СТРАХУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ59 Поняття страхування судових витрат : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Популярное за неделю

tecdoc
tec-doc.ru
adhdportal.com

СТРАХУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ59 Поняття страхування судових витрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Страхування судових витрат60 передбачає взяття страховиком на себе, за виплату премії61, зобов'язання щодо покриття витрат страхувальника на судове провадження та надання інших послуг, безпосередньо пов'язаних зі страховим покриттям, зокрема з метою:

—   забезпечення компенсації витрат та відшкодування збитків, завданих стра­хувальникові, в процесі вирішення спорів у позасудовому порядку або шляхом цивільного чи кримінального провадження;

—   захисту чи представництва страхувальника у цивільному, кримінально­му, адміністративному чи іншому провадженні у разі пред'явлення до нього яких-небудь вимог.

Випадки, коли положення Директиви не застосовуються:

1.  Страхування судових витрат, коли таке страхування стосується спорів чи ризиків, які випливають з використання морських суден чи мають відношення до нього;

2.  Діяльності страховика щодо страхування цивільної відповідальності62 з метою захисту чи представництва застрахованої особи у будь-якому розсліду­ванні чи процесі, якщо така ж діяльність в той же час ведеться у власних інте­ресах страховика;

3.  На розсуд держави діяльність по здійсненню страхування судових витрат, яку веде «страховик надання допомоги», у випадку здійснення діяльності у дер­жаві, іншій, ніж та, де звичайно проживає страхувальник, коли вона є части­ною договору, що покриває лише надання допомоги особам, які потрапили у скрутну ситуацію під час подорожі, поза домівкою чи поза місцем постійного проживання. У такому випадку у договорі має бути чітко визначено, що Дане покриття обмежено вищезазначеними обставинами та є додатковим до надання допомоги.

Відмежування страхування судових витрат від страхування інших ризиків

У випадку страхування судових витрат має укладатись договір, не пов'яза­ний зі страхуванням всіх інших видів ризиків; або має виділятись окремий роз­діл, в якому визначаються природа судових витрат, що підлягатимуть покрит­тю, та відповідно розмір страхової премії.

Істотні умови договору страхування судових витрат

1.  При зверненні до послуї юриста чи іншої особи (представника), належ­ним чином уповноваженої відповідно до національного законодавства захища­ти, представляти чи забезпечувати дотримання інтересів страхувальника у будь-якому розслідуванні чи процесі, страхувальник є вільним у виборі такого юриста чи іншої особи (представника);

2.  Страхувальник має бути вільним у виборі юриста чи, на свій розсуд та відповідно до положень національного законодавства, будь-якої іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, забезпечувати дотримання його прав у випад­ку конфлікту інтересів.

Можливі винятки з попередніх правил

При дотриманні кожної з наступних умов:

—   страхування поширюється тільки на справи, які виникають з викорис­тання автотранспортних засобів63;

—   страхування пов'язане з договором на надання допомоги при нещасних випадках (аваріях) чи поломках, пов'язаних з автотранспортним засо­бом;

—   ні страховик судових витрат, ні страховик надання допомоги не здійс­нюють страхування відповідальності будь-якого виду;

—   вжито заходів щодо того, щоб надання юридичних консультацій та пред­ставництво кожної із сторін спору здійснювались абсолютно незалежни­ми юристами у випадках, коли судові витрати обох сторін застраховані у одного і того ж страховика.