ЗВЕРНЕННЯ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ «МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ АДАПТАЦІЇ» : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ЗВЕРНЕННЯ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ «МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ АДАПТАЦІЇ»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Шановні колеги1

Україна на найвищому політичному рівні проголосила, що п основним геополітичним завданням є вступ до Європейського Союзу Досягненню цієї мети має бути підпорядкована стратегія економічного та соціального розвитку нашої держави протягом найбчижчих 10 років

Одною з основних умов набуття членства в Євросоюзі є зближення та по ступове приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС або, Іншими словами, адаптація національного законодавства до законе давства Європейського Союзу

В квпні 2002 року Центр порівняльного права спільно з Центром перекла дів актів європейського права розпочав добі остроковий проект «Моніторинг законодавства України у пріоритетних сферах адаптації» Основною метою про екту є дослідити окремі, так звані пріоритетні сфери адаптації національного законодавства України, визначені 51 статтею Угоди про партнерство І співро­бітництво між Україною І Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р , на відповідність законодавству Європейського Союзу та розробити конкретні рекомендації щодо наближення вітчизняного законодавства до законодавства ЄС

За задумом, проект здійснюється за галузевим принципом, тобто кожний етап проекту є, по суті, окремим аналітичним дослідженням однієї Із пріори тетних сфер адаптації Кожний з етапів передбачає написання посібника щодо регулювання в праві ЄС правовідносин у одній з пріоритетних сфер, розробку рекомендацій щодо адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у цій сфері, переклад актів законодавства ЄС у відповідній сфері, написан­ня глосарію термінів права ЄС, які зустрічаються у перекладених актах

Такий комплексний підхід —  можливо, вперше в Україні — дасть у руки державних органів, відповідальних за адаптацію у конкретних сферах, ефектив ний Інструментарій, який дозволить їм на високому рівні виконувати завдання щодо наближення національного законодавства до законодавства ЄС  Він та кож дасть можливість науковим установам та навчальним закладам вивчати та досліджувати європейське законодавство, спираючись як на результати дослід­жень, проведених Центром порівняльного права, так І безпосередньо на пер­шоджерела, тобто правові акти ЄС, перекладені українською мовою Центром перекладів актів європейського права

Окрему увагу слід звернути на Ілосарш правових термінів ЄС, який буде написано для кожної з прюритеїних сфер Його розробка — це важливий крок на шляху збагачення та уніфікації національної правничої термінології, яка по­части ще не виробила усталених україномовних відповідників англомовним, франкомовним, німецькомовним тощо термінам права ЄС

На сьогодні ми завершили перший — шлотний — етап проекту «Моніто­ринг законодавства України у сфері фінансових послуг з метою його адаптації до законодавства ЄС». Рекомендації, розроблені в ході кого реалізації, затверд­жено рішенням 8-го засідання Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Частина з них має увійти до Пла­ну роботи з адаптації на 2003 рік. Водночас ми розуміємо, що проведене нами дослідження — одна з перших в Україні спроб комплексно дослідити одну із галузей вітчизняного законодавства на відповідність праву ЄС. І хоча б через те, що ми одні з перших, нам чужа абсолютизація результатів проведеного до­слідження: ми відкриті до наукової дискусії і будемо вдячні за будь-яку конст­руктивну критику.

Сподіваюсь, що Ваші відгуки та зауваження допоможуть нам скорегувати стратегію реалізації проекту у наступних пріоритетних сферах.

Запрошую Вас до співпраці на ниві реформування національного законо­давства через наближення його до європейських стандартів.

З повагою,

Координатор проекту «Моніторинг законодавства України у пріоритетних сферах адаптації»

Геннадій Друзенко