ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (САНАЦІЯ) СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (САНАЦІЯ) СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Визначення «заходів щодо відновлення платоспроможності»

Заходами щодо відновлення платоспроможності105 вважаються заходи, які зокрема:

—   передбачають втручання адміністративних чи судових органів держави у будь-якій формі, спрямоване на збереження чи відновлення фінансово­го стану страхової компанії,

—   зачіпають права сторін106, що існували до вжиття таких заходів, а також

—   можуть призвести до призупинення виплат, призупинення примусових заходів чи зменшення вимог.

Визначення «адміністратора»

Для проведення процедури відновлення платоспроможності страхової ком­панії компетентним органом держави призначається адміністратор107 — будь-яка особа або орган, що здійснюватиме управління заходами щодо відновлення платоспроможності.

Загальні положення

Тільки компетентні органи держави-члена походження страхової компанії уповноважені приймати рішення про вжиття заходів щодо відновлення платоспроможності цієї компанії та її структурних підрозділів108. Заходи щодо віднов­лення платоспроможності не повинні виключати можливості наступної ліквідації страхової компанії. Результати вжиття таких заходів є чинними на всій терито­рії Співтовариства та не потребують подальшого підтвердження в інших держа-вах-членах. Деталі проведення санації визначаються положеннями національного законодавства держави-члена походження страхової компанії. Компетентний орган держави-члена походження інформує наглядові органи держави-члена походження про прийняття рішення щодо проведення санації, які, в свою чер­гу, інформують наглядові органи інших держав-членів.

Вимоги до публікації інформації про прийняття рішення щодо проведення санації

Наступні вимоги пред'являються до публікації інформації про прийняття рішення щодо проведення санації у випадках, якщо положеннями національ­ного законодавства передбачено можливість оскарження такого рішення. Ком­петентний орган держави-члена походження, адміністратор або будь-яка особа, уповноважена приймати такі рішення відповідно до положень національного законодавства, повинні оприлюднити109 своє рішення про відкриття процедури санації страхової компанії, а також без зволікань опублікувати витяг з такого рішення у Офіційному Журналі Європейських Співтовариств. Окрім витягу з рішення, публікація має містити таку інформацію:

—   найменування компетентного органу держави — члена походження;

—   право, що підлягає застосуванню;

—   найменування (імені) адміністратора, у випадку його призначення.

—   інформація має подаватись офіційною мовою (або однією з офіційних мов) держави, в якій публікується така інформація.

Наслідки недотримання вимог щодо нотифікації"0 інформації про відкриття процедури санації

У випадках, якщо заходи по відновленню платоспроможності зачіпають права кредиторів страхової компанії:

Чинність результатів таких заходів не залежить від дотримання вимог щодо нотифікації інформації про прийняття такого рішення, якщо інше не передба­чено положеннями національного законодавства.

Якщо ж заходи по відновленню платоспроможності зачіпають права тільки акціонерів, учасників чи працівників страхової компанії:

Вимоги щодо нотифікації не застосовуються, якщо інше не передбачено положеннями національного законодавства. Порядок інформування зацікавле­них осіб визначатиметься компетентним органом.

Питання, залишені на розсуд національного законодавства

Обов'язковість нотифікації рішення про відкриття процедури санації;

Порядок та особливості подання кредиторами вимог;

Порядок та особливості подання кредиторами зауважень щодо вимог.

Включаючи ті, що знаходяться на території інших держав-членів.