МАРЖА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

З метою забезпечення захисту прав споживачів страхових послуг53 було при­йнято рішення щодо посилення вимог до маржі платоспроможності страхових компаній54. Такі вимоги було закріплено у відповідних директивах55.

Такі заходи стосовно маржі платоспроможності було визначено як пріо­ритетні Планом дій у сфері фінансових послуг, розробленим на створення до 2005 року єдиного, інтегрованого ринку фінансових послуг.

Новими директивами запроваджено більш досконалі правила обчислення розміру вимог до маржі платоспроможності страхових компаній. У порівнянні з діючими положеннями та правилами нове законодавство ЄС передбачає такі нововведення:

—   врахування місцевих ризиків (держави-учасниці отримали право у від­повідних випадках затверджувати на національному рівні більш суворі правила стосовно маржі платоспроможності);

—   підвищено рівень мінімального розміру маржі платоспроможності56; пе­редбачена також їх подальша індексація відповідно до рівня інфляції;

11 Страхувальників та осіб, в Інтересах яких укладено договір страхування

34 Тобто додаткового капіталу, який має покривати витрати компаній при настанні непередба-чуваних обставин, наприклад, у випадку здійснення невдалих інвестицій.

За загальним правилом — 3 млн євро, на відміну від попередніх 0,2—1,4 млн євро.

—   підвищено порогові критерії, відповідно до яких маржа платоспромож­ності підлягає збільшенню чи зменшенню;

—   розширено коло повноважень наглядових органів, які отримали додат­кові підстави для втручання у діяльність страхових компаній з метою захисту прав страхувальників57;

—   для певних видів страхування (окрім страхування життя), які мають змінні страхові характеристики58, необхідна маржа платоспроможності буде від­повідно збільшуватись на 50%. Це нововведення запроваджується з ме­тою досягнення відповідності маржі страховим характеристикам страхо­вих компаній.