емітента:

—   власні та зведені рахунки;

—   якщо емітент готує тільки зведені річні рахунки/звіти, він включає їх у проспект;

—   якщо емітент готує і власний, і зведені рахунки, він включає їх оби­два в проспект;

—   проміжні рахунки, якщо вони були опубліковані після закінчення попереднього фінансового року;

—   ім'я особи, відповідальної за аудит рахунків;

—   факт підтвердження або відхилення аудиторського звіту.

>    адміністрація, управління та нагляд емітента:

—   імена, адреси, функції;

—   у випадку пропозиції акцій в підприємстві з обмеженою відповідаль­ністю, — винагорода членів адміністративних, управлінських та на­глядових органів емітента.

>    останні досягнення в його діяльності та перспективи:

—   останні найважливіші напрямки щодо розвитку діяльності емітента після закінчення попереднього фінансового року;

—   інформація щодо планів емітента, принаймні на поточний фінансо­вий рік.

>    у випадку пропонування боргових цінних паперів повинна надаватись інформація стосовно поручителів;

>    інформація надається тільки за період існування емітента;

>    інформація повинна бути еквівалентною запропонованим цінним папе­рам та сфері діяльності емітента;

>    при пропонуванні покупки акцій акціонерам на підставі переважного права можливе надання меньш деталізованої інформації;

>    у випадку допуску до торгів на фондовому ринку певного виду акцій компетентні органи можуть дозволити часткове або повне звільнення від зобов'язання видавати проспект емісії.

Випадки, коли дозволяється неповнота інформації

Неповнота інформації дозволяється у наступних випадках10:

>   дана інформація не має суттєвого впливу на активи та пасиви емітента, фінансовий стан, прибутки і втрати;

>    розкриття інформації суперечить суспільному інтересу;

>    ініціатор пропозиції не є ні емітентом, ні третьою стороною, що діє від імені емітента;

>    якщо інформація вимагається законом, постановою чи правилами, вста­новленими органами, уповноваженими національним законодавством і є доступною інвесторам не пізніше часу, коли проспект повинен бути виданий та доступним для отримання інформації.

Крім основних положень щодо вимог поширення та склад проспекту емісії цінних паперів, Директива 89/298 встановлює порядок співробітництва між державами-членами та порядок взаємного визнання проспектів емісій цінних паперів". Країни, що не є членами Співтовариства, співпрацюють з держава­ми-членами на підставі договору про визнання проспектів щодо відкритих про­позицій, які складені та упорядковані згідно з правилами відповідної країни12.