ЗДІЙСНЕННЯ ДОДАТКОВОГО НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Терміни, що використовуються : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ЗДІЙСНЕННЯ ДОДАТКОВОГО НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Терміни, що використовуються

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Материнська компанія — материнська компанія у значенні ст. 1 Директиви 83/349/ЕЕС про консолідовані звіти88 (далі — Директива про консолідовані зві­ти) або будь-яка інша компанія, яка, за визначенням компетентних органів, справляє домінуючий вплив на іншу компанію.

Дочірня компанія*9 — дочірня Компанія у значенні ст. 1 Директиви про кон­солідовані звіти або будь-яка інша компанія, на яку, за визначенням компетен­тних органів, інша компанія [материнська] справляє домінуючий вплив. Всі наступні дочірні компанії вважатимуться дочірніми відносно до материнської

Участю у компанії є участь90 у значенні ст. 17 Директиви про консолідовані звіти або володіння, прямо чи опосередковано, 20% або більше прав голосу чи капіталу компанії.

Особа, яка бере унасть9> — материнська компанія або інша особа, яка бере участь [див. Участь у компанії].

Пов 'язана особа42 означатиме дочірню компанію або Іншу особу, в якій бере участь [див. Участь у компанії].

Страхова холдингова компанія^ — материнська компанія, основною метою діяльності якої є набуття та здійснення участі у дочірніх компаніях, коли такі дочірні компанії є виключно або переважно: страховими компаніями, компані­ями, що здійснюють перестрахування, страховими компаніями держав, які не є учасницями ЄС, хоча б одна з яких є «страховою компанією» у значенні Пер­ших Страхових Директив94.

48 А рагепі ипсіегіакігщ Має наступні характеристики

(а)  володіє більшістю прав голосу акціонерів чи учасників Іншої компанії (дочірньої), або (Ь) має право призначати чи звільняти з посади більшість членів адміністративного органу, органу управління чи нагляду Іншої компанії (дочірньої) І в той же час є акціонером чи учасником цієї компанії, або

(с) має право справляти домінуючий вплив на компанію (дочірню), акціонером чи учасни­ком якої вона [материнська компанія] є, відповідно до договору між цими компаніями або до меморандуму чи статуту компанії, якщо положеннями законодавства, яке регулює діяльність дочірньої компанії, дозволено укладення таких договорів, або (сі) є акціонером чи учасником компанії та

(аа) призначення більшості членів адміністративного, виконавчого, наглядового органу Іншої компанії (дочірньої), які обіймали ці посади протягом фінансового року, про­тягом минулого фінансового року та на момент складення консолідованих звітів, є виключно результатом здійснення прав голосу шсю компанією, або здійснює виключний контроль за більшістю прав голосу акціонерів чи учасників дочірньої компанії в силу укладення договору з акціонерами чи учасниками цієї компанії

Рагіїсіраіюп Така участь характеризується наявністю прав, підтверджених чи не підтвердже­них сертифікатами, у капіталі Іншої компанії, наявність яких, через встановлення тривалого зв'яз­ку між цими компаніями, дає можливість участі у діяльності компанії 1)1 Ра«ісіра1іп§ ипсіепакіпе

92  Кеіаіесі ипс)ег1акіп§

93  Іпвигапсе поМІІщ сотрапу

'4 Тобто отримала ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до процедури, пе­редбаченої Першими Страховими Директивами (на здійснення страхування життя та Іншого стра­хування, ніж страхування життя)

Страхова холдінгова компанія зі змішаною діяльністю^ — материнська ком­панія, яка не є страховою компанією, страховою компанією держави, яка не є учасницею ЄС, компанією, яка здійснює перестрахування, чи страховою ходдін-говою компанією і хоча б одна з дочірніх компаній якої є страховою компанією у значенні Перших Страхових Директив.

Компетентними органами* є національні органи держави, належним чином уповноважені здійснювати нагляд за діяльністю страхових компаній.

Органи, уповноважені здійснювати додатковий нагляд

Такими органами є компетентні органи держави, в якій страхова компанія отримала ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до процедури, передбаченої Першими Страховими Директивами.

Випадки, коли здійснення додаткового нагляду є обов'язковим

На додаток до процедури здійснення загального нагляду за діяльністю стра­хових компаній97 має також здійснюватись додатковий нагляд за діяльністю:

—   будь-якої страхової компанії, яка є такою, що бере участь принаймні в одній страховій компанії, компанії, що здійснює перестрахування, чи страховій компанії держави, яка не є учасницею ЄС;

—   кожної страхової компанії, материнською компанією якої є страхова холдінгова компанія, компанія, що здійснює перестрахування, чи стра­хова компанія держави, яка не є учасницею ЄС;

—   кожної страхової компанії, материнською компанією якої є страхова холдінгова компанія зі змішаною діяльністю.

Вищевказані положення ніяким чином не можуть бути витлумачені як такі, що передбачають здійснення додаткового нагляду за діяльністю страхової ком­панії держави, яка не є учасницею ЄС, страхової холдінгової компанії чи стра­хової холдінгової компанії зі змішаною діяльністю у частині діяльності, не по­в'язаній з їх участю в іншій компанії.

Особливості здійснення додаткового нагляду

Наявність адекватних механізмів внутрішнього контролю, на які поклада­ється обов'язок надання даних та інформації, необхідної при здійсненні додат­кового нагляду (для страхових компаній п. 1 попереднього підрозділу).

Усунення перешкод обміну будь-якою інформацією, необхідною при здійс­ненні додаткового нагляду, між страховими компаніями, діяльність яких підля­гає додатковому нагляду, їх пов'язаними особами та особами, що приймають участь (для страхових компаній пп. 1—3 попереднього підрозділу, включно).

Доступ компетентних органів до інформації, необхідної при здійсненні додаткового нагляду (для страхових компаній пп. 1—3 попереднього підрозділу, включно).