Застереження про посередництво дочірніх компаній : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Застереження про посередництво дочірніх компаній

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Не'підпадатимуть під дію Директиви 85/611 ті інвестиційні компанії, осно­вна маса активів яких через дочірні компанії інвестована не в цінні папери чи інші ліквідні фінансові інструменти142.

Застереження про обхід Директиви 85/611 (перетворення ІСІ)

Суб'єктам інвестиційної діяльності, що підпадають під дію Директиви 85/611, має бути заборонена трансформація у такі види ІСІ, на яких не поширюється ця директива143. Директива 85/611 зобов'язує держав-членів на рівні національ­ного права забезпечити неможливість законного перетворення ІСІ (в розумінні Директиви) в інші інститути, дільність яких не буде регулюватись Директивою 85/611. Таким чином, держави-члени зобов'язані вдатись до необхідних захо­дів, шоб унеможливити обхід застосування в рамках національних правових систем критеріїв діяльності ІСІ, визначених в Директиві 85/611.

Види суб'єктів ринку інвестиційних послуг (фондового ринку)

Таким чином, слід відзначити, що в праві ЄС описано таку структуру учас­ників ринку інвестиційних послуг:

—   суб'єкти інвестиційної діяльності:

•     власне суб'єкти інвестиційної діяльності (інвестиційні фірми)144;

•     кредитні установи, що надють інвестиційні послуги145;

—   ІСІ, які є специфічним гравцем на ринку інвестиційних послуг:

•     спільний фонд (в тому числі пайовий траст);

•     інвестиційна компанія.

Обмеження щодо кола осіб-суб'єктів

інвестиційної діяльності (інвестиційних фірм),

на яких поширюється дія Директиви 93/22

Директива 93/22 не застосовується до певної категорії суб'єктів. Низка та­ких винятків наводиться в пункті 2 статті 2 Директиви 93/22. Таким чином, перелічуються випадки, в яких ЄС не вважає доцільним застосовувати до цих відносин режим правового регулювання, передбачений Директивою 93/22. Отже, передбачений режим не стосується випадків, коли йдеться про: а)   страхові компанії146, компанії, що займаються перестрахуванням та рет-

роцесією147;

Ь) підприємства, що надають інвестиційні послуги виключно для своїх ма­теринських компаній, своїх дочірніх компаній або інших дочірніх ком­паній своїх материнських компаній;

с) підприємства, що надають інвестиційну послугу в процесі здійснення професійної діяльності, коли така діяльність регулюється положеннями закону або професійним етичним кодом, які не виключають надання такої послуги за умови, що така послуга носить разовий характер; сі)   підприємства, що надають інвестиційні послуги, які полягають суто в

управлінні схемами розподілу прибутку між працівниками компанії; е)   підприємств, що надають інвестиційні послуги, які складаються з на­дання як тих послуг, про які йдеться у (Ь), так і тих, про які йдеться у (сі);

І")   центральних банків держав-членів ЄС та інших національних органів, які виконують подібні функції, а також інших органів державної влади, на які покладено функцію управління державним боргом, або які беруть участь у процесі управління державним боргом; §)   підприємств, що:

а. не можуть тримати кошти або цінні папери клієнтів, через що у них не може виникнути заборгованість перед своїми клієнтами; а також ті, що

Ь. не можуть надавати жодної інвестиційної послуги, крім отримання та передачі замовлень стосовно цінних паперів, що підлягають обігу, та серитифікатів ІСІ; а також які

с.   в процесі надання такої послуги можуть передавати доручення лише: і.    суб'єктам інвестиційної діяльності (інвестиційним фірмам)148; кредитним установам149;

відділенням суб'єктів інвестиційної діяльності (інвестиційних фірм) або кредитних установ, які отримали дозвіл на здійснення діяль­ності у третій державі та які підлягають та відповідають правилам нагляду, що вважаються компетентними уповноваженими орга­нами такими ж суворими, як і правила, викладені у цій Директи­ві, Директиві 89/646/ЄЕС та Директиві 93/6/ЄЕС; ІСІ, що отримали ліцензію відповідно до законодавства держави-члена ЄС на продаж сертифікатів ІСІ невизначеному колу осіб; а також управляючим таких ІСІ;

v. «інвестиційним компаніям з постійним капіталом»150, цінні папе­ри яких котуються або обертаються на організованому ринку в одній з держав-членів ЄС, та діяльність яких регулюється на на­ціональному рівні нормами закону чи етичного (морального) ко­дексу;

п) ІСІ, незалежно від того, чи регулюється їх діяльність на рівні Співтова­риства; а також коли йдеться про депозитарії та управляючих таких ІСІ; і) осіб, чиєю основною діяльністю є торгівля продукцією між собою або з виробниками чи тими, хто використовує таку продукцію на виробничі потреби (професійні користувачі), які надають інвестиційні послуги в рамках своєї основної діяльності виключно для таких виробників чи професійних користувачів; підприємства, інвестиційні послуги яких полягають виключно в укла­денні угод за власний рахунок на фінансових ринках ф'ючерсів чи опціо-нів, або здійснюють операції за рахунок інших членів таких ринків чи виставляють для них котування (ціну), та діяльність яких гарантована членами розрахункової палати (банку) відповідних ринків. При цьому відповідальність за виконання договорів, укладених такими підприємст­вами, мають нести такі членами розрахункової палати (банку) відповід­них ринків;

1<) асоціації, створені пенсійними фондами Данії з єдиною метою управ­ління активами пенсійних фондів, які є членами цих асоціацій;

1) «адепіі сіі сатЬіо», діяльність та функції яких регулюються Італійським Королівським Указом №222 від 7 березня 1925 року з відповідними змі­нами і доповненнями, та мають відповідний дозвіл (ліцензію) на здійс­нення такої діяльності, виданий відповідно до статті 19 Закону Італії №1 від 2 січня 1991 року.

Обмеження кола осіб-ІСІ, на яких поширюється дія Директиви 85/611

Директива 9385/611 не застосовується до певної категорії суб'єктів. Низка таких винятків наводиться в пункті 1 статті 2 Директиви 85/611. Таким чином, перелічуються випадки, в яких ЄС не вважає доцільним застосовувати до цих відносин режим правового регулювання, предебачений Директивою 85/611.

Отже, передбачений режим не стосується випадків, коли йдеться про:

•     ІСІ закритого типу;

•     ІСІ, які залючають капітал не через відкритий продаж своїх сертифікатів (невизначеному колу осіб) на всій (чи частині) території Співтовариства;

•     ІСІ, сертифікати яких, згідно з регламентом фонду чи установчими до­кументами інвестиційної компанії, можуть поширюватись серед неви-значеного кола осіб виключно у третіх країнах;

•     категорії ІСІ, створені відповідно до законодавства держав-членів, де вони знаходяться, до яких застосування певних положень Директи­ви 85/611 (а саме, положень, що стосуються питань інвестиційної полі­тики ІСІ (розділ V) та заборони позичання коштів (стаття 36)) не є дореч^ ним з огляду на їх політику залучення та інвестування коштів.