ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ Основні послуги, надання яких ліцензується : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ Основні послуги, надання яких ліцензується

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Директива 93/22 передбачає особливий режим здійснення певної діяльності (шляхом ліцензування суб'єктів інвестиційної діяльності). До основних видів цієї діяльності належать такі послуги (інвестиційні послуги)151:

—   прийняття та розміщення від імені клієнта замовлень стосовно одного чи кількох інструментів фондового ринку (ринку інвестиційних послуг);

—   виконання таких замовлень за рахунок третіх осіб;

—   укладення угод з одним чи кількома інструментами фондового ринку (ринку інвестиційних послуг) від свого імені і за власний рахунок;

—   управління інвестиційними портфелями за дорученням інвесторів, на власний розсуд та на основі індивідуального підходу, якщо до таких порт­фелів входить один чи кілька інструментів фондового ринку (ринку ін­вестиційних послуг);

—   андеррайтинг інструментів фондового ринку (ринку інвестиційних по­слуг) та розміщення їх емісій.

Додаткові послуги, надання яких можливе в рамках основної ліцензії

Крім розглянутих вище основних послуг, для здійснення яких передбачено спеціальний режим правового регулювання, існують також інші послуги, яким приділяється особлива увага на рівні європейського права. Йдеться про так звані «додаткові» послуги, які можна надати поряд з основними. Проте, надан­ня окремо «додаткових» послуг (без основних) не дозволяється.

Такими «додатковими» послугами відповідно до Директиви 93/22|ь2 є:

—   зберігання та управління стосовно одного чи декількох інструментів фон­дового ринку (ринку інвестиційних послуг);

—   послуги відповідального зберігання (оренда депозитних скриньок);

—   надання кредитів та позик інвестору для забезпечення йому можливос­ті виконати операцію з одним чи кількома інструментами фондового ринку (ринку інвестиційних послуг), якщо її учасником виступає пози-ко-/кредитодавець;

—   консультації підприємствам з питань структури активів, стратегії вироб­ництва та пов'язаних з цим питань, а також консультації та послуги, пов'язані із злиттям та придбанням підприємств;

—   послуги, пов'язані з андеррайтингом;

—   консультації щодо інвестицій в один чи декілька інструментів фондово­го ринку (ринку інвестиційних послуг);

—   послуги з обміну валют, якщо вони пов'язані з наданням інвестиційних послуг.

Ліцензування суб'єктів інвестиційної діяльності (інвестиційних фірм)

та компетентні органи

Відповідно до Директиви 93/22 діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності (інвестиційних фірм) ліцензується компетентними органами держав-членів153.

В ліцензії має бути зазначено, які саме види діяльності (з того переліку, що міститься в Директиві 93/22, а саме в Секції А Додатку) суб'єкт має право здійснювати. Поряд з такими «основними» видами діяльності суб'єкту може бути дозволено надавати ще й так звані «додаткові послуги» (перелік яких міс­титься в Секції С Додатку). Але тільки на «додаткові послуги» ліцензія видава­тися не може154.

Суб'єкт може приступати до здійснення такої діяльності лише з моменту отримання відповідної ліцензії155.

Умови видачі ліцензії суб'єктам інвестиційної діяльності (інвестиційним фірмам)

Крім положень національного права, якими має бути визначено умови ви­дачі відповідної ліцензії, існують також окремі умови, що висуваються до су­б'єктів на рівні права ЄС.

Так, Директива 93/22 вимагає, щоб інвестиційні фірми відповідали вимогам про156:

—   достатність капіталу1

—   належне керівництво.

Крім того, особлива увага приділяється такому моменту, як «відсутність пе­решкод для здійснення належного нагляду компетентним органом»158.

Окрема увага також приділяється обов'язковості представлення компетент­ному органу «програми діяльності», де, зокрема, мають зазначатися види опе­рації, які має на меті здійснювати суб'єкт, та структура його організації159.

Критерії належного керівництва

Критерії належного керівництва інвестиційною фірмою визначаються через оцінку якостей щонайменше як двох керівників фірми, які разом визначають напрямки діяльності фірми. Проте, за умови позитивної оцінки якостей керів­ника, держави-члени можуть надавати ліцензії також:

—   фізичним особам;

—   юридичним особам, природа послуг яких виправдовує те, що їх діяль­ність управляється однією особою.

Якості керівника оцінюються через такі категорії як:

—   «добра репутація»;

—   «достатній досвід»160.

Строк видачі ліцензії

На рівні Співтовариства для встановлено шестимісячний строк, протягом якого компетентні органи повинні або видати ліцензію, або надати обгрунтова­ну відмову. Перебіг цього строку розпочинається з моменту подачі заявником повного пакету необхідних документів до компетентного органу161.

Підстави відкликання ліцензії

Компетентний орган може відкликати ліцензію у суб'єкта інвестиційної ді­яльності (інвестиційної фірми) у таких випадках:

—   суб'єкт162:

—   не використовує ліцензію протягом 12 місяців;

—   прямо повідомляє про відмову від продовження відповідної діяльно­сті; чи

Питання достатності капіталу регулюється Директивою 93/6.

|зя Через концепцію «тісного зв'язку» суб'єкта інвестиційної діяльності з іншими фізичними та юридичними особами (пункт 3 статті 3 Директиви 93/22).

159  П. 4 статті 3 Директиви 93/22.

160  П. З статті 3 Директиви 93/22.

161  П. 5 статті 3 Директиви 93/22.

162  П. 7(а) статті 3 Директиви 93/22.

— припиняє надавати інвестиційні послуги на строк, що перевищує 6 місяців, якщо тільки держава-член прямо не передбачить, що остан­ній випадок не може бути підставою для відмови;

—   ліцензію було отримано на підставі поданих неправдивих відомостей або іншим неправомірним шляхом163;

—   суб'єкт більше не задовольняє вимогам, на підставі яких було видано ліцензію164;

—   суб'єкт не відповідає критеріям достатності капіталу165;

—   в діяльності суб'єкта мали місце суттєві чи систематичні правопорушен­ня166;

—   інші випадки, передбічені національним законом держави-члена167.

Загальні положення щодо ліцензування ІСІ

ІСІ може приступати до здійснення своєї діяльності лише після отримання відповіднього дозволу (ліцензії). Така ліцензія має видаватися компетентними органами держави-походження ІСІ. І така ліцензія, видана в одній державі-члені, діє також в усіх інших державах-членах

Вимоги щодо попереднього погодження для спільного фонду (пайового трасту) та інвестиційної компанії

Спільному фонду (пайовому трасту) ліцензія видається тільки після погод­ження компетентним органом169:

—   компанії з управління активами;

—   регламенту фонду;

—   вибору депозитарія.

А інвестиційній компанії — після погодження170:

—   установчих документів;

—   вибору депозитарія.

Будь-яка зміна компанії з управління активами чи депозитарія, так само як і будь-які зміни у регламенті фонду чи в установчих документах інвестиційної компанії, мають бути попередньо погоджені з компетентними органами171.

Підстави відмови у видачі ліцензії ІСІ

Комптентні органи можуть відмовити ІСІ у видачі ліцензії, якщо:

—   компанія з управління активами (чи інвестиційна компанія) не відпові­дає умовам започаткування та ведення діяльності, передбаченим в Дирек­тиві 85/611172;

"'' П. 7(Ь) статті 3 Директиви 93/22.

164 П. 7(с) статті 3 Директиви 93/22.

"" Визначеним в Директиві 93/6 (пункт 7(<і) статті 3 Директиви 93/22).

'"' 3 огляду на вимоги статей 10 та 11 Директиви 93/22 (пункт 7(е) статті 3 Директиви 93/22).

167 П. 7(0 статті 3 Директиви 93/22.

т П. І статті 4 Директиви 85/611.

164 П. 2 статті 4 Директиви 85/611.

1711 П. 2 статті 4 Директиви 85/611.

"' П. 4 статті 4 Директиви 85/611.

|7: П. З статті 4 Директиви 85/611.

—   керівники1" депозитарія:

—   мають не достатньо добру репутаці; або

—   не мають достатнього досвіду стосовно ведення справ відповідного типу ІСГ74;

—   ІСІ «легальне заборонено» (відповідно до умов регламенту про фонд чи установчих документів) продавати свої сертифікати (чи акції) в своїй державі-члені походження175.

Діяльність компанії з управління активами як виключний вид діяльності

Діяльність компанії з управління активами не може включати інших видів діяльності, крім управління ІСІ (на що отримано відповідну ліцензію)176. Діяль­ність з управління активами пайових трастів/спільних фондів та інвестиційних компаніх, й зокрема, включає в себе такі функції, як177:

—   управління інвестиційним портфелем (інвестиційний менеджмент);

—   ведення справ:

—   юридичне та бухгалтерське обслуговування діяльності фонду;

—   збір інформації про клієнта;

—   оцінка портфеля (активів) та визначення вартості сертифікатів (з ура­хуванням податків);

—   моніторинг діяльності фонду на відповідність вимогам законодавства;

—   ведення реєстру держателів сертифікатів фонду;

—   розподіл прибутків фонду;

—   випуск та викуп сертифікатів;

—   виконання контрактів (в т.ому числі забезпечення передачі сертифі­катів);

—   ведення обліку операцій

—   торгівля (розміщення)сертифікатів.

Таким чином, діяльність з управління активами ІСІ має бути виключним видом діяльності.

Відхилення від «виключності» такого виду діяльності, як управління активами ІСІ

З правила про «виключність» допускаються певні винятки. Так, поряд з управлінням активами ІСІ дозволяється також управління активами тих інсти­тутів спільного інвестування, на які не поширюється дія Директиви 85/61, за умов, що17*:

—   компанія з управління активами підлягає належному нагляду (щодо цієї діяльності);

—   сертифікати таких інститутів не розповсюджуються на території інших держав-членів.

173  «Керівниками» вважаються особи, які відповідно до закону чи до установчих документів представляють депозитарія чи реально визначають стратегію діяльності депозитарія (п. З статті 4 Директиви 85/611).

174  Тому всі імена керівників депозитарія та осіб, що заміщують їх на посаді, мають бути повідомлені компетентним органам.

173 П. За статті 4 Директиви 85/611. 17(1 П. 2 статті 5 Директиви 85/611.

177  Додаток II до Директиви 85/611.

178  П. 2 статті 5 Директиви 85/611.

Крім того, незважаючи на виключність виду діяльності компанії з управлін­ня активами держави-члени додатково можуть їй дозволити надавати такі «до­даткові» послуги, як179:

—   управління інвестиційними портфелями, зокрема тими, що належать пен­сійним фондам, відповідно до замовлень інвесторів, на власний розсуд та на основі індивідуального підходу;

—   коли такі портфелі включають один чи декілька інструментів фондо­вого ринку (ринку інвестиційних послуг); та

—   такі допоміжні послуги, як:

—   надання консультацій щодо інвестицій в один чи кілька інструментів фондового ринку (ринку інвестиційних послуг); та

—   зберігання та управління стосовно сертифікатів ІСІ.

В той же час компанії з управління активами не може бути видано дозвіл (ліцензію) для надання:

—   лише зазначених «додаткових» послуг (без послуг, що покриваються ос­новною ліцензією ІСІ); так само як і для

—   лише зазначених допоміжних послуг (без послуг з управління інвести­ційним портфелем інвестиційних фонді)

П. З статті 5 Директиви 85/611.