Прикордонне страхування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Для будь-якого транспортного засобу, що звичайно знаходиться та експлу­атується на території третьої держави, перед в'їздом на територію Співтоварис­тва має бути оформлено «зелену картку» або сертифікат прикордонного страху­вання, дію яких поширюється на всю території Співтовариства

Право ЄС передбачає уніфікацію положень про прикордонне страхування Робиться це в першу чергу для

—   усунення розбіжностей79, що Існують у положеннях національного зако­нодавства держав-членш, які регулюють питання про оформлення від­повідних документів, а також

—   забезпечення ефективного захисту прав та законних Інтересів осіб, май­но та здоров'я яких знаходяться під потенційною загрозою від експлуа­тації транспортних засобів

Одним з проявів такої уніфікації є те, що при страхуванні цивільної відпо­відальності володільців транспортних засобів шляхом укладення договорів при­кордонного страхування встановлюється мінімальний строк ди таких догово­рів — 15 днів

Спрощення процедури вирішення спорів (Рекомендація Комісії 81/76/ЕЕС80)

З метою прискорення та спрощення процедури задоволення вимог, що ви­никають при страхуванні відповідальності володільців транспортних засобів, на держави-членів покладається обов'язок спростити умови доступу до певних до­кументів

Так, йдеться про спрощення доступу до необхідних документів, які знахо­дяться у розпорядженні органів внутрішніх справ81, а також Інших документів, необхідних страховикам для здійснення виплати страхового відшкодування, пе­редбаченого умовами договору страхування цивільної відповідальності

Положення Четвертої Директиви щодо страхування цивільної відповідальності

Держави мають забезпечувати реалізацію права вищевказаної постраждалої сторони на звернення безпосередньо до страхової компанії, яка застрахувала цивільну відповідальність винної особи

 Наприклад, протоколи дорожньо-транспортних пригод

Такі положення застосовуватимуться до сторони, що постраждала внаслідок нещасного випадку, який стався при експлуатації транспортного засобу, що застрахований звичайно знаходиться у іншій державі, ніж держава постійного проживання постраждалої сторони, та має право на отримання відшкодування будь-якої заподіяної їй шкоди чи ушкодження.

Не зачіпаючи положення національного права третіх країн та міжнародного приватного права, ця Директива також застосовується до сторони-резидента будь-якої держави-члена, яка:

—   постраждала від нещасного випадку, який стався при експлуатації у тре­тій країні82 транспортного засобу, що застрахований звичайно знаходиться у будь-якій державі-члені, та

—   має право на отримання відшкодування будь-якої шкоди, заподіяної її здоров'ю та майну.

Положення щодо представників страхових компаній у випадках пред'явлення вимог

Страхові компанії, які займаються страхуванням відповідальності при екс­плуатації автотранспортних засобів, крім відповідальності перевізника", обо­в'язково призначають представників у кожній з держав-членів84. Обсяг вимог, які будуть покриватись, представництвом, визначається безпосередньо страхо­виком.

Такі представники повинні постійно проживати чи здійснювати підприєм­ницьку діяльність85 на території відповідної держави-члена. До функцій таких представників належать безпосередньо представництво інтересів страховика, ведення справ86 та вирішення спорів по виплаті відшкодування постраждалим особам. Законодавством не передбачено обмежень щодо кількості страховиків, яких одночасно може представляти один представник.

Однак, призначення представників на випадки пред'явлення вимог не по­збавляє постраждалу сторону права звертатися за відшкодуванням безпосеред­ньо до винної особи чи її страховика.