Обов'язковість страхування цивільної відповідальності : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Обов'язковість страхування цивільної відповідальності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Серед засад, що забезпечують функціонування спільного ринку в сфері стра­хових послуг, можна виділити:

1) обов'язковість страхування цивільної відповідальності володільців транс­портних засобів (це пояснюється запровадженням єдиної на всій території Спів­товариства системи «зелених карток» та скасуванням процедури проведення внутрішніх перевірок); і разом з тим

2)  можливість встановлення для окремих категорій осіб та окремих видів транспортних засобів.

Обсяг цивільної відповідальності, що підлягає страхуванню, вимоги та умо­ви страхування визначаються відповідно до заходів, яких мають вживати держа­ви для забезпечення покриття страховкою цивільної відповідальності при екс­плуатації транспортних засобів, що звичайно знаходяться на їх території.

Ці положення були уточнені положеннями Другої Директиви страхування цивільної відповідальності 84/570, де визначено, що мінімальною сумою страхо­вки може бути:

у випадках заподіяння шкоди життю та здоров'ю одній особі — 350 тис. євро; кільком особам — 350 тис. євро збільшені у відповідну кількість разів;

у випадках заподіяння шкоди об'єкту власності — 100 тис. євро, неза­лежно від кількості об'єктів71.

Обсяг страхової відповідальності (чи страхового покриття)

Страхове покриття при страхуванні цивільної відповідальності володільців транспортних засобів, має включати:

—   будь-які види шкоди73 чи пошкоджень74, заподіяні певним транспорт­ним засобом на території відповідної держави;

—   будь-які види шкоди чи пошкоджень, яких зазнали громадяни держав-членів під час прямої подорожі між двома територіями, на які поши­рюється дія Договору про ЄС, у випадку, якщо на території, яка пере­тинається немає відповідного «національного бюро»; у такому випадку заподіяні шкода чи пошкодження відшкодовуються відповідно до поло­жень законодавства тієї держави-члена, на території якої транспортний засіб звичайно знаходиться.

Крім того, положеннями Третьої Директиви страхування цивільної відпо­відальності 90/23275 внесено уточнення щодо обсягу відповідальності, яка має включати також шкоду, завдану здоров'ю пасажирів транспортного засобу, за виключенням самого водія.

Можливі вилучення із загального правила

щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності

володільців транспортних засобів

Держава може визначити випадки, коли загальні вимоги національного за­конодавства щодо обов'язковості страхування цивільної відповідальності не під­лягатимуть застосуванню.

Це, зокрема, стосується:

—   певних категорій фізичних чи юридичних осіб76;

—   певних категорій транспортних засобів чи транспортних засобів, які ма­ють спеціальне свідоцтво77.

У першому випадку держава має визначити, який державний орган чи орга­нізація іншого підпорядкування буде відповідальною за виплату компенсації особам, майну чи здоров'ю яких було заподіяно шкоди при експлуатації транс­портних засобів зазначеними категоріями осіб.

У другому випадку держава, на територію якої в'їжджає такий транспортний засіб, має право вимагати від його володільця пред'явлення дійсної на її тери­торії «зеленої картки» чи укладення прикордонного договору страхування78