ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ БАНКРУТСТВО) СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ БАНКРУТСТВО) СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Питання відновлення платоспроможності (санації) та ліквідації (в тому чи­слі банкрутства) страхових компаній регулюються положеннями Директиви 2001/17/ЕС98 стосовно заходів щодо відновлення платоспроможності та ліквіда­ції страхових компаній (далі — Директива 2001/17). Наступні положення пев­ною мірою" регулюють також порядок застосування таких заходів відносно структурних підрозділів100 страхових компаній, головний офіс яких знаходиться за межами Співтовариства.

№ оігєсііує 2001/17/ЕС оГ ІЬе Еигореап Рагіїатепі аті оґ ІЬе Соипсії оґ 19 МагсЬ 2001 оп ІНе геог§апІ8аІюп апсі \ушо'Іп§-ир оґ тзигапсе ипо!ег1акіп§5 О] Ь 110 20 04 2001 р 28

'" У цих випадках «державою приналежності» буде держава, яка видала ліцензію на ведення страхової діяльності у відповідності з вимогами ст 23 Директиви 73/239 (пряме страхування, крім страхування життя) або ст 27 Директиви 79/267 (пряме страхування життя), «наглядовими» та «компетентними» органами — відповідні органи держави, яка видала ліцензію на ведення страхо­вої діяльності При цьому кожний структурний підрозділ (навіть однієї страхової компанії) буде розглядатись як окремий суб'єкт відносин у сфері надання страхових послуг Тобто заходи, що вживатимуться у порядку відновлення платоспроможності чи ліквідації (в тому числі банкрутства) одного структурного підрозділу страхової компанії, головний офіс якої розташований за межами Співтовариства, не зачіпатимуть діяльності Інших структурних підрозділів цієї ж страхової компа­нії Однак у випадках проведення процедури санації чи ліквідації (в тому числі банкрутства) кількох структурних підрозділів однієї страхової компанії одночасно компетентні та наглядові орга­ни, адміністратори чи ліквідатори повинні вживати заходів щодо узгодження таких дій

І0|) Які розташовані на території Співтовариства

Терміни, що використовуються

Для цілей Директиви 2001/17 державою-членом походження101 є держава, в якій страховій компанії було видано ліцензію на ведення страхової діяльності.

Приймаючою державою-членомт вважається держава (інша, ніж держава-член походження), в якій відкрито структурний підрозділ страхової компанії.

Під страховими вимогами^ розуміються будь-які суми104, призначені до ви­плати страховими компаніями застрахованим особам, власникам страхових по­лісів, особам, що мають право на отримання страхових виплат, або будь-яким особам, що постраждали та мають право безпосереднього звернення до страхо­вої компанії для отримання відшкодування. Вони також включають суми, ви­плату яких для вищезазначених осіб призупинено. Страхові премії, які мають бути повернені страховими компаніями у випадку неукладення договору стра­хування або відмови від договору та операцій, вважаються страховими вимога­ми за умови їх існування до моменту відкриття процедури ліквідації (в тому числі банкрутства) страхової компанії.